....MVG Segmentation, Definition - Production Partner..MVG Segmentering, Definition - Produktionspartner....


....Value Elements - Partner Customer (Customer Plan)..Value Elements – Partnerkund (Kundplan)....

Partner Value Elements

 • ....Value
 • Requirements
 • Needs
 • Communication
 • Strategic goals
 • Joint cooperation objectives

..

 • Värde
 • Krav
 • Behov
 • Kommunikation
 • Strategiska mål
 • Gemensamma samarbetsmål....

Partner Value Team

 • ....On demand Commercial Accounts Manager
 • Goal oriented Technical Group Team
 • Goal oriented Quality Team (Local)
 • Planned Customer - Main Operator meetings
 • Planned management to management meetings

..

 • Behovsanpassad Kommersiell Kundchef
 • Målanpassat Tekniskt Koncernteam
 • Målanpassat Kvalitetsteam (Lokalt)
 • Planerade Kund - Huvudoperatörsmöten
 • Planerade Topp till Topp möten....

Partner Value Progress

 • ....On demand-KPI monitoring
 • Tailored by MVG CPI report
 • YoY Weekly / Monthly / Quarterly Meetings
 • Meetings with fixed agenda and Minutes
 • Planned goaloriented Development Meetings

..

 • Behovsanpassad KPI uppföljning
 • Skräddarsydd av MVG KPI rapport
 • Årsbasis Vecko-/Månad/Kvartalsmöten
 • Möten med fast agenda och Protokoll
 • Planerade Utvecklingsmöten målstyrda....

Value Elements – Lego (Process)

Lego Value Elements

 • ....Process-controlled production
 • Joint cooperation objectives
 • At the system engineering team (Inc key operator)
 • During system engineering customer briefing before the start

..

 • Processtyrd produktionsprocess
 • Gemensamma samarbetsmål
 • Vid system tekniskt team (Ink huvudoperatör)
 • Vid system teknisk kundgenomgång innan start....

Lego Value Team

 • ....On demand Commercial Seller
 • Goal oriented Technical Team
 • Goal oriented Quality Team (Local)

..

 • Behovsanpassad Kommersiell Säljare
 • Målanpassat Tekniskt Team
 • Målanpassat Kvalitetsteam (Lokalt)....

 

elekta23.jpg

....Contract Production..Kontraktsproduktion....

....Motala Verkstad Group takes full responsibility for a product or component.
It includes:

kontraktstillv4.jpg
 • Material procurement and warehousing
 • Project management
 • Manufacturing
 • Assembly
 • Inspection and testing
 • Documentation
 • Delivery to end customers

Examples of projects and customers

sandelins4.jpg
 • Production of the Gamma knives to Elekta
 • Production of vacuum pumps Gardner Denver Nash
 • Pulp pumps to GL & V
 • Lead extruders to H Folke Sandelin

..Motala Verkstad Group tar fullt ansvar för en produkt eller komponent.
Det innefattar:

 • Materialanskaffning och lagerhållning
 • Projektledning
 • Tillverkning
 • Montage
 • Kontroll och provning
 • Dokumentation
 • Leverans till slutkund

Exempel på uppdrag och kunder

 • Produktion av strålknivar till Elekta
 • Tillverkning av vakuumpumpar till Gardner Denver Nash
 • Massapumpar till GL&V
 • Blyextrudrar till H Folke Sandelin....

karusellsvarv.jpg

....Component Manufacturing..Komponenttillverkning....

....Production of highly skilled mechanical components

Machining:..Tillverkning av högkvalificerade mekaniska komponenter

Maskinbearbetning:....

milling2.jpg
 • ....Carousel turning
 • Support Turning
 • Milling
 • Drilling
 • Welding

..

tetrablock.jpg
 • Karusellsvarvning
 • Supportsvarvning
 • Fräsning
 • Borrning
 • Svetsning....

....Workpieces up to 50 tons
Tolerances 0.02 mm
Surface finish down to Ra 0.2..Arbetsstycken upp till 50 ton
Toleranser 0,02 mm
Ytfinhet ner till 0,2 Ra....

....Examples of projects and customers:..Exempel på uppdrag och kunder:....

 • ....Production of valve block to Tetra Pak
 • Components for the energy and power sector at Siemens and Eickhoff
 • Details for the offshore industry, for example, Scana and FMC ..

..

 • Tillverkning av ventilblock till Tetra Pak
 • Komponenter till energi- och elkraftssektorn åt Siemens och Eickhoff
 • Detaljer till offshore-industrin, exempelvis Scana och FMC....