....

Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering company with core expertise in manufacturing, advanced welding, and qualified installation of heavy and medium-duty industrial systems and products.

MVG consists of: Motala Verkstad (Motala), Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) and Sjölanders, Västerås. Each with a long and history in Swedish industry and are today market leaders in their respective fields.

Our customers' business areas are well distributed in established markets as well as in expansive newer industries, which provide stability and opportunities for growth.

Revenue about 400 million SEK. The group increase volume and profitability by expansion possibilities in the industrial segment and acquisitions.

..

Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter.

MVG består av: Motala Verkstad (Motala), Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn) och Sjölanders (Västerås). Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Våra kunders verksamhetsområden är väl fördelade på såväl etablerade marknader som expansiva nyare branscher, vilket ger stabilitet och möjligheter till tillväxt.

Omsättning cirka 400 MSEK. Gruppen ökar volym och lönsamhet genom expansionsmöjligheter inom industriella segment och företagsförvärv.

....

....What makes us special..Vad som gör oss speciella....

 1. ....Unique machine tooling capabilities and capacities in Northern Europe..En för Norra Europa unik maskinpark, kapabilitet och kapacitet....

 2. ....More than 200 different processing machines, divided over six units..Över 200 olika bearbetningsmaskiner fördelat på sex enheter....

 3. ....Six highly focused production units with less than four hours travel distance..Sex väl koncentrerade produktionsenheter med mindre än fyra timmars reseavstånd....

 4. ....Production units aligned with our focus on pushing own technology development, preparation, planning, production, inspection & measurement and delivery..Produktionsenheter som i linje med sitt fokus driver egen teknikutveckling, beredning, planering, produktion, kontroll & mätning samt leverans....

 5. ....Integrated quality team with combined experience of Medicine, Oil & Gas, Infrastructure & Bridges, Energy and many other industries..Integrerad kvalitetsstab med samlad erfarenhet från Medicin, Olja & Gas, Infrastruktur & Broar, Energi och många andra branscher....

 6. ....Integrated management team..Integrerad ledningsstab....

....Our Offer..Vårt erbjudande....

 1. ....Processing of the longest and heaviest components in northern Europe..Bearbetning av de längsta och tyngsta komponenterna i norra Europa....

 2. ....Processing of single or intermediate long runs..Bearbetning i engångs- eller mellanlånga serier....

 3. ....Quality management system at a globally competitive level.. Internt kvalitetssystem på en globalt konkurrenskraftig nivå....

 4. ....Internal quality experience from Food industries, Medical technologies, Defense and Oil & Gas - all perceived within international industry as some of the toughest businesses..Intern kvalitetserfarenhet från bland annat livsmedelsindustri, medicin och olja & gas – inom internationell industri bedömda som de tuffaste branscherna....

 5. ....Systems Experience – project management, purchasing, engineering, manufacturing, electrical / control and mechanics – assembly, surface coating / painting, advanced control and measurement including delivery..Systemerfarenhet – projektledning, inköp, konstruktion, tillverkning, el/styr och mekanik – montering, ytbehandling / målning, avancerad kontroll och mätning inklusive leverans....

Facts..Fakta

CEO Daniel Ellison..VD Daniel Eliison

Sweden..Sverige

Engineering, machine tooling and heavy assembly..Verkstadsindustri

Production partner with six differentiated large production units..Produktionspartner med sex differentierade stora produktionsenheter

Turnover: 400 MSEK..Omsättning 400 MSEK

Employees: 210..Medarbetare 210