....Motala Verkstad Group expands in Kristinehamn! ..Motala Verkstad Group expanderar i Kristinehamn!....

....  FROM LEFT; MARKeting manager MIKAEL BÖNNEMARK, GUSTAVSVIKS Plantmanager NICLAS HÄGGROTH, CEO ANDERS HOLM,   COO CARL LÖFSTRAND..från vänster marknadschef Mikael Bönnemark, Gustavsviks verkstadschef Niclas Häggroth, VD Anders Holm, COO Carl Löfstrand....

....FROM LEFT; MARKeting manager MIKAEL BÖNNEMARK, GUSTAVSVIKS Plantmanager NICLAS HÄGGROTH, CEO ANDERS HOLM, COO CARL LÖFSTRAND..från vänster marknadschef Mikael Bönnemark, Gustavsviks verkstadschef Niclas Häggroth, VD Anders Holm, COO Carl Löfstrand....

....Motala Verkstad Group (MVG) today assumes control over the machine shop in Gustavsvik that previously belonged to Rolls-Royce AB. The business employs about 25 employees. MVG already owns the MVG machine shop in Höje, Kristinehamn, which has about 50 employees..Motala Verkstad Group (MVG) tillträder idag maskinverkstaden i Gustavsvik som tidigare tillhört Rolls-Royce AB. Verksamheten sysselsätter ca 25 medarbetare. Sedan tidigare äger MVG maskinverkstaden i Höje, Kristinehamn, som har ett 50-tal anställda....

...."We are very pleased to now include the machine shop in Gustavsvik in our workshop group. The business has modern equipment and a team of highly skilled and experienced employees. Rolls-Royce will be an important customer of the shop and we already have other industrial customers who want to locate their machining to MVG in Gustavsvik," said MVG's CEO Anders Holm..”Vi är mycket nöjda med att idag inkludera maskinverkstaden i Gustavsvik i vår verkstadsgrupp. Verksamheten har en modern maskinpark och ett team av mycket kunniga och erfarna medarbetare. Rolls-Royce kommer utgöra en betydelsefull kund till verkstaden och vi har redan andra industrikunder som vill förlägga sin maskinbearbetning till MVG i Gustavsvik”, säger MVG´s VD Anders Holm i en kommentar....

....MVG has in a relatively short time created a broad and cost-effective platform for the production of large, heavy components and entire systems. The group is a subcontractor performing everything from production of individual components and items to advanced machining, welding and assembly of complete systems..MVG har under relativt kort tid skapat en bred och kostnadseffektiv plattform för tillverkning av stora, tunga komponenter och hela system. Gruppen utför allt från produktion och framtagning av enstaka komponenter och artiklar som legoleverantör till kvalificerad bearbetning, svets och montage av kompletta system i små och medelstora serier....

...."Our customers want fewer and more integrated service providers in a professional and long-term contribution to the development of their business. This means that we are planning for continued growth both organically and through complementary acquisitions", says Anders Holm, CEO of Motala Works Group..”Våra kunder efterfrågar färre och mer integrerade leverantörer som på ett professionellt och långsiktigt sätt kan bidra till att utveckla deras affärer. Det gör att vi planerar för fortsatt tillväxt både organiskt och genom kompletterande förvärv”, säger Anders Holm, VD för Motala Verkstad Group AB....

....For more information, please contact: Anders Holm, President, Motala Works Group AB, tel: +46 (0) 70-310 43 17, alt mail anders.holm@mvg.se..För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17, alt mail anders.holm@mvg.se....

 

....Motala Verkstad Group ( MVG) is an engineering group in heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known international industrial companies.
MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry and Motala Workshop Group in Gustavsvik.
Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 175 employees and a turnover of approximately SEK 250 million. For more information see www.mvg.se..
Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända internationella industriföretag.
MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik.
Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 175 anställda och en omsättning på cirka 250 MSEK. För mer information se www.mvg.se....