....World leader in the protection of communications and power transmission..Världsledare på att skydda kommunikation och kraftöverföring....

....Headquartered in Motala is HFSAB the world leader in protecting cables with a sheath of lead. The technology is crucial to prevent the ingress of water and is also used in some parts of the world to prevent that termites eats the insulation and cause disruptions in infrastructures. HFSAB uses a variety of subcontractors and for the last 40 years, heavy and important parts of the equipment is manufactured by AB Motala Verkstad.

..Med huvudkontor i Motala är HFSAB världsledande på att skydda kablar med en mantel av bly. Tekniken är avgörande för att hindra vatteninträngning och används även i vissa delar av världen för att hindra att termiter äter upp isoleringen och orsakar störningar i vår infrastruktur. HFSAB använder ett antal olika underleverantörer och de senaste 40 åren har de tunga och viktiga delarna av utrustningen tillverkats av AB Motala Verkstad. ....