....We are looking for a workshop manager skilled in production, people and economics!..Vi söker en verkstadschef med känsla för produktion, människor och ekonomi! ....

....MVG is perhaps Sweden's oldest start-up company with it's roots extending as far back as 1822. We have a clear vision of building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry. Our conviction is that we are stronger together with our customers, suppliers and employees. We are now looking for a workshop manager for our Gustavsvik production unit that shares our conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi söker nu en verkstadschef till vår produktionsenhet i Gustavsvik som delar vår övertygelse och ambition. ....

....As a Workshop Manager, you are ultimately responsible for running your business operationally and tactically. Your mission is to ensure that established business goals are achieved locally and in agreement with group-wide goals in terms of economy, production, customer, quality and employees. You report to the CEO of MVG and are part of the company's management team.  ..Som verkstadschef är du ytterst ansvarig för att driva din verksamhet operativt och taktiskt. Ditt uppdrag är att säkerställa att fastställda affärsmål uppnås lokalt och i enighet med koncernövergripande mål vad gäller ekonomi, produktion, kund, kvalité och medarbetare. Du rapporterar till VD för MVG och ingår i bolagets ledningsgrupp.
....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Lead, organize and plan the business process, functions and resources to achieve established KPIs where delivery precision is A and O. ..Leda, organisera och planera verksamhetens tillverkningsprocess, funktioner och resurser för att uppnå fastställda KPI:er där leveransprecision är A och O.  ....
 • ....Plan and follow financial parameters for the business as well as ensure invoicing and cost levels within defined limits, to achieve profitability in the short and long term. ..Planera och följa ekonomiska parametrar för verksamheten samt säkerställa fakturering och kostnadsnivå inom fastställda ramar, för att nå lönsamhet på kort och lång sikt.  ....
 • ....Maintain close dialogue with the sales organization to ensure order intake and customer satisfaction. ..Föra en tät dialog med försäljningsorganisationen för att säkerställa orderingång och kundnöjdhet.  ....
 • ....Responsible for staff issues such as payroll, annual employee dialogue and health issues, as well as work with strategic competence management according to the MVG routine. ..Ansvara för personalfrågor som lönesamtal, årlig medarbetardialog och ohälsa, samt arbeta med strategisk kompetensförsörjning enligt MVG-rutin. ....
 • ....Operationally responsible for the quality, environmental and safety work being conducted systematically and in agreement with the MVG routine. ..Operativt ansvara för att kvalité-, miljö- och säkerhetsarbetet drivs systematiskt och i enighet med MVG-rutin. ....
 • ....Actively participate in MVG's management team to contribute to the Group's progress and vision. ..Aktivt delta i MVG:s ledningsgrupp för att bidra till koncernens framdrift och vision. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Considerable experience from production and manufacturing business. Experience from the machining industry is meritorious. ..Lång erfarenhet från producerande verksamhet. Erfarenhet från bearbetande industri är meriterande.  ....
 • ....Wide experience of multiple function work such as production, planning, production technology or purchasing, alternatively firm knowledge in a production-oriented area. ..Bred erfarenhet av arbete inom flera funktioner exempelvis produktion, planering, produktionsteknik eller inköp, alt djup kunskap inom ett produktionsnära område. ....
 • ....Significant experience in personnel management. ..Stor erfarenhet av personalledning. ....
 • ....Fundamental economic understanding as well as skill working in business systems. ..Grundläggande ekonomisk förståelse samt vana av att arbeta i affärssystem. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Proven leader who motivates, engages and convinces others ..En beprövad ledare som motiverar, engagerar och övertygar andra ....
 • ....Possesses a very good communication ability. ..Besitter en mycket god kommunikationsförmåga. ....
 • ....Works in a structured way and has an analytical approach ..Arbetar strukturerat och har ett analytiskt förhållningssätt   ....
 • ....Is effective and can solve problems in a pragmatic manner ..Är handlingskraftig och kan lösa problem på ett pragmatiskt sätt   ....
 • ....Has great driving power and thrives in a changing environment ..Har stor drivkraft och trivs i en föränderlig miljö  ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....Travel within the Group, as well as visiting customers, suppliers and partners. ..Resor inom koncernen samt för att besöka kunder, leverantörer och samarbetspartners förekommer. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Daniel Ellison ....(CEO)..(VD)....
....Mobile 0739-20 99 10, alternatively through mail daniel.ellison@mvg.se. .. Mobil 0739-20 99 10, alternativt via mail daniel.ellison@mvg.se. ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile 0739-20 99 50, alternatively through mail charlotte.axelsson@mvg.se ..Mobil 0739-20 99 50, alternativt via mail på charlotte.axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Workshop Manager MVG Gustavsvik" by November 5th the latest at jobb@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Verkstadschef MVG Gustavsvik” senast 5:e November till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....