....We are looking for a qualified welder with sheet metal skills!..Vi söker kvalificerade svetsare med plåtslagarskicklighet!....

....Do you want to join Sweden and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry?
MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two) and Malmö constitutes the core of our business. ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri? MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....

....In line with our growth plans we are reinforcing our MVG Welding Competence Center in Kristinehamn and are thus looking for a skilled welder who wants to join us on our journey. If you enjoy working with qualified license welding solutions in a stimulating and varied environment that also demand sheet metal work competencies, you may be the person we are looking for. ..Vi befinner oss i en expansiv fas där vi planerar att växa både omsättnings- och resultatmässigt. Som ett led i detta bygger vi upp ett kompetenscentrum för svets inom MVG koncernen på vår verkstad i Kristinehamn och söker ytterligare svetsare som vill vara med på denna resa. Om du vill arbeta med kvalificerad licenssvetsning i en omväxlande miljö som stället stora krav på plåtslagarskicklighet och kreativitet kan du vara den vi söker. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära: ....

 • ....Welding and plating of heavy components in several different materials. ..Svets- och plåtslagning av tunga komponenter i flera olika material. ....
 • ....Reading drawings. ..Ritningsläsning. ....
 • ....Lifting and handling heavy objects. ..Lyft och hantering av tungt gods . ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Experience from and welding test certificate for aluminum welding using TIG and MIG methods. More methods and materials are meritorious. We work in steel, stainless steel, aluminum and bronze. ..Erfarenhet av och svetsarprövningscertifikat för aluminiumsvetsning på metod TIG och MIG. Fler metoder och material är meriterande. Vi arbetar i materialen stål, rostfritt stål, aluminium och brons. ....
 • ....A background from subcontractor manufacturing, service or maintenance. ..En bakgrund från verksamhet som sysslar med legotillverkning alt service och underhåll. ....
 • ....Good knowledge of reading drawings. ..Goda kunskaper i ritningsläsning. ....
 • ....Being a skilled sheet metal worker. ..Vara en skicklig plåtslagare. ....
 • ....One or more of the following certificates: Hot Works, Crane and Traverses, Truck and Work Platform works. ..Ett eller flera av följande certifikat: Heta arbeten, Kran- och traves, Truck och Arbete på arbetsplattform. ....
 • ....Good command of Swedish and English in speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a person who have/is: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....A high quality awareness and who is careful and pays attention to detail in your work. ..Har stor kvalitetsmedvetenhet och är noggrann i ditt arbete. ....
 • ....Curious, eager and open to take on new projects / tasks. ..Är nyfiken och öppen för att ta dig an nya projekt/arbetsuppgifter. ....
 • ....Possesses creativity and enjoy finding solutions to problems in an environment where most order projects are unique. ..Besitter kreativitet och uppskattar att hitta lösningar på problem i en oregelbunden miljö där flertalet orderprojekt är unika. ....
 • ....Have good social skills and enjoy working both individually and in groups. ..Har en god social kompetens och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. ....
 • ....Can follow instructions in speech and writing. ..Kan följa instruktioner i tal och skrift. ....

....Other: ..Övrig information ....

 • ....Work is mainly located in Kristinehamn, but trips within the Group for welding assignments at other workshops may occur. ..Arbetet sker huvudsakligen i Kristinehamn men resor inom koncernen för svetsuppdrag på andra verkstäder kan förekomma. . ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Mats Hermansson ....(Workshop manager)..(Verkstadschef)....
....Mobil 0706307186, alternatively through mail mats.hermansson@mvg.se. ..Mobil 0706307186, alternativt via mail på mats.hermansson@mvg.se ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobil 0739209950, alternatively through mail Charlotte.Axelsson@mvg.se ..Mobil 0739209950, alternativt via mail på Charlotte.Axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We want your application marked "Welder" by 18 August at work@mvg.se. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Svetsare” senast 18 augusti till jobb@mvg.se. ....

....Our operations are partially closed / unmanned during v28-31. We handle submitted applications from v 32. ..Våra verksamheter är delvis stängda/obemannade under v28-31. Vi behandlar inkomna ansökningar from v 32. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....