....We are looking for a production technician with CAD/CAM experience!..Vi söker en produktionstekniker med CAD/CAM-erfarenhet! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker en produktionstekniker som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....We are in an expansive phase where we start cooperating with exciting customers and build routines for new and continuous articles. Together with our customers, we  engage in continuous production development and efficiency to ensure profitability and continued competitiveness for both parties. In order to succeed, we are looking for a skilled production technician / programmer who both dares and is on fire for questioning status quo.  ..Vi befinner oss i en expansiv fas där vi startar samarbeten med spännande kunder och bygger upp rutiner för nya och kontinuerliga artiklar. Tillsammans med våra kunder vill vi arbeta för ständig produktionsutveckling och effektivisering för att säkra lönsamhet och fortsatt konkurrensförmåga för båda parter. För att lyckas med detta söker vi en duktig produktionstekniker/programmerare som vågar och brinner för att ifrågasätta status quo. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....CNC programming and CAD / CAM. ..CNC-programmering samt CAD/CAM. ....
 • ....Maintenance of machine cards and ensuring that they are updated. ..Underhåll av maskinkort och tillse att de är uppdaterade. ....
 • ....Support the machine operator regarding the machine's processing capabilities. ..Stötta maskinoperatören i frågor rörande respektive maskins bearbetning. ....
 • ....Construction of fixtures and production aids. ..Konstruktion av fixturer och produktionshjälpmedel. ....
 • ....Creation and maintenance of product and delivery documentation. ..Upprättande och upprätthållande av produkt- och leveransdokumentation. ....
 • ....Participate in running new articles projects. ..Delta i inkörningsprojekt av nya artiklar. ....
 • ....Managing product deviations and Non Conformity Reports, NCRs, and remedies / prevention actions. ..Hantering av produktavvikelser, rotorsaksanalyser och avhjälpande/förebyggande åtgärder. ....
 • ....Lead improvement work within your area of esponsibility. ..Driva förbättringsarbete inom det egna ansvarsområdet. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Qualified experience in production engineering work. ..Kvalificerad erfarenhet av produktionstekniskt arbete. ....
 • ....Years of experience in machining, either through own machining experience or through previous experience of production engineering work. ..Många års erfarenhet av skärande bearbetning, antingen genom maskinoperatörserfarenhet eller via tidigare erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom bearbetande verksamhet. ....
 • ....Comprehensive knowledge in engineering, understanding production drawings, measurements, tolerances as well as producing production drawings. ..Gedigen kunskap i konstruktion så som ritningsläsning, måttsättning, toleranser och framtagning av produktionsritning.  ....
 • ....Firm programming experience and knowledge of CAD / CAM. Experience in Siemens NX is meritorious. ..Stor programmeringserfarenhet och kunskaper i CAD/CAM. Erfarenhet i Siemens NX är meriterande. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Independently carries out your own work, search for information, prioritizes and makes decisions. ..Självständigt driver det egna arbetet, söker information, gör riktiga prioriteringar och fattar beslut. ....
 • ....Works in a structured and methodically manner, where each work is a project with a well defined start and finish. ..Arbetar strukturerat samt metodiskt där vart arbete är ett eget projekt med tydlig start och slut. ....
 • ....Enjoys challenging yourself and others by proactively working for efficiency enhancements. ..Ser det som självklart att utmana dig själv och andra genom att proaktivt arbeta för effektiviseringar.  ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....Work is mainly done at our production unit in Gustavsvik. Work on other production sites within the Group, mainly in Kristinehamn, may occur...Arbetet sker huvudsakligen på vår produktionsenhet i Gustavsvik men arbete på andra produktionsenheter inom koncernen, företrädesvis i Kristinehamn, kan förekomma. ....

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Velimir Pranjic ....(production manager)..(Produktionschef)....
....Mobile +46-739-209945, alternatively through mail velimir.pranjic@mvg.se. .. Mobil 0739-209945, alternativt via mail velimir.pranjic@mvg.se. ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile +46-739-20 99 50, alternatively through mail charlotte.axelsson@mvg.se ..Mobil 0739-20 99 50, alternativt via mail på charlotte.axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Production Technician to MVGG" by March 25th the latest at jobb@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Medarbetare till MVGG” senast 25:e Mars till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....

 


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....