....MVG shows sales growth of 101%! .. MVG uppvisar en försäljningstillväxt på 101%!....

....MVG - Motala Verkstad Group AB has the ambition to become a leader in Sweden, the Nordic region and Northern Europe in the field of medium and heavy machining, assembly and welding. ..MVG – Motala Verkstad Group AB har som ambition att bli ledande i Sverige, Norden och Norra Europa inom medeltung och tung bearbetning, montering och svets. ....

....In recent years we have created a clear structural change and adaptation to the prevailing market, thus laying the foundations for strengthening our own and our customers' competitive advantages, which our customers now make use of by increasing their volumes. The market clearly demonstrates an increasingly globalized competition and this forces all parties in the market to develop their offers and grow stronger together. .. Under de senaste åren har vi skapat en tydlig strukturförändring och anpassning till rådande marknad och därmed lagt grunden för att stärka våra och våra kunders konkurrensfördelar vilket nu också våra kunder utnyttjar genom att lägga alltmer volym hos oss. Marknaden visar tydligt på en alltmer globaliserad konkurrens och detta tvingar alla parter i marknaden att utveckla sitt erbjudande och bli starkare tillsammans. ....

....In addition to leading quality and delivery precision, the business model, where our customers have access to the entire MVG's capability and capacity through a centralized customer organization, has been a contributing factor to strong sales growth. Accumulated during the first 6 months of 2017, MVG has a total increase of 101% (66% in comparable units), compared with the same period in 2016. .. Förutom en ledande kvalitet och leveransprecision så har affärsmodellen, där våra kunder har tillgång till hela MVG´s kapabilitet och kapacitet genom en centralt driven kundorganisation, varit en bidragande orsak till en kraftig försäljningstillväxt. Ackumulerat under det första 6 månaderna 2017 har MVG en försäljningsökning med totalt 101% (66% i jämförbara enheter), detta i jämförelse med samma period 2016. ....

....MVG offers high competence in advanced processing, complex welding and challenging assembly projects, on four different production units. MVG produces everything from components to ensuring the full flow from purchasing, production technology, production, warehousing and logistics for entire machinery / systems. .. MVG erbjuder hög kompetens inom avancerad bearbetning, komplex svetsning och utmanande monteringsprojekt, detta på fyra olika produktionsenheter. MVG producerar alltifrån komponenter till att säkerställa hela flödet från inköp, produktionsteknik, produktion, lager och logistik för hela maskinerier/system. ....


....For more information contact:
Daniel Ellison, CEO, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sales& Marketing Manager, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ..
För mer information, kontakta:
Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sälj& Marknadschef, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ....