....MVG and NSG protrude merger..MVG och NSG skjuter fram samgående....

....Motala Verkstad Group and Norrhults Stålgjuteri protrude possible merger

Motala Verkstad Group AB (MVG) signed an agreement to acquire all shares in Norrhults Steel Foundry AB (NSG) on December 1, 2016. The parties have now agreed that the conditions for the acquisition are not optimal and has therefore decided to postpone a possible merger.

The Parties agree to continue a close and increased cooperation in the processing of steel castings and emphasizes that the lack of a legal merger does not have any effect on the companies' customers in the short or long term.

"We have great respect for the expertise and capacity NSG possess and look forward to a continued and enhanced cooperation as supplier and customer.", Says Anders Holm, CEO of MVG in a statement. ..

Motala Verkstad Group och Norrhults Stålgjuteri skjuter fram eventuellt samgående

Motala Verkstad Group AB (MVG) tecknade avtal om att förvärva samtliga aktier i Norrhults Stålgjuteri AB (NSG) den 1 december, 2016. Parterna har nu enats om att förutsättningar för förvärvet inte är optimala och har därför beslutat att skjuta upp ett eventuellt samgående.

Parterna är överens om att fortsätta ett nära och utökat samarbete inom förädling av gjutgods i stål och betonar att det uteblivna legala samgåendet inte får någon påverkan för bolagens kunder på kort eller lång sikt.

”Vi har stor respekt för det kunnande och den kapacitet som NSG besitter och ser fram emot ett fortsatt gott och fördjupat samarbete som leverantör och kund.”, säger Anders Holm, VD för MVG i en kommentar.

....

...."The fact that we proceed as active partners is very positive. Our deeper partnership will generate positive opportunities for both NSG and MVG, but more important are the opportunities we can offer our customers." Comments Stefan Korzonek, CEO of NSG.

For more information contact:
Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se ..

”Att vi går vidare som aktiva samarbetspartners ser jag som positivt, vårt fördjupade samarbete kommer generera positiva möjligheter för både NSG och MVG, men än viktigare är de möjligheter vi kan erbjuda våra kunder.”, kommenterar Stefan Korzonek, VD för NSG.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se

....

 
....CEO Stefan Korzonek left showing casting mold for mvg Board member Håkan Dahllöf .. VD Stefan Korzonek till vänster visar detaljer i en gjutform för mvg styrelsemedlem Håkan Dahllöf. ....

....CEO Stefan Korzonek left showing casting mold for mvg Board member Håkan Dahllöf .. VD Stefan Korzonek till vänster visar detaljer i en gjutform för mvg styrelsemedlem Håkan Dahllöf. ....

....Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering industry group focusing on manufacturing systems and products that require heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known large companies based in Scandinavia as well as located abroad. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industrier in Malmö and from October 1st Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million. For more information see www.mvg.se. Further information on NSG www.nsg.se/en/

.. Motala Verkstad Group (”MVG”) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och från den 1 oktober Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se. Mer information om NSG på www.nsg.se ....