....Total Project management..Total projekthantering....

....Motala Verkstad has extensive experience managing entire complex projects. This has resulted in the production of a wide range of propulsion systems for various purposes, both civilian research vessels, cruise liners and large military projects. The common denominator is the heavy demands and an extensive, complex control and documentation chain. One example is the National Security Cutter NSC manufactured in the US and that are ordered by the US Coast Guard and has a length of 418 feet (125.2 m). They are powered by a gas turbine engine and two auxiliary diesel engines, and can travel 12,000 nautical miles (22 000 km) for trips that can last up to 60 days. The vessels are used for maritime safety tasks. ..Motala Verkstad har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Det har inneburit tillverkning av ett stort antal propellersystem för offentliga ändamål, såväl civila forskningsfartyg som stora militära projekt. Den gemensamma nämnaren är stora krav och en omfattande och komplex kontroll- och dokumentationskedja.  Ett exempel är National Security Cutter NSC som tillverkas i USA och som är beställda av den amerikanska kustbevakningen och har en längd av 418 fot (125,2 m). De drivs med en gasturbinmotor och två extra dieselmotorer, och kan färdas 12 000 sjömil (22 000 km) under resor som kan vara upp till 60 dagar. Fartygen används bland annat för sjösäkerhetsuppdrag. ....

....CPP Propeller system..CPP propellersystem....

Propeller genomsk.jpg

....Most of the propeller installations Motala Verkstad Group manufactures are for CPP (Controllable Pitch Propellers) systems. This means that the shafts are hollow and are an embedded system to control the propeller pitch. This increases the vessels' performance, maneuverability and energy efficiency. The picture comes from the Rolls-Royce Power Systems AG (formerly Tognum AG). ..De flesta av de propelleranläggningar som Motala Verkstad tillverkar är för CPP (Controllable Pitch Propellers) system. Det innebär att axlarna är ihåliga och ar ett inbyggt system för att styra propellrarnas stigning. Något som ökar fartygens prestanda, manöverbarhet och energieffektivitet. Bilden kommer från Rolls-Royce Power Systems AG (tidigare Tognum AG). ....