....Siemens Gasturbines..Siemens Gasturbiner....

....At Siemens Industrial Turbumachinery AB gas turbines are manufactured for industrial use with high efficiency and low emission levels. The gas turbines are absolutely world class in terms of low environmental impact. Combined Cycle Power Plants - where both gas turbines and steam turbines are combined - is characterized by extremely high efficiencies. A close example is the heat and power station delivered to Göteborg Energi, whose core consists of the gas turbine SGT-800 and the steam turbine SST-900; Both models manufactured in Finspång. The plant was commissioned in 2006 and provides Göteborg 1250 GWh and 1450 GWh per year, representing about a third of their total needs. The turbines are also sold as power sources for compressors and pumps in the oil and gas industry.

Motala verkstad delivers advanced components and subsystems including processing, testing and surface finishing of Siemens gas turbines and steam turbines.

..

På Siemens Industrial Turbumachinery AB tillverkas gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Gasturbinerna ligger i absolut världsklass när det gäller låg miljöpåverkan. Kombikraftverk - där både gasturbiner och ångturbiner kombineras - kännetecknas av extremt höga verkningsgrader. Ett nära exempel är kraftvärmeverket till Göteborg Energi vars kärna består av gasturbinen SGT-800 samt ångturbinen SST-900; båda modellerna tillverkade i Finspång. Anläggningen togs i drift 2006 och ger göteborgarna 1 250 GWh el och 1 450 GWh fjärrvärme per år, vilket motsvarar cirka en tredjedel av deras totala behov. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar inom olje- och gasindustrin.

Motala Verkstad levererar kvalificerade komponenter och delsystem med både bearbetning, kontroll och ytbehandling till Siemens gasturbiner och ångturbiner. ....

Tetra Pak Processing Systems

....Tetra Pak is the world leader in process and packaging of liquid food products. Activities include much more than the packaging of milk and juice. It also offers a wide range of world-leading process equipment for a batch of products from milk and ice cream to cheese, dryfood, fruits and vegetables and even dog food. By developing processes and packaging techniques in a natural way and without additives this preserves the nutritional value and taste of the products, while providing simplified and improved distribution to consumers. Motala Verkstad produces vital parts for process equipment in duplex steel for usage under high pressure and with high standards of cleanliness and precision.

..

Tetra Pak är världsledande inom processer och förpackning för flytande matvaror. Verksamheten omfattar mycket mer än förpackningar av mjölk och juice. Man erbjuder även ett brett sortiment av världsledande processutrustning för en flora av produkter från mjölk och glass till ost, torrmat, frukt och grönsaker och till och med hundmat. Genom att utveckla processer och förpackningstekniker som på ett naturligt sätt och utan tillsatser bevarar näringsvärde och smak på produkterna, förenklas och förbättras distributionen till konsumenterna. Motala Verkstad tillverkar vitala delar till processutrustning i duplexstål för arbeten under höga tryck och med höga krav på renhet och precision. ....

....World leader in the protection of communications and power transmission..Världsledare på att skydda kommunikation och kraftöverföring....

....Headquartered in Motala is HFSAB the world leader in protecting cables with a sheath of lead. The technology is crucial to prevent the ingress of water and is also used in some parts of the world to prevent that termites eats the insulation and cause disruptions in infrastructures. HFSAB uses a variety of subcontractors and for the last 40 years, heavy and important parts of the equipment is manufactured by AB Motala Verkstad.

..Med huvudkontor i Motala är HFSAB världsledande på att skydda kablar med en mantel av bly. Tekniken är avgörande för att hindra vatteninträngning och används även i vissa delar av världen för att hindra att termiter äter upp isoleringen och orsakar störningar i vår infrastruktur. HFSAB använder ett antal olika underleverantörer och de senaste 40 åren har de tunga och viktiga delarna av utrustningen tillverkats av AB Motala Verkstad. ....