....MVG is restructuring and gives notice to 28 employees in Motala ..MVG strukturerar om och varslar 28 medarbetare i Motala ....

....Motala Verkstad Group (MVG) reduces operations in Motala and gives notice to 28 employees. The Motala workshop has in recent years been hit by the downturn in the oil & gas and marine markets. It has previously accommodated for declining volumes and 2016 have been characterized by low demand in certain customer segments. The company is therefore now forced to make further staff reductions.

"It is very sad to have to make a decision like this, but unfortunately it is absolutely necessary to adapt the business to the generally weak market we are experiencing in some of our customer segments. I am saddened and feel with those of our employees who will now leave us. It is a difficult situation", says MVG CEO Anders Holm.
 
The Motala operations will after the planned staff reduction focus on select machining and assembly groups that have a strong competitiveness in the market. During our almost 200-year history Motala Verkstad has gone through numerous changes, sometimes with major staff reductions such as informed today. But Motala Verkstad has always managed to reinvent itself and come back in good shape ready for new challenges. This will be the case this time as well!

The group's other workshops continue with existing staff and have organizations based on the customer volumes we expect during 2017.

For more information, please contact: Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se


Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering group engaged in heavy qualified machining, welding and assembly work. Customers are mainly well-known industrial companies in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries which includes the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industries and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million.

For more information see www.mvg.se

..

Motala Verkstad Group (MVG) reducerar verksamheten i Motala och varslar 28 medarbetare. Gruppens verkstad i Motala har under de senaste åren drabbats av nedgången inom bl.a. olje & gasmarknaden samt den marina sektorn. Man har tidigare gjort neddragningar som följd av vikande volymer och 2016 har fortsatt kännetecknats av låg efterfrågan inom vissa kundsegment. Bolaget tvingas därför nu göra ytterligare en personalneddragning.

”Det är mycket tråkigt att behöva fatta beslut som detta, men det är tyvärr helt nödvändigt för att anpassa verksamheten till den generellt sett svaga marknad vi upplever i några av våra kundsegment. Jag beklagar och känner med de av våra medarbetare som nu kommer lämna oss. Det är en svår situation”, säger MVG ́s VD Anders Holm i en kommentar.

Verksamheten i Motala kommer efter planerad personalminskning fokusera på några utvalda maskin- och montagegrupper, som bedöms ha god konkurrenskraft i marknaden. Under vår snart 200-åriga historia så har Motala Verkstad gått igenom ett stort antal förändringar, ibland med stora personalminskningar som den vi idag informerar om. Men Motala Verkstad har alltid lyckats förnya sig och återkomma i god form för nya utmaningar. Det kommer även ske denna gång!

Gruppens övriga verkstäder fortsätter med befintlig personalstyrka och har en anpassad organisation för de kundvolymer vi förväntar oss under 2017.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se
 

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända industriföretag i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK.

För mer information se www.mvg.se

....