....We are looking for a technology-oriented project manager with great social skills!..Vi söker en teknikintresserad projektledare med stor social kompetens! ....

....Do you want to join Sweden and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry?
MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two) and Malmö constitutes the core of our business. ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri? MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....

....In line with our growth we are reinforcing our technology organization and are hence looking for a project manager to join our technical team.  As a technical project manager you are responsible for managing and ensuring that order projects are completed on time and at the right quality and cost. You will be located in one of our workshops in Kristinehamn where your main work is conducted but you are expected to be a resource for the entire group as needed. You report to the Group's Technical Manager.  ..För en fortsatt tillväxt behöver vi förstärka vår organisation inom teknikområdet och söker därför en projektledare till vår teknikstab. Som teknisk projektledare ansvarar du för att säkerställa att orderprojekt färdigställs i tid samt till rätt kvalitet och kostnad. Du utgår från någon av våra verkstäder i Kristinehamn där ditt huvudsakliga arbete bedrivs men förväntas vid behov vara en resurs för hela koncernen. Du rapporterar till koncernens teknikchef. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Create and manage a project team consisting of internal and / or external resources to achieve set goals for order projects or internal engineering projects within the Group such as moving machines and production groups. ..Skapa och leda ett projektteam bestående av interna och/eller externa resurser för att nå uppsatta mål för orderprojekt eller interna verkstadsprojekt inom koncernen som exempelvis flytt av maskiner och uppsättning av produktionsplatser. ....
 • ....Create schedules for order projects and ensure that they are complied with. ..Skapa tidsplaner för orderprojekt och säkerställa att dessa efterlevs. ....
 • ....Be the company's face outwards and keep a continuous dialogue with the customer. ..Vara företagets ansikte utåt och föra en kontinuerlig dialog med kunden. ....
 • ....Creative design work and execution to solve project-specific challenges. ..Utföra ett kreativt konstruktionsarbete för att lösa projektspecifika utmaningar. ....
 • ....Daily solve problems and communicate with colleagues at all levels and disciplines within the Group. ..Dagligen lösa problem och kommunikation med kollegor på alla nivåer och inom samtliga discipliner inom koncernen. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Technical education at university level or upper secondary level combined with solid relevant work experience. ..Teknisk utbildning på universitetsnivå alt gymnasiekompetens kombinerat med gedigen relevant arbetslivserfarenhet. ....
 • ....Great technical know-how, interest and ability to find practical solutions to challenging technical issues. Knowledge in the field of welding and / or previous experience of order projects with qualified license welding is highly meritorious. ..Stort tekniskt kunnande, intresse samt förmåga att hitta praktiska lösningar på utmanande tekniska frågeställningar. Kunskaper inom svetsområdet och/eller tidigare erfarenhet av orderprojekt med kvalificerad licenssvetsning är starkt meriterande. ....
 • ....Multi-year experience of complex project management in the engineering industry. Documented formal project manager training is a plus, as well as specific experience from the machining industry. ..Flerårig erfarenhet av komplex projektledning inom verkstadsindustri. Dokumenterad formell projektledarutbildning är ett plus, likaså specifik erfarenhet från bearbetande industri. ....
 • ....Good knowledge within and extensive experience in design work, preferably from Solidworks and / or NX CAD. ..God kunskap inom och stor erfarenhet av konstruktionsarbete, gärna från Solidworks och/eller NX CAD. ....
 • ....Good command of Swedish and English in speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Proven and successful project manager. ..Är en beprövad och framgångsrik projektledare. ....
 • ....Excellent ability to create and maintain networks and relationships. ..Har en excellent förmåga att skapa samt underhålla nätverk och relationer. ....
 • ....Possesses a very good and professional communication ability. ..Besitter en mycket god och professionell kommunikationsförmåga. ....
 • ....Finds solutions to problems in a varied production environment where most order projects are unique. ..Uppskattar att hitta egna lösningar på problem i en oregelbunden miljö där flertalet orderprojekt är unika. ....
 • ....Great driving force and is motivated by getting things done. ..Har en stor drivkraft och motiveras av få saker genomförda. ....
 • ....Works in a structured and methodical way and is capable of making clear requests to others. ..Arbetar strukturerat och metodiskt samt är en tydlig kravställare. ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....Travel within the Group and visiting customers occur regularly.. ..Resor inom koncernen samt för att besöka kunder förekommer regelbundet.. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Mats Hermansson ....(Workshop manager)..(Verkstadschef)....
....Mobil 0706307186, alternatively through mail mats.hermansson@mvg.se. ..Mobil 0706307186, alternativt via mail på mats.hermansson@mvg.se ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobil 0739209950, alternatively through mail Charlotte.Axelsson@mvg.se ..Mobil 0739209950, alternativt via mail på Charlotte.Axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Technical project manager" by August 18 the latest at job@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Teknisk projektledare” senast August 18 till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Our operations are partially closed / unmanned during v28-31. We handle submitted applications from v 32. ..Våra verksamheter är delvis stängda/obemannade under v28-31. Vi behandlar inkomna ansökningar from v 32. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....