....Examples of customers and projects..Exempel på kunder och uppdrag....

....

Motala Verkstad has, either as main contractor or subcontractor, worked with a number of companies and organizations on many different projects, where these are some of them. 

Examples of projects in 2013:

Kvicksund Bridge

 •     Modification of the pendulum tick kind and assembly.
 •     Delivery of new pendant bending cylinders and mounting.

Bagghusbridge

 • Design, manufacturing and installation of the new turning machinery.

The bridges at Björnavad and Friends Berga

 • Design, manufacture and installation of new hydraulic unit.

Channel Bridge in Saffle

 •    Manufacturing and installation of new hydraulic machinery, as well as renovation of existing hydraulic units.

City Line in Stockholm

 •  Manufacturing and installation of electrical, hydraulic and mechanical engineering to City Line.


Examples of projects in 2012:

Bridge Lyrestad E20 over Gota Canal

 • New mechanical and hydraulic systems. Manufacturing and assembly

University Bridge in Malmö

 • Service and maintenance of lifting and turning machinery. Construction of Motala Works in 2003.

Bridge on the Stream, the Stream channel

 • Design and development of new lift cylinders and mounting.

Bridge in Tottnäs

 • Design, manufacture and installation of new wedge-lock.

Two bridges in Lyrestad society and one of Rogstorp

 • Manufacturing and installation of new machineries.

Charlottenborg Bridge in Motala

 • Construction, manufacturing and installation of the new joint pain.

Railway bridge in Motala over the canal

 • Manufacturing and installation of new lifts and turning machinery.

..

Motala Verkstad har som huvudentrepenör eller som underentrepenör samarbetat med en rad företag och organisation där dessa är några av dem.


Exempel på uppdrag under 2013:

Kvicksundsbron

 •     Modifiering av pendelbockanslag samt montage.
 •     Leverans av nya pendelbockcylindrar samt montage.

Bagghusbron

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nytt svängmaskineri.

Broarna vid Björnavad och Vännerberga

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nya hydraulaggregat.

Kanalbron i Säffle

 •     Tillverkning och montage av nytt hydrauliskt maskineri, samt renovering av befintligt hydraulikaggregat.

Citybanan i Stockholm

 •     Tillverkning samt montage av El, Hydraulik samt mekanik till Citybanan.

 

Exempel på uppdrag under 2012:

Bro i Lyrestad på väg E20 över Göta Kanal

 •     Ny mekanik och hydrauliksystem. Tillverkning och montage

Universitetsbron i Malmö

 •     Service och underhåll på lyft och svängmaskineri. Bygg av Motala Verkstad 2003.

Bro vid Strömma, över Strömma kanal

 •     Konstruktion och framtagande av nya lyftcylindrar samt montage.

Bro i Tottnäs

 •     Konstruktion, tillverkning och montage av ny killåsning.

Två stycken broar i Lyrestad samhälle samt en i Rogstorp

 •     Tillverkning och montage av nya maskinerier .

Charlottenborgsbron i Motala

 •     Konstruktion samt tillverkning och montage av nytt ledverk.

Järnvägsbron i Motala över Göta kanal

 •     Tillverkning samt montage av nytt lyft och svängmaskineri. ....

 

....Motala new railway bridge over the Gota Canal..Motalas nya järnvägsbro över Göta Kanal....

....

Manufacturing and installation of new lifts and turning machinery.

Motala Verkstad manufactured and assembled machinery to lift and swing the bridge in Motala. Our commitment also included hydraulics, electrical and control. The works were carried out between 2011-2013. Total weigh of the machinery is about 50 tons.

..

Tillverkning samt montage av nytt lyft och svängmaskineri.

Motala Verkstad tillverkade och monterade maskineriet till lyft- och svängbron i Motala. I vårt åtagande ingick även hydraulik och el- samt styr. Arbetena utfördes mellan 2011-2013. Maskineriets totala vikt är ca 50 ton. ....

....Train Turntable in Kristinehamn..Tågvändskiva i Kristinehamn....

....

Renovation and relocation of tågvändskiva to Kristinehamn.

An old train turntable from the 30's were dismantled and restored. A new machinery was constructed, and the "pit" in Kristinehamn was modified to fit the renovated turntable. The work was done from 2008 to 2010.

..

Renovering och flytt av tågvändskiva till Kristinehamn.

En gammal tågvändskiva från 30-talet demonterades och renoverades. Ett nytt maskineri konstruerades samt att "gropen" i Kristinehamn modifierades för att passa den nyrenoverade vändskivan. Arbetet utfördes 2008-2010. ....