....Johan Stråhlin appointed new Business Manager Infrastructure & Bridges..Johan Stråhlin ny affärschef Infrastruktur och Bro....

IMG_3592.JPG

....Motala Verkstad Group invests in Infrastructure and Bridges in Northern Europe. The goal is to maintain and strengthen the current position of being the leading mechanical and technical producer of Infrastructure and Bridges..Motala Verkstad Group satsar på Infrastruktur och Broar för Norra Europa. Målet är att bibehålla och stärka den nuvarande positionen om att vara den ledande mekaniska och tekniska producenten av Infrastruktur och Broar....

....Being an important first step Johan Stråhlin is recruited to be the Business Manager of the operations. Johan Stråhlin have a substantial and broad 10 years experience in Infrastructure and Bridges in Sweden and Scandinavia...Som ett första steg rekryteras Johan Stråhlin som Affärschef. Johan Stråhlin har en tung och bred 10 årig erfarenhet från Infrastruktur och Broar i Sverige och delar av Norden....

....Motala Verkstad Group and its production unit Motala Verkstad has over 100 years of experience in designing, planning and producing infrastructure solutions based on mechanics, hydraulics and control and regulation technology...Motala Verkstad Group har med sin produktionsenhet Motala Verkstad en över 100 årig erfarenhet av att konstruera, projektera och producera infrastruktur lösningar baserat på mekanik, hydraulik samt styr & reglerteknik....

....In recent years, Motala Verkstad has produced the majority of all new medium and large bridge machineries on the Swedish market...De senaste åren har Motala Verkstad producerat majoriteten av alla nya medelstora och större bromaskinerier på den svenska marknaden....

....Michael Bönnemark, Sales & Marketing Motala Works Group (MVG) says: - We are very pleased that Johan Stråhlin have chosen to take on the role as Business Manager and, effective from 1 November, to lead our Business Team Infrastructure & Bridges forward. We have also strengthened the team with new quote engineer...Mikael Bönnemark, Sälj-& Marknadschef Motala Verkstad Group (MVG) uttrycker: - Det är mycket glädjande att Johan Stråhlin valt att ta rollen som Affärschef och från och med 1 November leda vårt Affärsteam Infrastruktur framåt. Till teamet har vi även stärkt upp med ny offertingenjör....

....The next step is to develop strategic alliances to strengthen our competitive advantage and thereby reinforce our position...Nästa steg blir att utveckla de strategiska allianser för att stärka våra konkurrensfördelar och därmed förstärka vår position....

....Business Manager Infrastructure & Bridges..Affärschef Infrastruktur & Bro....
Johan Stråhlin,
johan.strahlin@motalaverkstad.se
070-759 35 00

....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group focusing on manufacturing products that require heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known large companies based in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industries and from 1 October Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 175 employees and a turnover of approximately SEK 250 million. For more information see www.mvg.se..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och från den 1 oktober Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se....