Motala Verkstad Group AB förvärvar David Sjölanders Mekaniska AB

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) och Sjölanders Verkstads AB (”SVAB”) har idag kommit överens om att MVG skall förvärva samtliga aktier i David Sjölanders Mekaniska AB (”Sjölanders”) från SVAB.

Bolagen har verksamheter som väl kompletterar varandra, både vad avser kundsegment och produktionsresurser. Genom förvärvet kommer Sjölanders och MVG tillsammans kunna erbjuda marknaden en komplett produktionspartner.

– Det känns bra att Sjölanders genom detta samgående får kraftigt utökade resurser att möta framtida utmaningar, säger Ulf Sjölander, Ordförande i Sjölanders, som framöver kommer vara senior rådgivare till MVG.

– Genom att vi får ta del av Sjölanders kompetens inom framförallt svetsning och montage kommer vi kunna erbjuda marknaden heltäckande lösningar som en produktionspartner. Vi känner också en stolthet över att ha fått förtroendet att ta en verksamhet som Sjölanders in i framtiden och utveckla den, säger Albert Elfström, Ordförande i MVG.

Sjölanders kommer även fortsättningsvis finnas kvar som bolag och varumärke inom MVG koncernen, och Leif Andersson kvarstår som VD. Ulf Sjölander kommer ta en roll som rådgivare både till Sjölanders, men även till styrelsen i MVG.

– Det är med stor entusiasm som jag ser fram emot förstärkningen av MVG, både vad gäller fantastiskt kompetenta medarbetare inom tillverkning, men även i det strategiska arbetet. MVGs övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare och genom det här förvärvet blir vi starkare tillsammans med Sjölanders, säger Daniel Ellison, VD MVG.

För mer information kontakta:

Albert Elfström
Ordförande Motala Verkstad Group AB
070 382 83 04

Daniel Ellison
VD Motala Verkstad Group
073 920 99 10

Leif Andersson
VD David Sjölanders Mekaniska AB
076 764 77 85


Motala Verkstad, Sveriges äldsta nu verksamma verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag är man en produktionspartner med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella komponenter, delsystem, system och maskiner.

Motala Verkstad Group består idag av tre verkstäder: Motala Verkstad, MVG i Kristinehamn och MVG i Gustavsvik. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, med en total verkstadsyta på ca. 9 000 kvm med ca. 60 medarbetare och en omsättning på ca. 70 miljoner kronor. De levererar kundspecifika lösningar inom svetsning, maskinbearbetning och montage. Huvudsakligen tillverkar vi stora och komplexa produkter i enstaka eller några få exemplar.

Sjölanders har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som de levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med ett antal underleverantörer exempelvis för ytbehandling och värmebehandling, vilket gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning.

Motala Verkstad och Elekta Instrument förlänger samarbetsavtal

MVG_elekta.jpeg

AB Motala Verkstad och Elekta Instrument AB har förlängt deras avtal gällande produktion av Elektas strålkniv, Leksell Gamma Knife® Icon™, där Motala Verkstad ansvarar för inköp, produktion och montage till färdig strålkniv redo att skickas till slutkund. Avtalet förlängs med fem år.

– Vi är stolta och glada över att få förlängt förtroende som underleverantör av Elektas strålknivar. Vi ser detta som ett mycket gott betyg för MVG och vår förmåga som produktionspartner till Elekta, säger MVGs kundansvarig Anders Abrahamsson.

Avtalet innebär att samarbetet mellan Motala Verkstad och Elekta fördjupas på ett långsiktigt sätt och säkrar produktion och arbetstillfällen i Motala.

– Elektas strålkniv (Leksell Gamma Knife®) är en svensk uppfinning som i år firar 50 år. Elekta har ett långt samarbete med Motala Verkstad och det är roligt att vi kan fortsätta produktionen i Sverige. Förutsättningen är det förändringsarbete som nu sker i Motala Verkstad och det nära samarbete Elekta har med verksamheten. Vi ser fram emot många fler strålknivar tillsammans, säger Elektas inköpschef i Sverige Anna-Karin Thorsander.

– Avtalet löper över 5 år och det säkrar långsiktig produktion och ett större antal arbetstillfällen i Motala. I och med detta kommer vi att fira vårt 200-års jubileum som Motala Verkstad år 2022 som stolt produktionspartner till Elekta. Särskilt stolta är vi att som produktionspartner i och med detta avtal ha sänkt Elektas CO2 avtryck vid tillverkning av strålknivarna med 75% vilket innebär en minskning med minst 2000t CO2 under avtalsperioden, säger MVGs VD Daniel Ellison.

Motala Verkstad har producerat Leksell Gamma Knife-system till Elekta under många årtionden. Den första strålkniven tillverkades av Motala Verkstad 1974 och installerades på Karolinska sjukhuset. Idag behandlas mer än 70 000 patienter varje år världen över med denna typ av behandling.

AB Motala Verkstad ingår tillsammans med 3 andra produktionsenheter i Kristinehamn och Malmö i Motala Verkstad Group AB med säte i Motala.

AB Motala Verkstad, Sveriges äldsta nu verksamma verkstadsföretag, grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag är man en produktionspartner med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella komponenter, delsystem, system och maskiner.

Motala Verkstad Group består idag av fyra verkstäder: Motala Verkstad, FM Industri i Malmö, MVG i Kristinehamn och MVG i Gustavsvik. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

....Motala Verkstad Group (MVG) invests and reorganizes for the future!..Motala Verkstad Group (MVG) investerar och omorganiserar för framtiden!....

....MVG is a production partner for many of Sweden's major industrial groups in the processing, welding and assembly of individual components as well as large and complex industrial systems and complete machines. The Group has two workshops in Kristinehamn, one in Malmö and one in Motala. Together, the workshops have more than 500 years of experience in delivering to Swedish and international industry. ..MVG är en produktionspartner till många av Sveriges stora industrikoncerner inom bearbetning, svetsning och montage av enskilda komponenter såväl som stora och komplicerade industriella system och kompletta maskiner. Koncernen har två verkstäder i Kristinehamn, en i Malmö och en i Motala. Tillsammans har verkstäderna mer än 500 års erfarenhet av att leverera till svensk och internationell industri. ....

....In May 2018 a financially strong owner took a new approach to MVG. With a vision of a strengthened and successful MVG, a comprehensive investment and action program was launched. ..I maj 2018 tog en kapitalstark ägare ett nytt grepp kring MVG. Med en vision om ett stärkt och framgångsrikt MVG sjösattes då ett omfattande investerings och åtgärdsprogram. ....

....The investment program aims to strengthen MVG of personnel and mechanically by providing new skills and upgrading of the machinery. The action program aims to change the organization and operations so that MVG can more effectively meet customer requirements and future challenges. ..Investeringsprogrammet syftar till att förstärka MVG personellt och maskinellt genom tillförande av nya kompetenser och uppgradering av maskinparken. Åtgärdsprogrammet syftar till att förändra organisationen och verksamheten så att MVG på ett effektivare sätt kan möta kundernas krav och framtida utmaningar. ....

....As part of the action program, MVG now consolidates its operations to three locations, thus moving production from the Malmö workshop to other workshops. The change takes place in order to better coordinate production and delivery to the Group's customers. ..Som ett led i åtgärdsprogrammet konsoliderar nu MVG sin verksamhet till tre platser, och kommer därmed flytta produktionen från verkstaden i Malmö till övriga verkstäder. Förändringen sker för att bättre kunna samordna produktionen och leverans till koncernens kunder. ....

...."In our investment and action program, MVG is now investing in machinery, production capacity, production technology, maintenance and work environment. To further address efficiency, competitiveness and profitability in both the short and long term, as always in our industry, we need to produce more production hours on fewer square meters of high quality and lower environmental impact. Therefore, we now have to make some major structural changes. Production at FM Industri will be moved and distributed to the other three workshops and we will work intensively with our customers in this change, so that both we and customers will be strengthened out of this process, "says Daniel Ellison, CEO of MVG. ..”I vårt investerings och åtgärdsprogram satsar MVG nu på bland annat på maskinpark, produktionskapacitet, produktionsteknisk kompetens, underhåll och arbetsmiljö. För att ytterligare adressera effektivitet, konkurrensförmåga och lönsamhet på både kort och längre sikt så gäller det som alltid inom vår industri att producera fler produktionstimmar på färre kvadratmeter med hög kvalitet och lägre miljöpåverkan. Därför måste vi nu genomföra några större strukturella förändringar. Produktionen på FM Industri kommer att flyttas och fördelas på de andra tre verkstäderna och vi kommer jobba intensivt med våra kunder i denna förändring för att både vi och kund skall gå stärkta ut ur denna process” säger Daniel Ellison, koncernchef på MVG. ....

....The closure affects 20 employees at FM Industri, which was given notice on 3/9. ..Nedläggningen drabbar 20 anställda på FM Industri som varslats den 3/9. ....

...."We will offer some of our employees to move to one of our remaining three workshops and we are also in close dialogue with customers and colleagues in the industry in southern Sweden to ensure that as many people made redundant as possible to get a fast and efficient way to a new employment, "says Charlotte Axelsson, Human Resources Manager at MVG. ..”Vi kommer erbjuda en del av våra anställda att flytta till någon av våra kvarvarande tre verkstäder och vi för även en nära dialog med kunder och kollegor i branschen i södra Sverige för att säkerställa att så många av de varslade som möjligt får en snabb och effektiv väg till en ny anställning” säger Charlotte Axelsson, Personalchef på MVG. ....

....The action program has also meant that MVG reviewed its financial function and decided to outsource parts of it. ..Åtgärdsprogrammet har också inneburit att MVG sett över sin ekonomifunktion och beslutat outsourca delar av denna. ....

...."By outsourcing some support functions, we want to standardize and simplify some administration, thus focusing our business further on our customers and their need for an efficient production partner," concludes Daniel Ellison. ..”Vi vill genom att outsourca vissa stödfunktioner standardisera och förenkla viss administration och därmed fokusera verksamheten ytterligare på våra kunder och deras behov av en effektiv produktionspartner” avslutar Daniel Ellison. ....

....Any questions may be answered by Daniel Ellison, CEO MVG (daniel.ellison@mvg.se). ..Eventuella frågor besvaras av Daniel Ellison, koncernchef MVG (daniel.ellison@mvg.se). ....

Motala Verkstad Group (MVG) flyttar huvudkontor för sina verkstadsbolag till Motala

Verkstadsbolagen Motala Verkstad, Motala Train och Fosie Mekaniska Verkstad får sitt huvudkontor i Motala. I samband med detta avgår koncernens VD Martin Linde. Anders Holm, representant för huvudägaren Q Ventures, är tillförordnad VD i Aqilles Invest AB. Rekrytering av ny VD för verkstads-koncernen pågår i samarbete med Alumni Executive Search. I samband med att huvudkontoret flyttas till Motala så slutar även Ebba Fåhraeus, Lotta Westlin och Bo Erlandsson i Aqilles Invest AB.

”Vi gör denna förändring eftersom merparten av verkstadsbolagens aktiviteter är baserade i Motala. Att få vår kunniga och engagerade ledning i Malmö att följa flytten till Motala gick dessvärre inte. De har således valt att gå vidare i sina karriärer utanför vår grupp”. För våra verkstadsbolag blir detta mycket bra eftersom vi kan integrera ledningen mer i den operativa verksamheten.”, säger Anders Holm i en kommentar.

För mer information, kontakta: Anders Holm, tf VD Aqilles Invest AB Tel. 0703-104317, e-mail: anders.holm@aqilles.com

Motala Verkstad bygger lyft- och svängmaskineri till Södra Marieholmsbron i Göteborg

Motala Verkstad fick nyligen uppdraget att konstruera, tillverka och montera ett lyft- och svängmaskineri till den nya Södra Marieholmsbron i Göteborg. Motala Verkstad står för totalentreprenad på maskineriet, inklusive hydraulik. Skanska-MTH Marieholmsbron HB är beställare och Trafikverket är slutkund.

Ordern uppgår till totalt 12 688 000 SEK och beräknas vara klar för montering i slutet av 2015.

Motala Verkstad har de senaste åren tillverkat lyft- och svängmaskinerier till Universitetsbron i Malmö och till järnvägsbron i Motala.

-  Vår samlade erfarenhet och kunskap om rörliga broar och mer specifikt lyft- och svängmaskinerier gör oss till rätt leverantör. Vi är glada över Skanska-MTH:s och Trafikverkets förtroende, säger Johan Stråhlin, Affärsansvarig bro på Motala Verkstad.

Enligt Trafikverket innebär utbyggnaden av den aktuella sträckan till dubbelspår att sårbarheten minskar för tågförbindelserna över Göta älv och ökar kapaciteten på järnvägen mot Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen.

-  Motala Verkstads erfarenhet är avgörande för ett projekt av den här storleken. Trafikverkets bedömning av Motala Verkstads maskinerilösningar i anbudsskedet gav höga poäng och vi känner oss trygga med den kunskap som finns inom företaget, säger Kenneth Wahlqvist, Projektchef på Skanska-MTH Marieholmsbron HB.

Det första tåget körs över bron i början av 2016.

Marieholmsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg. Den nya bron skall vara av typen lyftsvängbro och skall placeras nedströms, söder, om befintlig Marieholmsbro och så nära som det är tekniskt möjligt.(www.trafikverket.se)

Motala Verkstad Group förvärvar legotillverkande Gasellföretag i Malmö

Camilla Olofsson VD FMI

Camilla Olofsson VD FMI

Motala verkstad Group MVG förvärvar den Malmöbaserade legotillverkaren FM-Industri, specialiserad på svarvning, fräsning och slipning av medelstora metalldetaljer till tillverkningsindustrin. Säljare är Detell Investment AB. FM-Industri är nominerade till Dagens Industris Gaselltävling som äger rum den 30 oktober i Malmö. - FM-Industris breda maskinpark och erfarna operatörer klarar att möta de höga krav vi ställer på utvecklingsmöjligheter och framåtanda i våra portföljbolag.

MVG tillför kapital och helhjärtat engagemang i mindre och medelstora onoterade bolag med potential för tillväxt och nya resultatnivåer.

- Förvärvet av FM-Industri ger oss möjlighet att utveckla och korsbefrukta våra övriga innehav vad gäller kunskap och effektivitet.

FM-Industris produktion av komplexa detaljer med korta ledtider och utmärkt precision är ett mycket bra komplement och koncernens industribolag kan nu tillsammans aspirera på att ta sig in på helt nya marknader.

- Vi vill uppfattas som en innovativ samarbetspartner till våra kunder. Kvalitet och leveransprecision är våra främsta ledord, säger FM-Industris VD Camilla Olofsson.

FM-Industri har 35 anställda och bedriver sin verksamhet i Fosie i östra Malmö. Bolaget startades 1955 och har haft samma ägare sedan 1996. Omsättningen uppgick 2012 till drygt 55 MSEK och bolaget gjorde samma år ett resultat på EBIT-nivå på 9,5 MSEK.

Dagens Industri korar varje år sedan fjorton år tillbaka Sveriges Supergasell, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren. En Gasell har en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda och har minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret. Vidare ska Gasellföretaget ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt och i allt väsentligt ha vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner samt ha sunda finanser. (Källa: www.di.se/gasell)

Motala Verkstad får stororder från Cameron International

En ny order från olje- och gasutvinningsföretaget Cameron International Corporation värd 7,6 miljoner SEK skapar fler jobb inom affärsområdet Oil & Gas på Motala Verkstad.


Ordern innebär att Motala Verkstad ska tillverka kompletta produktionsrör för olje- och gasutvinning till havs. Motala Verkstads insats omfattar bearbetning, material, projektledning, tekniskt produktionsansvar, ytbehandling, montering och testning.

- Genom att vi utvecklar kompetens och resurser stärks vår konkurrenskraft inom segmentet Oil & Gas, vilket är utmärkt för oss, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad har under 20 år byggt upp ett kunnande inom både bearbetning och processer, krav och provningar som krävs av olje- och gasbranschen. Motala Verkstad får ett helhetsansvar för leveranser till slutkunderna inom Oil & Gas och en separat affärsorganisation skapas för segmentet ”Above-Sea”.

- Att vi nu kan skapa ett nytt affärssegment inom Oil & Gas känns bra, vi räknar med fortsatt expansion inom detta område, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

- Om något år är prognosen att Oil & Gas utgör mer än 20 procent av Motala Verkstads omsättning. Detta innebär både investeringar i maskinkapacitet och nyanställningar, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Motala Verkstad kommer att förstärka personalstyrkan för att kunna satsa fullt ut på det nya affärsområdet.

Cameron är ett av de största företagen i världen med produkter för olja och gasutvinning och har runt 27 000 anställda på drygt 100 platser i världen.

Motala Verkstad rekryterar ny produktionschef

Carl Löfstrand

Carl Löfstrand

Ny produktionschef på Aqilles Investägda Motala Verkstad blir Carl Löfstrand. Han kommer att arbeta med att utveckla och effektivisera produktionen i det snabbt växande företaget. Carl Löfstrand har lång erfarenhet av fordonsindustrin, bland annat genom tidigare arbete på Volvo Lastvagnar och Specma Hydraulic. Senast kommer han från rollen som underhållschef på TitanX Engine Cooling och dessförinnan arbetade han som operativ chef på Mechanum i Göteborg.

- Motala Verkstad med sitt stolta varumärke och sin anrika historia är en spännande utmaning för mig. Det är ett företag som ligger i teknikens framkant inom flera områden, säger Carl Löfstrand.

Ett av de uppdrag som ingår i rollen som produktionschef blir att införa Motala Verkstads Produktions System (MVPS).

- Carl blir en viktig tillgång för Motala Verkstad. Med hans produktionserfarenhet och bakgrund inom fordonsindustrin kommer vi att kunna utveckla och effektivisera vår produktion ytterligare. Han kommer att vara viktig i förbättringsarbetet på Motala Verkstad, vilket kommer att fortsätta på den inslagna vägen med målstyrt resultatarbete under Carls ledning, säger Jörgen Hedström, VD för Motala Verkstad.

Carl Löfstrand är 34 år och bor tillsammans med sin familj i Ljungsbro, Linköping.

Stark start på året för Motala Verkstad – bygger del av Citybanan i Stockholm

Det snabbt växande Aqilles Investägda företaget Motala Verkstad har fått en stark start på året. Redan nu har man fått in uppdrag på totalt 130 MSEK, det motsvarar mer än hälften av årsbudgeten. Det senaste uppdraget är en order värd 15 MSEK med Trafikverket som slutkund.Uppdraget är en del av bygget av Citybanan i Stockholm. - Detta är ett infrastrukturprojekt som ger beläggning för 2013 och totalt sträcker sig över tre år. Beställningen ger både arbete i produktionen och installationsarbeten på plats, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad. Det växande Motala Verkstad satsar på framtiden och rekryterar kontinuerligt montörer, operatörer, kvalitets- och produktionstekniker. - Uppdraget att bygga en del av Citybanan tillsammans med en ökad försäljning inom service och reservdelar till plattpressar på våra exportmarknader öppnar för nyanställningar av kvalificerade montörer, säger Jörgen Hedström, VD Motala Verkstad.

Ny personalchef för Motala Verkstad

Aqilles Investägda företaget Motala Verkstad får en ny personalchef . Andreas Sjöholm tillträder tjänsten den 16 januari 2012. Andreas Sjöholm kommer närmast från AB Electrolux där han innehaft en specialistroll med inriktning mot rekrytering och arbetsgivarefrågor i Sverige och Norden.

”Jag känner stolthet i att ha fått detta uppdrag, eftersom jag anser att Motala Verkstad är ett väldigt betydelsefullt företag för Motala. Kompetensförsörjning är en strategisk viktig fråga för att kunna utvecklas på det sätt och i den takt som vi önskar. Vi måste lyckas med att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla rätt kompetens i framtiden”, säger Andreas Sjöholm.

Andreas bor i Motala med sin familj som han gärna spenderar sin fritid med. Andreas tycker även om att umgås med vänner, resa, laga mat och att sporta, som aktiv själv eller genom att engagera sig i sina barns aktiviteter.

”Vi håller nu på att förstärka vår organisation för de offensiva satsningar vi planerar i våra bolag som har goda framtidsutsikter och genom en gemensam personalchef kan vi bidra till att företagen når sin fulla potential”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest som äger Motala Verkstad.

Motala Verkstad levererar till US Navy

Aqilles Investägda Motala Verkstad har av Rolls Royce Naval Marine i USA fått order på att leverera delar till amerikanska flottans nya ytstridsfartyg, LCS (Littoral Combat Ship). Leveranser till de första fartygen kommer att ske 2012.

Motala Verkstad kommer att leverera långa axlar i rostfritt material som är avsedda för drivning av vattenjetaggregat som Rolls Royce Naval Marine levererar till fartygen. Ordern om ca 6 msek avser en första leverans till en serie om totalt 10 fartyg som skall byggas de närmaste 5 åren. Genom denna första beställning ser Motala Verkstad stora möjligheter att få order successivt till de kommande fartygen.

”Vi har fått ordern i internationell konkurrens med främst andra europeiska företag. Att arbeta med denna typ av specialstål kräver stor kunskap om hur materialet uppträder vid bearbetning vilket Motala Verkstad har stor erfarenhet av och stark kompetens inom”, säger Rolf Polbratt, VD för Motala Verkstad.

LCS är den senaste generationen av fartyg i den amerikanska flottan och har en avancerad konstruktion och brett användningsområde. Fartygen är trimaraner med en topphastighet på ca 50 knop och är avsedda för kustnära uppdrag. Bortom de tio fartygen i en första serie plus tio av en annan typ finns önskemål från US Navy om upp till 55 fartyg totalt.

Styrelsen för Motala Verkstad har också beslutat att investera 13 MSEK i modernisering av utrustning för att stärka företagets internationella konkurrenskraft.

”Vi ser denna order som ett tydligt tecken på att vi ses som en av de ledande tillverkarna inom detta område. Vi kommer att fortsätta att investera i verksamheten för att ytterligare stärka vår internationella konkurrenskraft”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest som äger Motala Verkstad.

Läs mer om LCS på US Navys hemsida här .

Qeep Groups dotterbolag Motala Verkstad säljer fastighet till Kungsleden

Qeep Group, huvudägare av AB Motala Verkstad, säljer fastigheten i Motala till Kungsleden AB (publ) för 52 MSEK. Fastigheten hyrs i sin helhet av AB Motala Verkstad på ett 17-årigt avtal. Tillträde för Kungsleden är planerat till den 3 maj 2011.

- Vår kärnaffär är inte att förvalta fastigheter, därav försäljningen till Kungsleden. Vi vill koncentrera oss på vårt långsiktiga arbete med AB Motala Verkstad och frigör nu kapital för att bl.a. kunna investera i produktionen och satsa mer aktivt på marknaden, säger Anders Holm, VD Qeep Group AB.

Förvärvet av AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Qeep Group tillträdde den 15 februari 2011 som ägare och innehar 97,5 procent av aktierna i AB Motala Verkstad.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster. AB Motala Verkstad grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Produkterna som Motala Verkstad tillverkar för kunds räkning idag är exempelvis fartygsaxlar, medicinteknisk utrustning, öppningsbara broar, risersystem för oljeutvinning till havs och pumpar för processindustrin.Qeep Groups dotterbolag Motala Verkstad säljer fastighet till Kungsleden.

Qeep Group tillträder som huvudägare av AB Motala Verkstad

Den 15 februari 2011 tillträder Qeep Group som huvudägare av AB Motala Verkstad.

Enligt ett pressmeddelande den 15 december 2010 tecknade Qeep Group avtal att förvärva över 90 procent av aktierna i AB Motala Verkstad. Förvärvet av AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Qeep Group har nu förvärvat 97,5 procent av aktierna och tillträder idag som ny huvudägare av AB Motala Verkstad.

- Arbetet löper som planerat och vi ser en god potential för tillväxt hos Motala Verkstad, säger Anders Holm, VD för Qeep Group.

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag och en etablerad leverantör av högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster. AB Motala Verkstad grundades år 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Produkterna som Motala Verkstad tillverkar för kunds räkning idag är exempelvis fartygsaxlar, medicinteknisk utrustning, öppningsbara broar, risersystem för oljeutvinning till havs och pumpar för processindustrin.

Qeep Group tecknar avtal om förvärv av AB Motala Verkstad

Qeep Group har tecknat avtal om att förvärva över 90 procent av aktierna i AB Motala Verkstad. Säljare är bland annat Elekta AB (publ) och Scana Steel Björneborg AB. Försäljningen genomförs under förutsättning att minoritetsägaren inte önskar nyttja sin förköps- eller hembudsrätt. Planerna att förvärva AB Motala Verkstad är en del i Qeep Groups långsiktiga strategi att vidareutveckla svenska företag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt.

Read More