....New majority owner in MVG..MVG får ny majoritetsägare....

....Motala Verkstad Group MVG has completed a new issue of shares addressed to LMK Forward AB (LMK), one of the major shareholders of MVG. This is an offensive venture to develop MVG and is made in the light of LMK perceiving major improvement opportunities for MVG and it opens for investments and structural changes enabling MVG's to increase sales and profitability. ..Motala Verkstad Group MVG har genomfört en nyemission riktad till LMK Forward AB (LMK), en av de större ägarna i MVG. Emissionen är en offensiv satsning för att utveckla MVG, och görs i ljuset av att LMK ser stora förbättringsmöjligheter för MVG.
....LMK will also actively work with the company through the board. ..Genom satsningen möjliggörs investeringar och strukturomvandlingar som har förutsättningar att lyfta MVGs omsättning och lönsamhet. LMK kommer också aktivt arbeta med bolaget genom styrelsen. ....
....MVG receives a partially new board of directors including Hans Andréasson and Albert Elfström who were chosen through LMK's mandate. Hans has a background as a lawyer at Mannheimer Swartling, and Albert have a long experience of restructuring and financing. Both currently working at MLT Corporate Finance. ..MVG har i och med detta också fått en delvis ny styrelse där Hans Andréasson och Albert Elfström valts in på LMKs mandat. Hans har en bakgrund som advokat på Mannheimer Swartling, och Albert har en lång erfarenhet av omstrukturering och finansiering. Båda arbetar idag på MLT Corporate Finance. ....

....For more information contact ..För ytterligare information kontakta....

Daniel Ellison, ....CEO..VD....
+46 (0) 73 920 99 10
daniel.ellison@mvg.se

Albert Elfström, ....Chairman..Ordförande....
+46 (0) 70 382 83 04
albert.elfstrom@mltcorporatefinance.se