....MVG develops worldclass Marine team in Kristinehamn..MVG utvecklar världsledande Marint team i Kristinehamn....

....Motala Verkstad Group has over 25 years experience in producing Marine components and systems to the global market..Motala Verkstad Group har över 25 års erfarenhet från att producera Marina komponenter och system till den globala marknaden....

....Following MVGs acquisition of Rolls-Royce machine shop in Gustavsvik the company takes the next step by launching a new global Marine team in Kristinehamn..Efter MVG förvärv av Rolls-Royce maskinverkstad i Gustavsvik så tar man nu nästa steg genom att lansera ett nytt globalt Marint team i Kristinehamn....

....Michael Bönnemark Sales & Marketing MVG:..Mikael Bönnemark Sälj-& Marknadschef MVG: ....
....- We are delighted that Joakim Karas decided to accept the challenge to develop MVG to be the preferred production partner for Marine components and propulsion systems in a global market with very tough competition. Joakim has the poise, the will and a unique experience in the industry through his 18 years in KaMeWa and later Rolls-Royce. We are confident that Joakim will lead the Marine team in a positive way..- Vi är mycket positiva till att Joakim Karas valt att anta utmaningen, att på en global marknad med tuff konkurrens inom Marina komponenter och framdriftssystem, utveckla MVG till den föredragna produktionspartnern. Joakim har en profil, en vilja och en unik erfarenhet inom branschen efter 18 år inom KaMeWa och sedermera Rolls-Royce. Vi är övertygade om att Joakim kommer att leda det Marina teamet på ett positivt sätt....

....MVG appoints two more team members in production and another engineer for offerring. ..MVG tillsätter samtidigt ytterligare 2 teammedlemmar inom produktionsteknik och en ingenjör för offerering. ....

 

....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group focusing on manufacturing products that require heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known large international companies as well as companies based in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verksatd Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industries and from 3 October Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 175 employees and a turnover of approximately SEK 250 million. For more information www.mvg.se..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokus mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och från den 1 oktober Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 175 anställda och en omsättning på cirka 250 MSEK. För mer information www.mvg.se....