....Motala Works Group has extensive expertise in the presses of various kinds. We offer service, upgrades, audits of existing facilities with status reports, feed back and concrete suggestions for improvement..Motala Verkstad Group har expertis på pressar av olika slag. Vi erbjuder service, uppgraderingar, auditeringar av befintliga anläggningar med tillhörande statusrapporter och konkreta åtgärdesförslag....

....

Motala Works Group has extensive experience managing the entire complex projects. Since 1937, it has meant manufacturing hundreds of hydraulic presses and associated systems for fibreboard, particleboard, MDF, HDF, hardboard.

Our presses are also used in the manufacturing of large grinding wheels, metal parts, components, rubber, aluminum and lead. Press technology is also used in the tensile test of links and shafts to the largest anchor chains that are produced.

Continuous service jobs, modernization and repair of entire plants are conductedfor our customers worldwide. We process, adjust, refurbish and reoair at our customers location with mobile machinery. We upgrade outdated hydraulic systems and automates entire processes. All large, heavy components and spare parts for these presses and others we produce in our workshops in Motala. Press tables, columns, hot plates, cylinders, pistons and simultaneous equipment components are only a small part of what we produce. Our offer also includes new design, strength calculations and reengineering proposals.

..

Motala Verkstad Group har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Sedan 1937 har det inneburit tillverkning av ett hundratals hydrauliska pressar och tillhörande system för träfiberskivor, spånskivor, MDF, HDF, Masonite.

Våra pressar används även vid tillverkning av stora slipskivor, plåtdetaljer, komponenter i gummi, aluminium och bly. Presstekniken används dessutom vid dragprov av länkar och skacklar till de största ankarkättingar som tillverkas.

Kontinuerliga serviceuppdrag, moderniseringar och reparationer av hela anläggningar hos våra kunder över hela världen. Vi bearbetar, justerar, riktar på plats hos kunderna med mobila maskiner. Uppgraderar föråldrade hydrauliska system och automatiserar hela processen. Alla stora, tunga komponenter som dessa pressar består av, nytillverkar vi i Motala. Pressbord, kolonner, värmeplattor, cylindrar, kolvar och simultanutrustningskomponenter är bara en liten del av vad vi tillverkar. Vårt erbjudande omfattar även nykonstruktion, hållfasthetsberäkningar och ombyggnadsförslag. ....