....DI Article: Motala Verkstad on the offensive!..DI artikel: Motala Verkstad på offensiven!....

...."In a not too distant future, we will have a turnover of 1-2 billion SEK," says Anders Holm, CEO of Motala Verkstad. Photo: Henrik Lenngren..”På sikt hoppas vi kunna omsätta 1–2 miljarder kronor”, säger Anders Holm, vd för Motala Verkstad. Foto: Henrik Lenngren....

...."In a not too distant future, we will have a turnover of 1-2 billion SEK," says Anders Holm, CEO of Motala Verkstad. Photo: Henrik Lenngren..”På sikt hoppas vi kunna omsätta 1–2 miljarder kronor”, säger Anders Holm, vd för Motala Verkstad. Foto: Henrik Lenngren....

....By Henrik Lenngren
Published in Dagens Industri: October 30, 2016, 21:00

Increased investment interest from customers and strategic acquisitions enriches Motala Verkstad Group to grow through crisis. "Before our 200th anniversary in 2022, we are in Stockholm and call on the stock exchange bell," says company CEO Anders Holm.

When the investment company Aqilles Invest 2011 acquired all the shares in Motala Verkstad they did so in an industrial group that had lost its former glory. Distant was 1800s heyday, when the machines were booming and the company was regarded as one of Europe's largest engineering companies. The steel bath has continued into this decade.

"Since 2012, the volumes have basically been halved. We have had a tough journey with many clients in the oil and gas industry, mining and infrastructure, where the economy has hit us hard. The focus has been on adapting through rationalization and cost adjustments, "says Anders Holm.

In August, he handed over the chair to step into the CEO of Motala Verkstad Group, which , according to Anders Holm, is owned by "a number of financially strong and persevering entrepreneurs who belive that the Swedish engineering deserves a renaissance."

"Personally, I think it's great fun and commit to run a company with such an amazing history and with the opportunities we have now. I have not been satisfied with the company's development in recent years. As Chairman, it is even more troublesome and disturbing than sitting at the helm and running the company. As Chief Executive Officer I will now be able to make decisions in a different way. I like the pulse, " says Anders Holm.

He notes that the company "lost a lot of money in recent years," but quickly adds that "great companies do grow out of difficult times."

"Now is the time to dare to be offensive. Instead of holding a passive agenda and shrink even more, we have decided to grow our way through the crisis. "

Group turnover has dropped since 2012 from 370 to 200 million, but the tendency is that the winds have started to turn around now.

..

Av Henrik Lenngren
Publicerad i Dagens Industri: 30 oktober 2016, 21:00

Med ökad investeringsvilja från kunderna och strategiska förvärv ska anrika Motala Verkstad Group växa igenom krisen. ”Innan vårt 200-årsjubileum 2022 är vi i Stockholm och ringer i börsklockan”, säger företagets vd Anders Holm.

När investmentbolaget Aqilles Invest 2011 förvärvade samtliga aktier i Motala Verkstad gjorde man det i en industrikoncern som hade förlorat sin forna glans. Avlägsen var 1800-talets storhetstid, när maskinerna gick på högvarv och företaget betraktades som en av Europas största verkstadsindustrier. Stålbadet har fortsatt även under detta decennium.

”Sedan 2012 har volymerna i princip halverats. Vi har haft en tuff resa med många kunder inom olje- och gas-industrin, gruvindustrin och infrastruktur där konjunkturen drabbat oss hårt. Fokus har legat på att anpassa kostymen genom rationaliseringar och kostnadsanpassningar”, säger Anders Holm.

I augusti lämnade han över ordförandeposten för att kliva in som vd för Motala Verkstad Group, som enligt Anders Holm ägs av ”ett antal kapitalstarka och uthålliga entreprenörer som tycker att svensk verkstadsindustri förtjänar en renässans”.

”Själv tycker jag att det är jättekul och förpliktande att driva ett företag med en sådan fantastisk historia och de möjligheter vi nu har. Jag har inte varit tillfreds med bolagets utveckling de senaste åren. Som styrelseordförande är det nästan mer besvärande och oroande än att sitta vid ratten och driva bolaget. Som operativ vd får jag nu vara med och fatta beslut på ett annat sätt. Jag gillar den pulsen”, säger Anders Holm.

Han konstaterar att bolaget ”förlorat mycket pengar de senaste åren” men tillägger snabbt att ”fina bolag också kan växa fram ur besvärliga tider”.

”Nu är det rätt tid att våga vara offensiv. I stället för att hålla en passiv agenda och krympa ännu mer har vi beslutat oss för att växa oss igenom krisen.”

Koncernens omsättning har sedan 2012 sjunkit från 370 till 200 Mkr, men tendensen är att vindarna börjat vända nu. ....