....We are looking for a Hydro Power Business Manager!..Vi söker en Affärschef Vattenkraft ....

....MVG is perhaps Sweden's oldest start-up company with it's roots extending as far back as 1822. We have a clear vision of building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry. Our conviction is that we are stronger together with our customers, suppliers and employees. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.   ....

....We are looking for a Business Manager for the Hydro Power business segment. Our aim is to offer qualified services after the construction and design phase. For instance qualified project management, assembly management and supervision, assembly, mechanical work and welding as well as control and measurement. ..Vi söker en Affärschef för affärssegmentet Vattenkraft. MVGs mål är att genom denna tjänstetillsättning kunna erbjuda kvalificerade tjänster efter konstruktion och designfasen. Dessa utgörs av kvalificerad projektledning, montageledning, montage, mekanik- och svetsarbete samt kontroll och mätning. ....

....Your accountabilities: ..Ditt arbete kommer i huvudsak innebära att: ....

 • ....Based on MVG's success in the business area, develop the business to establish MVG as the main supplier to the Nordic hydropower market. ..Baserat på MVGs framgångar inom affärsområdet, utveckla verksamheten till att etablera MVG som huvudleverantör till den nordiska vattenkraft marknaden.   ....
 • ....Together with our internal commercial support, ensure short and long-term revenues. ..Tillsammans med internt kommersiellt stöd säkerställa kort- och långsiktiga intäkter.  ....
 • ....Create and be responsible for profitability calculations to drive a planned and positive profitability within the business area. ..Skapa och ansvara för lönsamhetskalkyler för att driva en planerad och positiv lönsamhet inom affärsområdet.  ....
 • ....During the construction phase operationally manage projects and act as a hub following projects from sales to delivery as well as managing follow-up with customers. ..Under uppbyggnadsfas leda projekten operativt och att vara navet från försäljning till leverans samt genomföra uppföljning med kund. ....
 • ....Create and manage project teams consisting of internal and / or external resources to achieve set goals for our order projects. ..Skapa och leda projektteam bestående av interna och/eller externa resurser för att nå uppsatta mål för orderprojekt. ....
 • ....Create schedules for order projects and ensure that they are complied with. ..Sätta upp tidsplaner för orderprojekt och säkerställa att dessa efterlevs. ....
 • ....Act as the company's face outwards maintaining a continuous dialogue with our customers. ..Vara företagets ansikte utåt och föra en kontinuerlig dialog med kunden. ....
 • ....Solve daily problems and communicate with colleagues, customers and suppliers ..Dagligen lösa problem och kommunicera med kollegor, kunder och leverantörer.  ....

....To succeed you require: ..För att lyckas i rollen behöver du: ....

 • ....Technical education equal to or at university level. ..Teknisk utbildning på universitetsnivå.  ....
 • ....Practical experience from assembly work, assembly and hydro project management. Additionally, an extensive understanding and experience of hydropower systems and turbine technology. ..Praktisk erfarenhet från montage, montageledning och projektledning inom vattenkraft. Därtill djup förståelse och erfarenhet av vattenkraft system och turbinteknik.  ....
 • ....Extensive general technical know-how, interest and ability in finding practical solutions to challenging technical issues. Knowledge in the field of welding and / or previous experience of large order projects with qualified license welding is highly meritorious. ..Stort allmänt tekniskt kunnande, intresse samt förmåga att hitta praktiska lösningar på utmanande tekniska frågeställningar. Kunskaper inom svetsområdet och/eller tidigare erfarenhet av orderprojekt med kvalificerad licenssvetsning är starkt meriterande. ....
 • ....Long experience of manning complex mechanical projects. ..Lång erfarenhet av bemanning av komplexa mekaniska projekt. ....
 • ....Substantial experience of complex project management in the engineering industry. Documented formal project management training is a plus, as well as specific experience from the machine tooling and hydropower industry. ..Flerårig erfarenhet av komplex projektledning inom verkstadsindustri. Dokumenterad formell projektledarutbildning är ett plus, likaså specifik erfarenhet från bearbetande industri och vattenkraft. ....
 • ....Good knowledge in Swedish and English speech and writing. ..Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. ....

....We are looking for a/an: ..Vi söker dig som är/har: ....

 • ....Understands that achieving results is the primary task. ..Förstår att uppnå konkreta resultat är den primära uppgiften. ....
 • ....Has a great drive and is motivated by getting things done. ..Har en stor drivkraft och motiveras av få saker genomförda. ....
 • ....Works in a structured way and is used to make clear and specific requirements. ..Arbetar strukturerat och metodiskt samt är en tydlig kravställare.  ....
 • ....Is a proven and successful project manager. ..Är en beprövad och framgångsrik projektledare.   ....
 • ....Has an excellent ability in creating and maintaining networks and relationships. ..Har en excellent förmåga att skapa samt underhålla nätverk och relationer.  ....
 • ....Possesses very good and professional communication skills. ..Besitter en mycket god och professionell kommunikationsförmåga.  ....
 • ....Is well versed in financial aspects of complex project environments. ..Är ekonomiskt bevandrad i komplexa projektmiljöer ....
 • ....Well aware of certificates, procedures and other management systems required in this business area. ..Väl medveten om certifikat, procedurer och övriga ledningssystem inom affärsområdet. ....
 • ....Appreciates finding own solutions to problems in an environment where most order projects are unique. ..Uppskattar att hitta egna lösningar på problem i en oregelbunden miljö där flertalet orderprojekt är unika.

 ....Other: ..Övrig information ....

 • ....MVG operates in several locations. Suggested location is Kristinehamn. ..MVG har verksamhet på flera orter. Föredragen placeringsort är Kristinehamn. ....
 • ....Frequent travel within the Group as well as visiting customers, suppliers and partners. ..Resor inom koncernen samt för att besöka kunder, leverantörer och samarbetspartners förekommer frekvent. ....

.... Duties to begin as soon as possible according to agreement. ..Tillträde snarast efter överenskommelse. ....

 

....For more information contact: ..För ytterligare information om tjänsten kontakta: ....

Mikael Bönnemark ....(Sales & Marketing manager)..(Sälj och Marknadschef)....
....Mobile +46 (0)707-283475, alternatively through mail mikael.bonnemark@mvg.se . .. Mobil 0707-283475, alternativt via mail mikael.bonnemark@mvg.se ....

....Or .. Eller ....

Charlotte Axelsson (HR-Manager)
....Mobile +46 (0)739-20 99 50, alternatively through mail charlotte.axelsson@mvg.se ..Mobil 0739-20 99 50, alternativt via mail på charlotte.axelsson@mvg.se ....

....Application ..Ansökan ....
....We need your application marked "Business Area Manager Hydro Power" by January 31 the latest at jobb@mvg.se. We process your application as soon as it arrives. ..Vi vill ha din ansökan märkt ”Affärsområdeschef Vattenkraft” senast 31:a Januari till jobb@mvg.se men vi behandlar din ansökan så snart den kommit in. ....

....Welcome with your application! ..Välkommen med din ansökan! ....


....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering industry group manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. Customers mainly consist of well-known large companies with a base in Scandinavia or Europe. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries / production units, Motala Verkstad in Motala, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry in Malmö and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Strategic growth is both organic and through acquisitions. MVG has approximately 140 employees and a turnover of 200 MSEK. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri i Malmö och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. ....
....For more information, see www.mvg.se ..För mer information se www.mvg.se ....