....Motala Verkstad Group recruits new CEO..Motala Verkstad Group byter VD....

 
Anders Holm

Anders Holm

....Anders Holm, Chairman of the Board who is also a major shareholder in Motala Verkstad Group AB has now been engaged into a fully operational role as CEO of the Group. New Chairman suggested Arne Bern Roth, a former member of the Board. Former CEO Bjorn Lifvergren is leaving the company. ..Anders Holm, styrelsens ordförande tillika en av huvudägarna i Motala Verkstad Group AB övergår nu i en fullt operativ roll som VD för koncernen.  Till ny styrelseordförande föreslås Arne Bernroth, som tidigare varit ordinarie ledamot i styrelsen. Tidigare VD Björn Lifvergren lämnar bolaget. ....

....MVG has undergone a period of restructuring in recent years, among other things, caused by cyclical downturns in some of the company's customer segments. To adapt the Group to the existing market situation measures have been implemented to reduce costs, transform the organization and improve internal processes. The Group is now positioned for growth, and the Board believes that it required a new leadership to pursue the strategy that the company has chosen. ..MVG har genomgått en omstruktureringsperiod de senaste åren bl a orsakat av konjunkturella nedgångar inom några av bolagets kundsegment. För att anpassa gruppen till rådande marknadsläge så har åtgärder genomförts för att reducera kostnader, förändra organisation och förbättra interna processer. Koncernen är nu redo för tillväxt och styrelsen gör bedömningen att det krävs ett nytt ledarskap för att fullfölja den strategi som bolaget valt. ....

...."After a period of restructuring, we are now entering a distinct growth phase. In the autumn we are taking over Rolls-Royce machine shop in Gustavsvik, which will be a strategic addition in capacity and competence. MVG has in a relatively short time created the broadest and most cost-effective platform for machining, welding and assembly of large, heavy components and systems. We manage everything from the processing of single components as a subcontractor to qualified processing and assembly of complete systems in medium-sized batches," says Anders Holm. ..”Efter en period av strukturåtgärder så går vi nu in i en tydlig tillväxtfas. Under hösten övertar vi Rolls-Royce maskinverkstad i Gustavsvik, som blir ett strategiskt tillskott avseende kapacitet och kompetens. MVG har under relativt kort tid skapat marknadens bredaste och mest kostnadseffektiva plattform för maskinbearbetning, svets och montage av stora, tunga komponenter och system. Vi utför allt från bearbetning av enstaka komponenter som legoleverantör till kvalificerad bearbetning och montage av kompletta system i medelstora serier”, säger Anders Holm i en kommentar. ..

....The Group plans to strong growth in the coming years, both organically and through complementary acquisitions. ..Koncernen planerar för kraftig tillväxt kommande år både organiskt och genom kompletterande förvärv. ....

...."Our customers want fewer and better integrated service providers in a professional and long-term contribution to the development of their businesses. This allows us to continue to consolidate the market and participate in outsourcing projects to create the most competitive offer on the market.", says Anders Holm, newly appointed president of Motala Verkstad Group. ..”Våra kunder efterfrågar färre och mer integrerade leverantörer som på ett professionellt och långsiktigt sätt kan bidra till att utveckla deras affärer. Det gör att vi fortsätter konsolidera marknaden och delta i outsourcing-projekt för att skapa marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudande.”, säger Anders Holm, tillträdande VD för Motala Verkstad Group AB. ....

 

....For more information contact: Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se..För mer information, kontakta: Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se....