....We are looking for a project manager dealing with legal tenders bridges and infrastructure!..Vi söker en projektledare mot offentlig upphandling inom affärsområde Infrastruktur & Bro ....

....Do you want to be a driving force in continuing to develop MVG as the dominant system supplier of mobile mechanics in the Nordic region? ..Vill du vara drivande i att fortsätta utveckla MVG som den dominerande systemleverantören inom rörlig mekanik i Norden? ....

....Since the 19th century, MVG has been a proud and well-known main contractor and partner for construction, repairs and service of bridge machinery and constructions of fixed as well as moving bridges in Sweden. Continuing the successes in this business area, we are now looking for a project manager with experience in public procurement to reinforce our sales organization.  ..MVG har sedan 1800-talet varit en stolt och välkänd huvudentreprenör och samarbetspartner vad gäller byggnationer, reparationer och service av bromaskinerier och brokonstruktioner av fasta och rörliga broar i Sverige. För en fortsatt framgång inom detta affärsområde söker vi nu en projektledare med erfarenhet av offentlig upphandling till vår försäljningsorganisation. ....

....As a project manager for public procurement, you are responsible for projects from start to finish. You monitor public procurement and create networks with potential customers and collaborators for projects within the business area. When the project starts, you work as a project manager and are responsible for ensuring timely delivery to the right quality and cost. You are responsible for planning, documentation, financial monitoring, inspections and coordination of subcontractors and assembly staff. To your help, you have ten highly competent assembly managers as well as quotation and production engineers with long-term infrastructure and bridge knowledge. ..Som projektledare mot offentlig upphandling ansvarar du för projektet från ax till limpa och agerar som affärsansvarig projektledare. Du bevakar offentliga upphandlingar och skapar nätverk med potentiella kunder och samarbetspartners för projekt inom affärsområdet. När projektet startar fungerar du som projektledare och ansvarar för att säkerställa leverans i rätt tid, till rätt kvalitet och kostnad. Du ansvarar bl.a. för planering, dokumentation, ekonomisk uppföljning, kontroller och besiktning samt koordinering av underleverantörer och montagepersonal. Till din hjälp har du ett 10 talet högkompetenta montageledare, offertingenjörer, produktionstekniker med mångårig infrastruktur och bro kunskap. ....

....You report to the Group's sales and marketing manager. ..Du rapporterar till koncernens sälj- och marknadschef. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Monitor public procurement and create networks with potential customers, suppliers and partners. ..Bevaka offentliga upphandlingar och skapa nätverk med potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.  ....
 • ....Coordinate quotations with the staff and ensuring the right business. ..Koordinera offereringsunderlag med offertstaben samt säkerställa rätt affärer.  ....
 • ....Run projects from start to finish where MVG is the main contractor or subcontractor. ..Driva projekt från start till mål inom affärsområdet där MVG är huvudentreprenör eller underleverantör.  ....
 • ....Daily problem solving and communication with customers, suppliers, partners and colleagues at all levels and within all disciplines within the Group. ..Daglig problemlösning och kommunikation med kunder, leverantörer, samarbetspartners samt kollegor på alla nivåer och inom samtliga discipliner inom koncernen. ....
 • ....Travel to project sites for inspections, surveys and other tasks and to interact with customers, suppliers, partners and colleagues internally within the Group. ..Resa till projektsiter för inspektioner, besiktningar mm samt interagera med kunder, leverantörer, samarbetspartners och kollegor internt inom koncernen. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Technical education at university level or upper secondary level combined with solid relevant work experience. ..Teknisk utbildning på universitetsnivå alt gymnasiekompetens kombinerat med gedigen relevant arbetslivserfarenhet.  ....
 • ....Substantial experience from public procurement. ..Lång erfarenhet offentlig upphandling. ....
 • ....Great technical know-how, interest and ability to find practical solutions to challenging technical issues in the fields of mechanics, hydraulics and electricity. Knowledge in the field of welding and / or previous experience of order projects with qualified license welding is meriting. ..Stort tekniskt kunnande, intresse samt förmåga att hitta praktiska lösningar på utmanande tekniska frågeställningar inom områdena mekanik, hydraulik och el. Kunskaper inom svetsområdet och/eller tidigare erfarenhet av orderprojekt med kvalificerad licenssvetsning är starkt meriterande. ....
 • ....Several years of experience in complex project management and the engineering industry and / or steel constructions in the construction industry. Documented formal project manager training is a plus, as well as specific experience from the processing industry. .. Flerårig erfarenhet av komplex projektledning inom verkstadsindustri och/eller av stålkonstruktioner inom byggbranschen. Dokumenterad formell projektledarutbildning är ett plus, likaså specifik erfarenhet från bearbetande industri. ....
 • ....Basic knowledge of contract law, or interest in acquiring this. .. Grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, alternativt intresse av att tillskansa dig detta. ....
 • ....Good knowledge of Swedish and English in speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Excellent ability to create and maintain networks and relationships. ..Har en excellent förmåga att skapa samt underhålla nätverk och relationer. ....
 • ....Possesses a very good and professional communication ability. ..Besitter en mycket god och professionell kommunikationsförmåga. ....
 • ....Has a service-oriented approach and enjoys a dynamic environment. ..Har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs i en dynamisk miljö.  ....
 • ....Is a proven and successful project manager. ..Är en beprövad och framgångsrik projektledare.  ....
 • ....Works in a structured and methodical way and is capable of making clear requests to others. ..Arbetar strukturerat och metodiskt samt är en tydlig kravställare. ....
 • ....Can apply your technical skills practically...Kan tillämpa ditt tekniska kunnande praktiskt. ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....Depending on the person who is looking for the service, possible locations are Motala, Malmö or Kristinehamn where we have our workshops. ..Beroende på dig som söker tjänsten är möjlig placeringsort Motala, Malmö eller Kristinehamn där vi har våra verkstäder. ....
 • ....Travel within the Group, visiting project sites and customers occur regularly.. ..Resor inom koncernen, samt till projektsiter och för att besöka kunder förekommer regelbundet.. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Mikael Bönnemark ....(Sales & Marketing manager manager)..(Sälj och Markandschef)....
....Mobile 070-728 34 75, alternatively through mail  mikael.bonnemark@mvg.se. ......Mobil 070-728 34 75, alternativt via mail  mikael.bonnemark@mvg.se. 

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile 0739209950, alternatively through mail Charlotte.Axelsson@mvg.se ..Mobil 0739209950, alternativt via mail på Charlotte.Axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Project leader public procurement" by September 29 the latest at job@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Projektledare mot offentlig upphandling” senast 29:e September till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....