....Our New "Old" Logo..Vår nya "gamla" Logo....

MVG_logo_2018_BLUE.png

....Our new Logo reflects modern industrial focus and efficiency and embodies the respect for knowledge, tradition and heritage from our four main workshops, each with their long successful industrial history and track record. It originates from the wellknown and familiar Motala Verkstad logo used for more than a hundred years. It has changed over time but has always been a hallmark for industrial excellence in Sweden and abroad. ..Vår nya logotyp speglar ett modernt industriell fokus och effektivitet och återkopplar respekten för kunskap, tradition och arv från alla våra fyra verkstäder, var och en med sin långa framgångsrika industrihistoria och track record. Den har sitt ursprung i den kända och välbekanta Motala Verktad-logotypen som använts under mer än hundra år. Den har förändrats över tiden men har alltid varit ett kännetecken för industriell excellens i Sverige och många andra länder. ....


mim_logo.png

....When Motala Verkstad was founded 1822 the first logo used depicted one of Motala Verkstads product prides, the balance steam engine, of which Motala manufactured a huge number over the years. ..När Motala Verkstad grundades 1822 visade den ursprungliga logotypen en av Motala Verkstads stoltheter, balansångmotorn, av vilka Motala tillverkade ett stort antal under de första åren. ....


mvlogo1.png

....By mid 19th century the logo was modernized to reflect the times and to allow for easier brand recognition. While the letters in the logo stands för M as in Motala and V as in Verkstad, the construct of the letters makes an iconic reference to honor the first logo with its balance steam engine. The logo on the left is the 1940 patented version. ..I mitten av 1800-talet moderniserades logotypen för att återspegla tiden och möjliggöra för enklare och tydligare varumärkesigenkänning. Medan bokstäverna i logotypen står för M som i Motala och V som i Verkstad, skapar själva bokstavskonstruktionen en symbolisk ikonisk referens till den första logotypen med sin balansångmotor. Logotypen till vanster är den som patenterades år 1940. ....


logo2.png

....While the logo has changed slightly over the close to two hundred years Motala Verkstad and its daughters have been operational, it is still easily recognizable and frequently brandished on many of the bridges, more than 400 of them, ships, more than 300 built, more than 1300 trains manufactured, plus a tremendous number of industrial and infrastructure objects, constructions and machines produced and manufactured by Motala and its daughters over the years. ..Även om logotypen har förändrats något över de idag närmare tvåhundra åren som Motala Verkstad och dess döttrar har varit verksamma, så är logotypen fortfarande enkelt igenkännlig och syns på de många broar som vi har byggt över åren, mer än fyrahundra av dem, fartyg - mer än trehundra, över 1300 tågfordon, en enorm mängd industri- och infrastrukturobjekt, konstruktioner och maskiner skapade och tillverkade av Motala och dess döttrar genom åren. ....