....Motala Verkstad Groups Board consists of Chairman Anders Holm and members Hakan Dahllöf, Johnny Dahlberg and Arne Bernroth. ..Motala Verkstad Groups styrelse består av ordföranden Anders Holm samt ledamöterna Håkan Dahllöf,  Johnny Dahlberg och Arne Bernroth. ....

 

Anders Holm
....Chairman of the Board and founder of MVG..Styrelseordförande och grundare av MVG....

....Anders is an entrepreneur with involvement in Motala Verkstad Group AB and Aqilles Invest AB. ..Anders är entreprenör med engagemang i Motala Verkstad Group AB och Aqilles Invest. ....

Arne Bernroth
....Board member..Styrelsemedlem....

....Arne Bernroth, formerly Vice President and Head of Regional Bank Southern Sweden Nordea and presently on the board of Nordax Finans AB, BiolinScientific AB, Axcel Advisory Board. ..Arne Bernroth var tidigare vice VD och regionbankschef för södra Sverige i Nordea och sitter i styrelsen för Nordax Finans AB, Biolin scientific AB, Axcel Advisory Board. ....

Johnny Dahlberg
....Board member and founder of MVG..Styrelsemedlem och grundare av MVG....

....Johnny is an entrepreneur with involvement in Motala Verkstad Group AB and Aqilles Invest AB. ..Johnny är entreprenör med engagemang i Motala Verkstad Group AB och Aqilles Invest AB m.fl. bolag. ....

Håkan Dahllöf
....Board member..Styrelsemedlem....

....Hakan has extensive industry background, with several senior positions within BT Industries and Toyota Material Handling, among others as CEO of Toyota Material Handling Europe. Hakan is active in several companies, mainly through board work and support for boards and CEOs. ..Håkan har lång industriell bakgrund, med flera ledande befattningar inom BT Industries och Toyota Material Handling, bl.a som VD för Toyota Material Handling Europe. Håkan är aktiv i flera bolag, främst genom styrelsearbete och stöd till styrelser och VD. ....