vision1.jpg

....Vision..Vision....

....MVG will create value for our customers and profitable growth for our shareholders..MVG ska skapa mervärde åt våra kunder och lönsam värdetillväxt för våra ägare. ....

....Business Idea..Affärsidé....

....Develop the MVG industrial group as the natural Production Partner choice for the market..Utveckla industrikoncernen MVG som marknadens naturliga val av produktionspartner. ....

....Being a Production Partner refers to developing and improving in close cooperation with our customers their products in terms of quality and cost. ..Med Produktionspartner avses att i nära samarbete med våra kunder utveckla och förbättra deras produkter med avseende på kvalitet och kostnad. ....

....MVG will focus on manufacturing products that require qualified machining, welding and assembly. ..MVG skall fokusera på tillverkning av produkter som kräver kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. ....