....We are looking for production staff to Kristinehamn!..Vi söker produktionsmedarbetare till Kristinehamn! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are growing and looking for new team members for our production unit in Gustavsvik including CNC operators as well as marking and measurement technicians. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi växer och söker nya kollegor till vår produktionsenhet i Gustavsvik däribland CNC-operatörer samt rits- och mättekniker. ....

....Our business is focused on large and heavy components where the one business is different from the other. If you are looking for tasks that challenge your creativity and solution finding capacity, you can be the one we are looking for. We offer a good work environment and team spirit. We show commitment for each other. We have a large machine fleet and work actively to support our employees to be skilled and capable in using multiple machines as well as having the skills for multiple work areas. We strive to have self-directed and courageous employees who act independently based on updated production plans in our Monitor System, carries out operator maintenance and contribute to the continuous improvement work in our business.  ..Vår verksamhet är inriktad på stora och tunga komponenter där få affärer är helt lika tidigare. Om du söker arbetsuppgifter som ställer krav på kreativitet och lösningsorientering kan du vara den vi söker. Vi kan erbjuda en god arbetsmiljö och gemenskap där vi ställer upp för varandra. Vi har en stor maskinpark och arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara mångkunniga och kunna köra flera maskiner/ha kompetens för flera arbetsområden. Vi strävar efter att ha självgående och modiga medarbetare som agerar självständigt utifrån uppdaterad produktionsplan i vårt affärssystem Monitor, utför operatörsunderhåll och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.  ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Machining, marking and measurement of components. ..Bearbetning alternativt ritsning och mätning av komponenter. ....
 • ....Programming of machines. ..Programmering av maskiner. ....
 • ....Lifting and handling heavy goods. ..Lyft och hantering av tungt gods. ....
 • ....Operator maintenance according to the MVG routine. ..Operatörsunderhåll enligt MVG-rutin. ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Workshop-oriented upper secondary education or corresponding practical experience in machining or marking / measurement. ..Verkstadsinriktad gymnasieutbildning alt motsvarande praktisk erfarenhet av bearbetning alternativt ritsning/mätning.  ....
 • ....Knowledge of how to read a drawing . ..Kunskaper i ritningsläsning. ....
 • ....Truck and traverse certificate. ..Truck- och traverskort.  ....
 • ....Good knowledge of Swedish or English in speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska alt engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Has high quality awareness and is careful and orderly in your work. ..Har stor kvalitetsmedvetenhet samt är noggrann och ordningsam i ditt arbete. ....
 • ....Is curious and open to new tasks. ..Är nyfiken och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter. ....
 • ....Possesses creativity and appreciates finding their own solutions to problems. ..Besitter kreativitet och uppskattar att hitta egna lösningar på problem.  ....
 • ....Have good social skills. ..Har en god social kompetens.  ....

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....Work is mainly done at our production unit in Gustavsvik. Work on other production sites within the Group, mainly in Kristinehamn, may occur. Working hours may be daytime, two or three shift. ..Arbetet sker huvudsakligen på vår produktionsenhet i Gustavsvik men arbete på andra produktionsenheter inom koncernen, företrädesvis i Kristinehamn, kan förekomma. Arbetstiden kan vara dagtid, två- eller treskift. ....

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Velimir Pranjic ....(production manager)..(Produktionschef)....
....Mobile +46-739-209945, alternatively through mail velimir.pranjic@mvg.se. .. Mobil 0739-209945, alternativt via mail velimir.pranjic@mvg.se. ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile +46-739-20 99 50, alternatively through mail charlotte.axelsson@mvg.se ..Mobil 0739-20 99 50, alternativt via mail på charlotte.axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Team member to MVGG" by March 25th the latest at jobb@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Medarbetare till MVGG” senast 25:e Mars till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....

 


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....