....Motala Verkstad Group (MVG) invests and reorganizes for the future!..Motala Verkstad Group (MVG) investerar och omorganiserar för framtiden!....

....MVG is a production partner for many of Sweden's major industrial groups in the processing, welding and assembly of individual components as well as large and complex industrial systems and complete machines. The Group has two workshops in Kristinehamn, one in Malmö and one in Motala. Together, the workshops have more than 500 years of experience in delivering to Swedish and international industry. ..MVG är en produktionspartner till många av Sveriges stora industrikoncerner inom bearbetning, svetsning och montage av enskilda komponenter såväl som stora och komplicerade industriella system och kompletta maskiner. Koncernen har två verkstäder i Kristinehamn, en i Malmö och en i Motala. Tillsammans har verkstäderna mer än 500 års erfarenhet av att leverera till svensk och internationell industri. ....

....In May 2018 a financially strong owner took a new approach to MVG. With a vision of a strengthened and successful MVG, a comprehensive investment and action program was launched. ..I maj 2018 tog en kapitalstark ägare ett nytt grepp kring MVG. Med en vision om ett stärkt och framgångsrikt MVG sjösattes då ett omfattande investerings och åtgärdsprogram. ....

....The investment program aims to strengthen MVG of personnel and mechanically by providing new skills and upgrading of the machinery. The action program aims to change the organization and operations so that MVG can more effectively meet customer requirements and future challenges. ..Investeringsprogrammet syftar till att förstärka MVG personellt och maskinellt genom tillförande av nya kompetenser och uppgradering av maskinparken. Åtgärdsprogrammet syftar till att förändra organisationen och verksamheten så att MVG på ett effektivare sätt kan möta kundernas krav och framtida utmaningar. ....

....As part of the action program, MVG now consolidates its operations to three locations, thus moving production from the Malmö workshop to other workshops. The change takes place in order to better coordinate production and delivery to the Group's customers. ..Som ett led i åtgärdsprogrammet konsoliderar nu MVG sin verksamhet till tre platser, och kommer därmed flytta produktionen från verkstaden i Malmö till övriga verkstäder. Förändringen sker för att bättre kunna samordna produktionen och leverans till koncernens kunder. ....

...."In our investment and action program, MVG is now investing in machinery, production capacity, production technology, maintenance and work environment. To further address efficiency, competitiveness and profitability in both the short and long term, as always in our industry, we need to produce more production hours on fewer square meters of high quality and lower environmental impact. Therefore, we now have to make some major structural changes. Production at FM Industri will be moved and distributed to the other three workshops and we will work intensively with our customers in this change, so that both we and customers will be strengthened out of this process, "says Daniel Ellison, CEO of MVG. ..”I vårt investerings och åtgärdsprogram satsar MVG nu på bland annat på maskinpark, produktionskapacitet, produktionsteknisk kompetens, underhåll och arbetsmiljö. För att ytterligare adressera effektivitet, konkurrensförmåga och lönsamhet på både kort och längre sikt så gäller det som alltid inom vår industri att producera fler produktionstimmar på färre kvadratmeter med hög kvalitet och lägre miljöpåverkan. Därför måste vi nu genomföra några större strukturella förändringar. Produktionen på FM Industri kommer att flyttas och fördelas på de andra tre verkstäderna och vi kommer jobba intensivt med våra kunder i denna förändring för att både vi och kund skall gå stärkta ut ur denna process” säger Daniel Ellison, koncernchef på MVG. ....

....The closure affects 20 employees at FM Industri, which was given notice on 3/9. ..Nedläggningen drabbar 20 anställda på FM Industri som varslats den 3/9. ....

...."We will offer some of our employees to move to one of our remaining three workshops and we are also in close dialogue with customers and colleagues in the industry in southern Sweden to ensure that as many people made redundant as possible to get a fast and efficient way to a new employment, "says Charlotte Axelsson, Human Resources Manager at MVG. ..”Vi kommer erbjuda en del av våra anställda att flytta till någon av våra kvarvarande tre verkstäder och vi för även en nära dialog med kunder och kollegor i branschen i södra Sverige för att säkerställa att så många av de varslade som möjligt får en snabb och effektiv väg till en ny anställning” säger Charlotte Axelsson, Personalchef på MVG. ....

....The action program has also meant that MVG reviewed its financial function and decided to outsource parts of it. ..Åtgärdsprogrammet har också inneburit att MVG sett över sin ekonomifunktion och beslutat outsourca delar av denna. ....

...."By outsourcing some support functions, we want to standardize and simplify some administration, thus focusing our business further on our customers and their need for an efficient production partner," concludes Daniel Ellison. ..”Vi vill genom att outsourca vissa stödfunktioner standardisera och förenkla viss administration och därmed fokusera verksamheten ytterligare på våra kunder och deras behov av en effektiv produktionspartner” avslutar Daniel Ellison. ....

....Any questions may be answered by Daniel Ellison, CEO MVG (daniel.ellison@mvg.se). ..Eventuella frågor besvaras av Daniel Ellison, koncernchef MVG (daniel.ellison@mvg.se). ....