....Pulp & Paper Initiative .. Satsning på Pappers- och Massaindustrin ....

....Motala Verkstad Group Pulp & Paper Initiative ..Motala Verkstad Group Satsar på Pappers- och Massaindustrin ....

.... Motala Verkstad Group is one of Paper Province's newest member companies. Judging by the name, one might think that they are located in Motala - and so they do - but also in Kristinehamn and Malmö. A new important customer group is the pulp & paper industry. "In particular the Gustavsvik plant located in Kristinehamn has machines and operators with extensive experience from the paper and pulp industry. They are very capable of machining, welding and assembly," says Mikael Bönnemark, Sales and Marketing Manager. .. Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef. ....

micke.png

.... Motala Verkstad Group (MVG) originated in Motala Verkstad - one of Sweden's oldest mechanical industrial companies. It's only a few years left so they can celebrate two hundred years. "It's a great company. There is a culture and a pride, a legacy that everyone shows great commitment and responsibility for, says Mikael Bönnemark. .. Motala Verkstad Group (MVG) har sitt ursprung i Motala verkstad – ett av Sveriges äldsta mekaniska industribolag. Det är bara några år kvar så kan de fira tvåhundra år.  – Det är ett jättespännande företag. Det finns en kultur och en stolthet, ett arv som alla känner ett stort ansvar för, säger Mikael Bönnemark.  ....

.... The company was formed in connection with the construction of Göta Canal 1822. It was those who were responsible for the mechanical bridge solutions and the canal sluices. They soon became a well-known workshop all over the world, awarded over 15 times at world exhibitions. Motala Verkstad built the first tankers for the Nobel brothers and many other ships, over 400 in all. They have built over 800 bridges, such as Ahvazbron in Iran and Skeppsholmsbron in Stockholm. Furthermore, they have built over 1000 locomotives and so the story goes on. .. Bolaget bildades i samband med bygget av Göta kanal 1822. Det var de som ansvarade för de mekaniska brolösningarna och slussarna i kanalen. De blev snabbt en välkänd verkstad världen över, prisades över 15 gånger på världsutställningar. Motala Verkstad byggde de första tankfartygen till bröderna Nobel och många andra fartyg, över 400 stycken. De har byggt över 800 broar, exempelvis Ahvazbron  i  Iran och Skeppsholmsbron i Stockholm. De kan skryta med att ha byggt över 1000 lokomotiv och så vidare. ....

....Four production units .. Fyra produktionsenheter....
....In 2011, entrepreneurs Anders Holm and Johnny Dahlberg created a new vision for the company by acquiring Motala Verkstad and Motala Train with a group of investors, and eventually creating Motala Verkstad Group (MVG). After a number of eventful years of successes and challenges, a sale of the train operations and the acquisition of three more workshops, Motala Verkstad Group now stands very strong in the market with four capable production units from Malmö in the south to Kristinehamn in the north. Much has obviously changed over time, but it is clear that Motala Verkstad Group can still call itself a world-class workshop. ..Under 2011 skapade entreprenörerna Anders Holm och Johnny Dahlberg en ny vision för bolaget genom att med en grupp investerare förvärva Motala Verkstad och Motala Train samt med tiden skapa Motala Verkstad Group (MVG). Efter ett antal händelserika år med både framgångar och motgångar, försäljning av tågverksamheten och förvärv av tre verkstäder står nu Motala Verkstad Group sig mycket stark på marknaden med fyra produktionsenheter från Malmö i söder till Kristinehamn i norr.  Mycket har förstås förändrats under tidens gång, men klart är att Motala Verkstad Group fortfarande kan kalla sig en verkstad i världsklass. ....

.... Workshop with expert competence .. Verkstad med expertkompetens ....
....We can do most anything. We have about 150 machining machines. But, in fact, it's expert competence and the breadth of skills of our operators, welders and fitters that are unique. Those are our backbone. Motala Verkstad Group has a very high capability. They have experience and expertise from purchasing, technology development, production, control and NDP ... They even handle full logistics flows for their customers. For example, they manufacture braking machines, lifting and turning bridges, complete systems for the medical industry and entire defense systems. They are active in the marine, energy, mining and hydropower industries. ..Vi kan göra det mesta. Vi har cirka 150 större bearbetande maskiner. Men egentligen är det expertkompetensen samt bredden på kompetens hos våra operatörer, svetsare och montörer som är det unika. Det är de som är vår ryggrad.
Motala Verkstad Group har en mycket stor kapabilitet. De har erfarenhet och kompetens från inköp, teknikutveckling, produktion, kontroller och OFP… De sköter till och med hela logistikflöden åt sina kunder. Exempelvis tillverkar de bromaskinerier, lyft och svängbroar, kompletta system till medicinindustrin samt hela försvarssystem. De är bland annat aktiva inom marin-, energi-, gruv- och vattenkraftsindustrin. ....

.... The paper industry is a growing customer group .. Pappersindustrin en växande kundgrupp ....
....A growing customer group is in the paper and pulp industry. To further learn and know the market, they chose to become members of the Paper Province. "We are already working with the big name companies on doing renovations and with a lot of new manufacturing. But we want to grow and think it is important that manufacturing and competence stay and develop further in Sweden. We are committed to becoming a complete supplier for both service and new manufacturing of selected key components for the paper industry. We are quite unique and can handle the big volumes and requirements, says Mikael Bönnemark. ..En växande kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. För att lära sig och förstå marknaden tyckte de att det var viktigt att bli medlemmar i Paper Province. – Vi jobbar redan mot de stora bolagen på renoveringssidan och även med en hel del nytillverkning. Men vi vill växa och tycker att det är viktigt att tillverkningen och kompetensen stannar och utvecklas i Sverige. Vi satsar på att bli en komplett leverantör för både service och nytillverkning för utvalda nyckelkomponenter åt pappersindustrin. Vi är ganska unika och klarar av de stora volymerna och kraven, säger Mikael Bönnemark. ....