Many projects and products have been built, produced and delivered by Motala Verkstad through the years, for example more than 1 300 trains, over 800 bridges and more than 400 ships. ..Åtskilliga projekt och produkter har byggts, producerats och levererats av Motala Verkstad genom åren, till exempel mer än 1 300 lok, över 800 broar och mer än 400 fartyg.

1822 – Motala Verkstad was founded by Baltzar von Platen and quickly became important for industrial development..1822 – Motala Verkstad grundades av Baltzar von Platen och blev snabbt betydelsefullt för den industriella utvecklingen i landet

1896 – Sjölanders was founded in Västerås..1896 – Sjölanders grundades i Västerås

1955 – Fosie Mechanical Industries (FMI) in Malmo..1955 – Grundas Fosie Mekaniska Industrier (FMI) i Malmö

1968 – Motala production opened at its current location..1968 – Motala Verkstads produktion öppnas i nuvarande lokaler

1986 – Axel Johnson Group divested Motala Verkstad. Several ownership constellations followed, including Elekta and Scana. ..1986 – Sålde Axel Johnson-koncernen Motala Verkstad. Flera olika ägarkonstellationer följde, bland andra Elekta och Scana

2007 – Rail operations are demerged from Motala Works as an individual company and Motala Train AB was formed..2007 – Tågverksamheten avknoppas från Motala Verkstad som enskilt företag och Motala Train AB bildades

2010 – Motala Train is acquired by Aqilles Invest..2010 – Motala Train förvärvas av Aqilles Invest

2011 – Motala Verkstad is acquired by Aqilles Invest..2011 – Motala Verkstad förvärvas av Aqilles Invest

2013 – Fosie Mechanical Industries in Malmö is acquired by Aqilles Invest..2013 – Fosie Mekaniska Industrier förvärvas av Aqilles Invest

2014 – Motala Verkstad Group (MVG) is formed by three companies..2014 – Motala Verkstad Group (MVG) bildas av de tre bolagen

2015 – Motala Train is divested to Alstom Transport..2015 – Motala Train avyttras till Alstom Transport

2016 – MVG acquires Scana Machining in March and creates MVG Kristinehamn AB..2016 – MVG förvärvar Scana Machining i mars och skapar MVG i Kristinehamn AB

2016 – In October the Gustavsvik machine shop in Kristinehamn is acquired from Rolls-Royce..2016 – I oktober förvärvas Gustavsviks-verkstaden i Kristinehamn av Rolls-Royce

2018 – LMK Forward AB becomes new majority owner in MVG..2018 – LMK Forward AB blir ny majoritetsägare i MVG

2018 – MVG acquires all shares in David Sjölanders Mekaniska AB..2018 – MVG förvärvar samtliga aktier i David Sjölanders Mekaniska AB

2019 – Blue Future in Kristinehamn becomes a part of MVG. The two MVG-sites in Kristinehamn change name to Blue Future..2019 – Blue Future i Kristinehamn blir en del av MVG. I samband med det byter de två MVG-anläggningarna till Blue Future