....We are looking for a Quality and External Environment Manager!..Vi söker en Kvalitets- och yttre miljöchef! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi söker en chef för områdena kvalitet och yttre miljö som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....As Quality and External Environment Manager you are part of the MVG management team. You act as an expert in your areas of responsibility and is the management representative in these matters. You set goals and guidelines for the Group's production units and ensure progress in your area through clear communication, requirements and structured follow-up. You actively participate in the operational work and plan and implement successful audits from certification authorities, customers, rating companies etc. You are thus responsible for the entire chain Why? - How? - What? - Who? and When?.
Parts of the MVG Group carry out an operation subject to an environmental permission from the respective County Administrative Board, "Länsstyrelse". Our management system is multicertified to the requirements of ISO 9001 and ISO 14001 and also meets the requirements of ISO 3834-2 (Quality Requirements for Welding), ISO 13485 (Medical Technology) and EN 1090-1 (Steel Construction).  ..Som kvalitets- och yttre miljöchef ingår du i ledningsgruppen för MVG. Du agerar expert inom dina ansvarsområden och är ledningens representant inom dessa frågor.  Du sätter upp mål och riktlinjer för koncernens produktionsenheter och säkerställer framdrift inom ditt område genom tydligt kravställande och strukturerad uppföljning. Du deltar aktivt i det operativa arbetet samt planerar och genomför framgångsrikt revisioner från certifieringsorgan, kunder, klassningsbolag etc. Du är alltså ansvarig för hela kedjan Varför? – Hur? – Vad? – Vem? och När?.
Delar av MVG-koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet med miljötillstånd från respektive Länsstyrelse. Vårt ledningssystem är multicertifierat mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001 och uppfyller även kraven i ISO 3834-2 (kvalitetskrav för svetsning), ISO 13485 (medicinteknik) och EN 1090-1 (stålbyggnadskonstruktion). ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Create synergies by coordinating quality and external environmental work within MVG. ..Skapa synergier genom att samordna kvalitets- och yttre miljöarbetet inom MVG. ....
 • ....Overall responsibility for planning, building and maintaining the operating system. ..Övergripande ansvara för planering, uppbyggnad och underhåll av verksamhetssystemet. ....
 • ....Be an expert and responsible for ISO and other standards that concern the company. ..Vara sakkunnig samt ansvarige för ISO och övriga standarder som berör företaget. ....
 • ....Lead and initiate internal and external audits. ..Leda och initiera interna och externa revisioner. ....
 • ....Operationally support each production unit in the effort to maintain environmental permits, write environmental reports, act with authorities and ensure environmental compliance. ..Operativt stötta respektive produktionsenhet i arbetet med att upprätthålla miljötillstånd, skriva miljörapporter, agera med myndigheter samt säkerställa lagefterlevnad inom miljöområdet. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Firm operational experience of quality and environmental work in production operations. ..Gedigen operativ erfarenhet av kvalitet och miljöarbete i producerande verksamhet. ....
 • ....Wide and deep knowledge of management systems for quality and environment. ..Bred och djup kunskap om ledningssystem för kvalitet och miljö. ....
 • ....Knowledge in medical technology, ISO 13485, welding technology ISO 3834 and EN 1090-1. ..Påbyggnadskunskap inom medicinteknik, ISO 13485, svetsteknik ISO 3834 samt EN 1090-1. ....
 • ....Knowledge of auditing methods. ..Kunskaper i revisionsteknik. ....
 • ....Experience of working with processes, routines and instructions in a management system. Experience of harmonization between companies within a group is meritorious . ..Erfarenhet av arbete med processer, rutiner och instruktioner i ett ledningssystem. Erfarenhet av harmoniseringsarbete mellan bolag inom en koncern är meriterande. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Is a successful communicator in both speech and writing and handles formal report writing as well as communication with authorities in a professional manner. ..Är en framgångsrik kommunikatör i såväl tal som skrift och hanterar formell rapportskrivning samt kommunikation med bl.a. myndigheter på ett professionellt sätt. ....
 • ....Sets problems in a context, sees the whole picture and identifies synergies. ..Sätter problem i ett sammanhang, ser helheten och identifierar synergier. ....
 • ....In your leadership is clear when making demands and creates progress by motivating others. ..I ditt ledarskap är en tydlig kravställare och skapar framdrift inom ansvarsområdet genom att motivera andra. ....
 • ....Is structured, organized and planned efficiently. ..Är strukturerad, organiserad och planerar på ett effektivt sätt.  ....
 • ....Possesses good cooperation skills and interacting successfully with people regardless of position and function, both internally and externally. ..Besitter en god samarbetsförmåga och interagerar framgångsrikt med människor oavsett befattning och funktion såväl internt som externt. ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....MVG operates in several locations. Possible location is Motala, Kristinehamn or Malmö. ..MVG har verksamhet på flera orter. Möjlig placeringsort är Motala, Kristinehamn eller Malmö. ....
 • ....Travel within the Group, as well as visiting customers, suppliers and partners. ..Resor inom koncernen samt för att besöka kunder, leverantörer och samarbetspartners förekommer. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

....Interested? ..Intresserad? ....

....In this search we work with EKSTAM Search & Selection. ..I denna rekrytering samarbetar vi med EKSTAM Search & Selection. ....
....For more information call Ann Ekstam, +46-733 - 94 64 26 or Anna Wikström, +46-730 - 37 60 06. ekstamsearch.se ..För mer information ring Ann Ekstam, 0733 - 94 64 26 eller Anna Wikström på 0730 - 37 60 06. ekstamsearch.se ..
 


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....