Stronger Together. ..Starkare Tillsammans.

[SWEDISH]
 
Daniel-Ellison.jpg

....We are a production partner with medium weight and heavy machining as a core, as well as service and maintenance in machining, welding and assembly. We mainly work with long-term continuous volumes through mutual agreements with our customers. ..Vi är en produktionspartner med medeltung och tung bearbetning som kärna samt jobbar med service och underhåll inom maskinell bearbetning, svets och montage. Vi jobbar i huvudsak med långsiktiga kontinuerliga volymer genom ömsesidiga avtal med våra kunder. ....

....Our conviction is that we are   Stronger Together  with our customers, suppliers and employees! ..Vår övertygelse är att vi är   Starkare Tillsammans   med våra kunder, leverantörer och medarbetare! ....

....As a safe, reliable, customer-focused business partner with more than 500 years of combined production expertise, we are confident that long-term sustainable mutual profitable development with customers, suppliers and employees is the right way forward. ..Som en trygg, pålitlig kundfokuserad affärspartner med mer än 500 års kombinerad produktionsexpertis är vi förvissade om att långsiktig hållbar ömsesidig lönsam utveckling tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare är den rätta vägen framåt. ....

....Our customers demand fewer and more integrated suppliers who can help develop their business in a professional and long-term way. This means that we continue to consolidate the market and participate in outsourcing projects to create the market's most competitive offer. ..Våra kunder efterfrågar färre och mer integrerade leverantörer som på ett professionellt och långsiktigt sätt kan bidra till att utveckla deras affärer. Det gör att vi fortsätter konsolidera marknaden och delta i outsourcing-projekt för att skapa marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudande. ....

....Daniel Elisson..Daniel Elisson....
....CEO..VD....
....Motala Verkstad Group..Motala Verkstad Group....

 
[ENGLISH]