Daniel Ellison2.jpg

....Daniel Ellison – CEO MVG Motala Verkstad Group..Daniel Ellison – VD MVG Motala Verkstad Group....

....Daniel Ellison has a background from International Industrial Engineering and Management at the University of Linköping. Daniel joined MVG from Toyota Material Handling Europe where he most recently was European Director of Sales Development & Training. Previous to that he has been Director of European Business Planning placed in the TMHE Office in Brussels, Belgium. He has also been a member of the Global Business Planning Team, the European Management Team and has served as board member in subsidiaries in Poland and Belgium. ..Daniel Ellison har en bakgrund från internationell industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Daniel gick till MVG från Toyota Material Handling Europe där han senast var europachef för Sales Development & Training. Dessförinnan var han chef för European Business Planning, placerad i TMHE-kontoret i Bryssel, Belgien. Han har också varit medlem i Global Business Planning Team och i den europeiska ledningsgruppen samt styrelseledamot i dotterbolag i Polen och Belgien. ....

 
Håkan Johansson2.jpg

....Håkan Johansson – CEO Motala Verkstad..Håkan Johansson – VD Motala Verkstad....

....Håkan has worked in the manufacturing industry since the mid-1990s. He has experience such as support lathe, CNC operator, quality technician and programmer. He came to Motala Verkstad in 2007, then as a production technician. In 2017 he became the site manager and has since April 2019 been CEO of Motala Verkstad..Håkan har arbetat inom inom tillverkningsindustrin sedan mitten av 90-talet. Han har erfarenheter som exempelvis supportsvarvare, CNC-operatör, kvalitetstekniker och programmerare. Han kom till Motala Verkstad 2007, då som produktionstekniker. 2017 blev han verkstadschef och är sedan april 2019 VD för Motala Verkstad. ....

 
Linda+Take2.jpg

....Linda Take – CEO Blue Future..Linda Take – VD Blue Future....

....Linda Take was one of the founders of Blue Future 2017. She has a master degree in structure dynamics and has worked in the manufacturing industry as well as running consultancy in management. In other words, Linda has solid experience not least from the marine sector, but also from her own entrepreneurial and senior positions in other industries. In addition to being the CEO of the three Blue Future facilities in Kristinehamn, she is, among other things, chairman of the board of O-Ringen AB. ..Linda Take var en av grundarna till Blue Future 2017. Hon är utbildad civilingenjör inom maskinteknik och har bland annat arbetat inom tillverkningsindustrin samt drivit konsultverksamhet inom management. Linda har med andra ord en gedigen erfarenhet inte minst från den marina sektorn, men även från eget företagande och ledande befattningar i andra branscher. Förutom att vara VD för de tre Blue Future-anläggningarna i Kristinehamn är hon bland annat styrelseordförande i O-Ringen AB. ....

 
Leif Andersson2.jpg

....Leif Andersson – CEO Sjölanders..Leif Andersson – VD Sjölanders....

 
Mattias Rosengren2.jpg

....Mattias Rosengren – CMSO (Chief marketing and sales officer)..Mattias Rosengren – Sälj- och marknadschef....

....Mattias Rosengren comes from ÅF AB, where he has been focusing on business development and construction of new organizations within telecom and the defense industry. By 2012, Mattias was an officer in the army where he was head of various levels of staff responsibility for up to 200 people. Mattias has also served in the Balkans and in Afghanistan, which has given him experience of working in and leading people in extreme environments. ..Mattias Rosengren kommer närmast från ÅF AB där han under cirka sex år har fokuserat på affärsutveckling och uppbyggnad av nya organisationer inom bland annat telekom och mot försvarsindustrin. Fram till 2012 var Mattias officer (major) i armén där han var chef på olika nivåer med personalansvar för upp till 200 personer. Mattias har även tjänstgjort på Balkan och i Afghanistan, något som har gett honom erfarenhet av att verka i och leda människor i extrema miljöer. ....

 
Michael Olsson2.jpg

....Michael Olsson – CTO (Chief technical officer)..Michael Olsson – Teknikchef....

....Michael Olsson has a background from the marine industry and has had leading roles in production technology. Michael has a M.Sc. in Operations Excellence from Cranfield University. Michael joined MVG from Rolls-Royce Marine in the role of Head of Manufacturing Engineering. ..Michael Olsson har en bakgrund från marinbranschen och har haft ledande roller inom Produktionsteknik. Michael har en M.Sc. i Operations Excellence från Cranfield University. Michael kom till MVG från Rolls-Royce Marine och då senast i en roll som Head of manufacturing engineering. ....

 
Stefan Hyltberg2.jpg

....Stefan Hyltberg – COO (Chief operations officer)..Stefan Hyltberg – Operativ chef....

....Stefan Hyltberg is Chief operations manager at MVG. He has ten years of professional experience as an officer (captain) in the armed forces with duties in several arms branches and foreign missions. Stefan came to MVG from Scanfil, where for more than eight years he served in several services related to production, project management (PMP) and market development. The experience of a global contract manufacturer, where long-term production partnerships are a key to success, fits in well with MVG. ..Stefan Hyltberg är operativ chef på MVG. Han har tio års yrkeserfarenhet som officer (kapten) inom försvarsmakten med tjänstgöring inom flera vapengrenar och utlandstjänstgöringar. Stefan gick till MVG från Scanfil där han under drygt åtta år tjänstgjorde inom flera tjänster kopplat till produktion, projektledning (PMP) och marknadsutveckling. Erfarenheten från en global kontraktstillverkare där långsiktiga produktionspartnerskap är en nyckel till framgång passar väl in hos MVG. ....

 
Cecilia Lundén2.jpg

....Cecilia Lundén – CFO (Chief financial officer)..Cecilia Lundén – Ekonomichef....

 
Viktor Eriksson2.jpg

....Viktor Eriksson – Environmental and quality manager..Viktor Eriksson – Yttre miljö- och kvalitetschef....

....Viktor is a mechanical engineer and has previously worked with construction, project management and quality and environment in production equipment for the pharmaceutical industry. He has worked at MVG since June 2018. ..Viktor är utbildad maskiningenjör och har tidigare bland annat med konstruktion, projektledning samt kvalitet och miljö inom produktionsutrustning till läkemedelsindustrin. Han har arbetat på MVG sedan juni 2018. ....

 
Charlotte Axelsson2.jpg

....Charlotte Axelsson – HR Manager..Charlotte Axelsson – Chef HR, hälsa och säkerhet....

....Charlotte Axelsson is Motala Verkstad Group’s HR Manager. She previously served as HR Business Partner at Siemens. Charlotte has ten years experience of broad HR-work within the Siemens group. ..Charlotte Axelsson är personalchef på MVG. Senast arbetade Charlotte som HR Business Partner inom Siemens. Hon har tio års erfarenhet av brett HR-arbete inom Siemenskoncernen. ....

 
Fredrik Hultin MVG.jpg

....Fredrik Hultin – IS & IT manager..Fredrik Hultin – IS och IT-chef....