....The marine operators places great demands on the products that will work in the marine evironment. They expect products with high quality and security that will serve for a long time. ..De marina aktörerna ställer höga krav på de produkter som ska verka i den marina miljön. Man förväntar sig produkter med höga kvalitets- och säkerhetskrav som ska fungera under lång tid. ....

....The marine operators places great demands on the products that will work in the marine evironment. They expect products with high quality and security that will serve for a long time. ..De marina aktörerna ställer höga krav på de produkter som ska verka i den marina miljön. Man förväntar sig produkter med höga kvalitets- och säkerhetskrav som ska fungera under lång tid. ....

....

Motala Verkstad Group has extensive experience in marine products. We manufacture everything from qualified propeller designs to waterjet, from minor details to the shafts up to 25 meters for propulsion systems for ships, propeller shafts, shaft couplings, intermediate shafts, impeller shaft, parts gears, rudders logs and feed. In the field, we can offer a full commitment from the purchase of material to the finished machined, tested and classed detail

For us it’s about much more than being able to manufacture long shafts in complex shapes and special materials – where the duplex steel has become one of our specialties. We assume full responsibility for the entire production process including testing and documentation. When the work is done classification is often conducted together with the customer classification societies such as Lloyds, ABS or DNV. We have our own NDT level three, where we offer:

 • Penetrant testing

 • Magnetic particle testing

 • Ultrasonic testing

 • Visual checks

 • Measurement in measuring machine and measuring arm

 • Calibration room according to EN 473

..

Motala Verkstad Group har lång och bred erfarenhet av många slags marina produkter. Vi tillverkar allt från kvalificerade propellerdesigner till vattenjet, från mindre detaljer till axlar upp till 25 meter för framdrivningssystem till fartyg, propelleraxlar, axelkopplingar, mellanaxlar, impelleraxlar, delar till växlar, roderstockar och foder. Inom området kan vi erbjuda ett komplett åtagande från inköp av ämne till färdigbearbetad, provad och klassad detalj.

För oss handlar det om mycket mer än att kunna tillverka långa axlar i komplexa former och i speciella material – duplexstålet har blivit en av våra specialiteter. Vi tar självklart ansvar för hela produktionsprocessen inklusive provning och dokumentation. När arbetet är klart genomförs ofta klassning tillsammans med kundens klassningssällskap t ex Lloyds, ABS eller DNV. Vi har egen oförstörandeprovning (NDT) nivå tre, där vi erbjuder:

 • Penetrantprovning

 • Magnetpulverprovning

 • Ultraljudsprovning

 • Visuella kontroller

 • Mätning i mätmaskin och med mätarm

 • Kalibreringsrum enligt EN 473

....