....Do you want to join Sweden and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry?
MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two) and Malmö constitutes the core of our business. ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri? MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....

....In line with our growth we are reinforcing the technology organization and are hence looking for a head in charge of our newly formed technology staff responsible for running and implementing projects and development work in the following areas: production technology, quality, commercialization, goal orientation and improvement work.  ..För en fortsatt tillväxt behöver vi förstärka vår organisation inom teknikområdet och söker nu en chef för vår nybildade teknikstab med ansvar för att driva och implementera projekt och utvecklingsarbete inom följande områden: produktionsteknik, kvalitet, kommersialisering samt målstyrning och förbättringsarbete. ....

....You will be part of the MVG management team and report to the CEO. You are responsible for core resources in the areas of project management and quality. You and your team work directly with each workshop manager and production engineer locally at each workshop. Your responsibility is to define and directly implement a common, cost effective and modern way of working for each site within MVG. The service requires you to successfully switch between the role of leader and performer. ..Du ingår i ledningsgruppen för MVG och rapporterar till VD. Du har ansvarar för centrala resurser inom områdena projektledning och kvalitet. Du och ditt team arbetar i direkt anslutning till varje verkstadschef och produktionstekniskt ansvarig lokalt på varje verkstad. Ert ansvar är att definiera och direkt implementera ett gemensamt, kostnadseffektivt och modernt arbetssätt för varje site inom MVG. Tjänsten kräver att du framgångsrikt kan skifta mellan rollen som ledare och genomförare. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Make decisions and implement improvement initiatives in production technology, production planning, quality, purchasing and commercialization in order to meet each customers demand and delivery precision. ..Driva fram beslut och implementera förbättringsinitiativ inom områdena produktionsteknik, produktionsplanering, kvalitet, inköp och kommersialisering i syfte att möta kunders efterfrågan och krav på leveransprecision. ....
 • ....Develop and determine project management methodology and work methods for complex projects as well as the alignment of new customer requirements. ..Utveckla och fastställa projektledningsmetodik och arbetssätt för komplexa projekt och infasning av nya kunder. ....
 • ....Develop and implement routines and structures for goal management and improvement work ..Utveckla och implementera rutiner och struktur för målstyrning och förbättringsarbete. ....
 • ....Strategically be responsible for the Group's machine fleet in terms of efficient capacity utilization, upgrades and investments. ..Strategiskt ansvara för koncernens maskinpark med avseende på effektivt kapacitetsutnyttjande, uppgraderingar och investeringar. ....
 • ....Responsible for group-wide quality and external environmental work in accordance with customer requirements, legislation and business policy. ..Ansvara för koncerngemensamt kvalitets- och yttre miljöarbete i enighet med kundkrav, lagstiftning och verksamhetspolicy. ....
 • ....Responsible for each item, project and assignment being delivered on time and at the agreed quality and cost. ..Ansvara för att varje artikel, projekt och övriga uppdrag levereras inom utlovad tid och kostnad till enligt kunden relevant kvalitet inom MVG. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Technical education at university level. ..Teknisk utbildning på universitetsnivå. ....
 • ....Extensive managerial experience from the engineering industry, preferably as a production manager and / or qualified technical project manager. ..Gedigen ledarerfarenhet från verkstadsindustri, företrädesvis som produktionschef och/eller kvalificerad teknisk projektledare. ....
 • ....Documented experience from the development and implementation of structures and routines in relevant areas. ..Dokumenterad erfarenhet av att ha utvecklat och implementerat struktur och rutiner inom berörda områden. ....
 • ....Substantial technical know-how. Experience from relevant disciplines such as quality and project management is a merit. ..Stort tekniskt kunnande. Erfarenhet från fler relevanta discipliner som kvalitet och projektledning är meriterande. ....
 • ....Documented experience in development work and implementation. ..Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete med avseende på genomförande/implementering. ....
 • ....Good command of Swedish and English in speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Successful leader and project manager. ..En framgångsrik ledare och projektledare. ....
 • ....Powerful achiever. ..En kraftfull genomförare. ....
 • ....Excellent communicator. ..Excellent kommunikationsförmåga. ....

....Other: ..Övrig information ....

 • ....You are expected to attend all our workshops and ambulate frequently between these. We assume that you are comfortable with and enjoy travelling and working flexibly. Possible locations are Kristinehamn, Malmö, or Motala. ..Du förväntas närvara på alla våra verkstäder och ambulera frekvent mellan dessa. Vi förutsätter därmed att du trivs med samt har möjlighet att resa och arbeta flexibelt. Möjliga placeringsorter är Kristinehamn, Malmö, eller Motala. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Daniel Ellison ....(CEO)..(VD)....
....Mobil 0739209910, alternatively through mail Daniel.Ellison@mvg.se. ..Mobil 0739209910, alternativt via mail på Daniel.Ellison@mvg.se ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobil 0739209950, alternatively through mail Charlotte.Axelsson@mvg.se ..Mobil 0739209950, alternativt via mail på Charlotte.Axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Technical Manager" by May 31 the latest at job@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Teknikchef” senast Maj 31 till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....