Valemon

Valemon

....Extraction of oil & gas is linked to extreme safety and quality standards that affect the production of each individual component..Utvinning av olja & gas är kopplat till extrema säkerhets- och kvalitetskrav som påverkar produktionen av varje enskild komponent....

....Motala Verkstad Group, MVG, has over 20 years experience working with the manufacturing of customized products for the extraction of oil & gas and offshore. The production puts heavy demands on quality in the manufacturing of high tolerances in difficult materials that are challenging to both machines and operators. After oil spill, for instance in the Gulf of Mexico, the demands for control of processes and quality has been raised even further. ..Motala Verkstad Group, MVG, har i över 20 år arbetat med tillverkning av kundspecifika produkter för utvinning av olja och gas samt offshore. Produktionen ställer stora krav på kvalitet i tillverkningen med höga toleranser i svåra material som utmanar både maskinpark och operatörer. Efter oljeutsläpp, exempelvis i mexikanska gulfen, har kraven på kontroll av processer och kvalitet höjts ytterligare. ....

....PRODUCTION AT The Poreba UP TO 25.5 METERS AND 50 TONNES..Produktion vid Poreba upp till 25,5 meter och 50 ton....

....We provide project management, engineering knowledge, testing, nondestructive testing, documentation, installation, pressure testing, welding, classification, surface finishing among others according to NORSOK and packaging. ..Vi erbjuder projektledning, ingenjörskunnande, kontroll, oförstörande provning, dokumentation, montering, trycktestning, svetsning, klassning, ytbehandling bland annat enligt NORSOK samt packning. ....

....Recent years the company has made a breakthrough reaching large global customers, which means getting up in the value chain. ..Senaste åren har företaget gjort en inbrytning på stora globala kunder vilket innebär att man gått upp i värdekedjan. ....

  • Knowledge in the processing of large steel components, Components for systems like pumps, safety valves and other

  • Cost-wise, MVG offers a distinct advantage over competitors in high cost areas

  • We offer shorter lead times

..

  • Kunskap inom bearbetning av stora stålkomponenter. Komponenter till system som pumpar, säkerhetsventiler och annat

  • Kostnadsmässigt har MVG en klar fördel jämfört med konkurrenter i högkostnadsområden

  • Vi erbjuder logistiskt förkortade ledtider....