....Total project responsibility..Totalt projektansvar....

....Motala Verkstad has extensive experience managing the entirity of large complex projects. Since 1937, we have produced a large number of hydraulic presses and associated systems for fibreboard, particleboard, MDF, HDF and hardboard.

Our presses are also used in the manufacturing of large grinding wheels, metal parts, components, rubber, aluminum and lead. Press technology is also used in the tensile testing of links and shafts for the largest anchor chains that are produced. Continuous service jobs, modernization and repair of entire plants for customers worldwide. We process, adjust and repair on site at the customer with mobile machinery. Upgrading outdated hydraulic system and automating the entire process.

All large, heavy components such as used in these presses are produced in our workshops. The press tables, columns, hot plates, cylinders, pistons and simultaneous equipment components is only a small part of what we produce. Our offer also includes new design, strength calculations and reengineering proposals. 

..

Motala Verkstad har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Sedan 1937 har det inneburit tillverkning av ett stort antal hydrauliska pressar och tillhörande system för träfiberskivor, spånskivor, MDF, HDF, Masonite.

Våra pressar används även vid tillverkning av stora slipskivor, plåtdetaljer, komponenter i gummi, aluminium och bly. Presstekniken används dessutom vid dragprov av länkar och skacklar till de största ankarkättingar som tillverkas. Kontinuerliga serviceuppdrag, moderniseringar och reparationer av hela anläggningar hos våra kunder över hela världen. Vi bearbetar, justerar, riktar på plats hos kunderna med mobila maskiner. Uppgraderar föråldrade hydrauliska system och automatiserar hela processen.

Alla stora, tunga komponenter som dessa pressar består utav nytillverkar vi i våra verkstäder. Pressbord, kolonner, värmeplattor, cylindrar, kolvar och simultanutrustningskomponenter är bara en liten del av vad vi tillverkar. Vårt erbjudande omfattar även nykonstruktion, hållfasthetsberäkningar och ombyggnadsförslag.  ....

....Examples of customers and projects..Exempel på kunder och uppdrag....

....

Motala Verkstad has, either as main contractor or subcontractor, worked with a number of companies and organizations on many different projects, where these are some of them. 

Examples of projects in 2013:

Kvicksund Bridge

 •     Modification of the pendulum tick kind and assembly.
 •     Delivery of new pendant bending cylinders and mounting.

Bagghusbridge

 • Design, manufacturing and installation of the new turning machinery.

The bridges at Björnavad and Friends Berga

 • Design, manufacture and installation of new hydraulic unit.

Channel Bridge in Saffle

 •    Manufacturing and installation of new hydraulic machinery, as well as renovation of existing hydraulic units.

City Line in Stockholm

 •  Manufacturing and installation of electrical, hydraulic and mechanical engineering to City Line.


Examples of projects in 2012:

Bridge Lyrestad E20 over Gota Canal

 • New mechanical and hydraulic systems. Manufacturing and assembly

University Bridge in Malmö

 • Service and maintenance of lifting and turning machinery. Construction of Motala Works in 2003.

Bridge on the Stream, the Stream channel

 • Design and development of new lift cylinders and mounting.

Bridge in Tottnäs

 • Design, manufacture and installation of new wedge-lock.

Two bridges in Lyrestad society and one of Rogstorp

 • Manufacturing and installation of new machineries.

Charlottenborg Bridge in Motala

 • Construction, manufacturing and installation of the new joint pain.

Railway bridge in Motala over the canal

 • Manufacturing and installation of new lifts and turning machinery.

..

Motala Verkstad har som huvudentrepenör eller som underentrepenör samarbetat med en rad företag och organisation där dessa är några av dem.


Exempel på uppdrag under 2013:

Kvicksundsbron

 •     Modifiering av pendelbockanslag samt montage.
 •     Leverans av nya pendelbockcylindrar samt montage.

Bagghusbron

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nytt svängmaskineri.

Broarna vid Björnavad och Vännerberga

 •     Konstruktion, tillverkning samt montage av nya hydraulaggregat.

Kanalbron i Säffle

 •     Tillverkning och montage av nytt hydrauliskt maskineri, samt renovering av befintligt hydraulikaggregat.

Citybanan i Stockholm

 •     Tillverkning samt montage av El, Hydraulik samt mekanik till Citybanan.

 

Exempel på uppdrag under 2012:

Bro i Lyrestad på väg E20 över Göta Kanal

 •     Ny mekanik och hydrauliksystem. Tillverkning och montage

Universitetsbron i Malmö

 •     Service och underhåll på lyft och svängmaskineri. Bygg av Motala Verkstad 2003.

Bro vid Strömma, över Strömma kanal

 •     Konstruktion och framtagande av nya lyftcylindrar samt montage.

Bro i Tottnäs

 •     Konstruktion, tillverkning och montage av ny killåsning.

Två stycken broar i Lyrestad samhälle samt en i Rogstorp

 •     Tillverkning och montage av nya maskinerier .

Charlottenborgsbron i Motala

 •     Konstruktion samt tillverkning och montage av nytt ledverk.

Järnvägsbron i Motala över Göta kanal

 •     Tillverkning samt montage av nytt lyft och svängmaskineri. ....

 

....Motala new railway bridge over the Gota Canal..Motalas nya järnvägsbro över Göta Kanal....

....

Manufacturing and installation of new lifts and turning machinery.

Motala Verkstad manufactured and assembled machinery to lift and swing the bridge in Motala. Our commitment also included hydraulics, electrical and control. The works were carried out between 2011-2013. Total weigh of the machinery is about 50 tons.

..

Tillverkning samt montage av nytt lyft och svängmaskineri.

Motala Verkstad tillverkade och monterade maskineriet till lyft- och svängbron i Motala. I vårt åtagande ingick även hydraulik och el- samt styr. Arbetena utfördes mellan 2011-2013. Maskineriets totala vikt är ca 50 ton. ....

....Train Turntable in Kristinehamn..Tågvändskiva i Kristinehamn....

....

Renovation and relocation of tågvändskiva to Kristinehamn.

An old train turntable from the 30's were dismantled and restored. A new machinery was constructed, and the "pit" in Kristinehamn was modified to fit the renovated turntable. The work was done from 2008 to 2010.

..

Renovering och flytt av tågvändskiva till Kristinehamn.

En gammal tågvändskiva från 30-talet demonterades och renoverades. Ett nytt maskineri konstruerades samt att "gropen" i Kristinehamn modifierades för att passa den nyrenoverade vändskivan. Arbetet utfördes 2008-2010. ....

....Total Project management..Total projekthantering....

....Motala Verkstad has extensive experience managing entire complex projects. This has resulted in the production of a wide range of propulsion systems for various purposes, both civilian research vessels, cruise liners and large military projects. The common denominator is the heavy demands and an extensive, complex control and documentation chain. One example is the National Security Cutter NSC manufactured in the US and that are ordered by the US Coast Guard and has a length of 418 feet (125.2 m). They are powered by a gas turbine engine and two auxiliary diesel engines, and can travel 12,000 nautical miles (22 000 km) for trips that can last up to 60 days. The vessels are used for maritime safety tasks. ..Motala Verkstad har stor vana att hantera hela komplexa projekt. Det har inneburit tillverkning av ett stort antal propellersystem för offentliga ändamål, såväl civila forskningsfartyg som stora militära projekt. Den gemensamma nämnaren är stora krav och en omfattande och komplex kontroll- och dokumentationskedja.  Ett exempel är National Security Cutter NSC som tillverkas i USA och som är beställda av den amerikanska kustbevakningen och har en längd av 418 fot (125,2 m). De drivs med en gasturbinmotor och två extra dieselmotorer, och kan färdas 12 000 sjömil (22 000 km) under resor som kan vara upp till 60 dagar. Fartygen används bland annat för sjösäkerhetsuppdrag. ....

....CPP Propeller system..CPP propellersystem....

Propeller genomsk.jpg

....Most of the propeller installations Motala Verkstad Group manufactures are for CPP (Controllable Pitch Propellers) systems. This means that the shafts are hollow and are an embedded system to control the propeller pitch. This increases the vessels' performance, maneuverability and energy efficiency. The picture comes from the Rolls-Royce Power Systems AG (formerly Tognum AG). ..De flesta av de propelleranläggningar som Motala Verkstad tillverkar är för CPP (Controllable Pitch Propellers) system. Det innebär att axlarna är ihåliga och ar ett inbyggt system för att styra propellrarnas stigning. Något som ökar fartygens prestanda, manöverbarhet och energieffektivitet. Bilden kommer från Rolls-Royce Power Systems AG (tidigare Tognum AG). ....

....Siemens Gasturbines..Siemens Gasturbiner....

....At Siemens Industrial Turbumachinery AB gas turbines are manufactured for industrial use with high efficiency and low emission levels. The gas turbines are absolutely world class in terms of low environmental impact. Combined Cycle Power Plants - where both gas turbines and steam turbines are combined - is characterized by extremely high efficiencies. A close example is the heat and power station delivered to Göteborg Energi, whose core consists of the gas turbine SGT-800 and the steam turbine SST-900; Both models manufactured in Finspång. The plant was commissioned in 2006 and provides Göteborg 1250 GWh and 1450 GWh per year, representing about a third of their total needs. The turbines are also sold as power sources for compressors and pumps in the oil and gas industry.

Motala verkstad delivers advanced components and subsystems including processing, testing and surface finishing of Siemens gas turbines and steam turbines.

..

På Siemens Industrial Turbumachinery AB tillverkas gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Gasturbinerna ligger i absolut världsklass när det gäller låg miljöpåverkan. Kombikraftverk - där både gasturbiner och ångturbiner kombineras - kännetecknas av extremt höga verkningsgrader. Ett nära exempel är kraftvärmeverket till Göteborg Energi vars kärna består av gasturbinen SGT-800 samt ångturbinen SST-900; båda modellerna tillverkade i Finspång. Anläggningen togs i drift 2006 och ger göteborgarna 1 250 GWh el och 1 450 GWh fjärrvärme per år, vilket motsvarar cirka en tredjedel av deras totala behov. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar inom olje- och gasindustrin.

Motala Verkstad levererar kvalificerade komponenter och delsystem med både bearbetning, kontroll och ytbehandling till Siemens gasturbiner och ångturbiner. ....

Tetra Pak Processing Systems

....Tetra Pak is the world leader in process and packaging of liquid food products. Activities include much more than the packaging of milk and juice. It also offers a wide range of world-leading process equipment for a batch of products from milk and ice cream to cheese, dryfood, fruits and vegetables and even dog food. By developing processes and packaging techniques in a natural way and without additives this preserves the nutritional value and taste of the products, while providing simplified and improved distribution to consumers. Motala Verkstad produces vital parts for process equipment in duplex steel for usage under high pressure and with high standards of cleanliness and precision.

..

Tetra Pak är världsledande inom processer och förpackning för flytande matvaror. Verksamheten omfattar mycket mer än förpackningar av mjölk och juice. Man erbjuder även ett brett sortiment av världsledande processutrustning för en flora av produkter från mjölk och glass till ost, torrmat, frukt och grönsaker och till och med hundmat. Genom att utveckla processer och förpackningstekniker som på ett naturligt sätt och utan tillsatser bevarar näringsvärde och smak på produkterna, förenklas och förbättras distributionen till konsumenterna. Motala Verkstad tillverkar vitala delar till processutrustning i duplexstål för arbeten under höga tryck och med höga krav på renhet och precision. ....

....World leader in the protection of communications and power transmission..Världsledare på att skydda kommunikation och kraftöverföring....

....Headquartered in Motala is HFSAB the world leader in protecting cables with a sheath of lead. The technology is crucial to prevent the ingress of water and is also used in some parts of the world to prevent that termites eats the insulation and cause disruptions in infrastructures. HFSAB uses a variety of subcontractors and for the last 40 years, heavy and important parts of the equipment is manufactured by AB Motala Verkstad.

..Med huvudkontor i Motala är HFSAB världsledande på att skydda kablar med en mantel av bly. Tekniken är avgörande för att hindra vatteninträngning och används även i vissa delar av världen för att hindra att termiter äter upp isoleringen och orsakar störningar i vår infrastruktur. HFSAB använder ett antal olika underleverantörer och de senaste 40 åren har de tunga och viktiga delarna av utrustningen tillverkats av AB Motala Verkstad. ....

....Risers for safety systems to Dong Energy..Risers för säkerhetssystem till Dong Energy....

....Motala Verkstad produced and delivered in 2013 highpressure risers for Dong (Danish Oil and Natural Gas) Energy. The undertaking encompasses complete manufacturing including materials testing, surface treatment, classification and assembly. The products are delivered to the customer for final assembly on the platform Hejre presently in the Danish sector of the North Sea. Motala Verkstads customer was Cameron who has been responsible for the construction. ..Motala Verkstad har under 2013 tillverkat och levererat högtrycksrisers till Dong (Dansk Olje och NaturGas) Energy. Åtagandet har gällt komplett tillverkning inklusive material, testning, ytbehandling, klassning och montering. Produkterna har levererats färdiga till kunden för montering på plattformen Hejre, som finns i dansk sektor av Nordsjön. Motala Verkstads kund har varit Cameron som har ansvarat för konstruktionen. ....