....Motala Verkstad Group has extensive experience in marine products. We manufacture everything from qualified propeller designs to waterjet, from minor details to the shafts up to 25 meters for propulsion systems for ships. In the field, we can offer a full commitment from the purchase of material to the finished machined, tested and classed detail..Motala Verkstad Group har lång erfarenhet av marina produkter. Vi tillverkar allt från kvalificerade propellerdesigner till vattenjet, från mindre detaljer till axlar upp till 25 meter för framdrivningssystem till fartyg. Inom området kan vi erbjuda ett komplett åtagande från inköp av ämne till färdigbearbetad, provad och klassad detalj....

....The marine environment places great demands on the products that will work from there. Products with high security that will serve for a long time. ..Den marina miljön ställer stora krav på produkter som ska verka däri. Produkter med höga säkerhetskrav som ska fungera under lång tid. ....

....We at Motala Verkstad Group have extensive experience in marine products. We have for many years delivered propeller shafts, shaft couplings, intermediate shafts, impeller shaft, parts gears, rudders logs and feed. ..Vi på Motala Verkstad Group har lång erfarenhet av marina produkter. Vi har under många år levererat propelleraxlar, axelkopplingar, mellanaxlar, impelleraxlar, delar till växlar, roderstockar och foder. ....

....For us it's about much more than being able to manufacture 25-meter shafts in complex shapes and special materials, where the duplex steel has become one of our specialties. We assume full responsibility for the entire production process including testing and documentation. When the work is done classification is often conducted together with the customer classification societies such as Lloyds, ABS or DNV. We have our own NDT level three, where we can offer: ..För oss handlar det om mycket mer än att kunna tillverka 25 meter långa axlar i komplexa former och i speciella material, där duplexstålet har blivit en av våra specialiteter. Vi tar självklart ansvar för hela produktionsprocessen inklusive provning och dokumentation. När arbetet är klart genomförs ofta klassning tillsammans med kundens klassningssällskap t ex Lloyds, ABS eller DNV. Vi har egen oförstörandeprovning nivå tre, där vi kan erbjuda:...

....

 • Penetrant testing

 • Magnetic particle testing

 • Ultrasonic testing

 • Visual checks

 • Measurement in measuring machine and measuring arm

 • Kalibreringsrum according to EN 473

..

 • Penetrantprovning

 • Magnetpulverprovning

 • Ultraljudsprovning

 • Visuella kontroller

 • Mätning i mätmaskin och med mätarm

 • Kalibreringsrum enligt EN 473....

....

Our employees have the knowledge and skills and we have well-conceived processes that makes sure that experience is utilized and ensures quality.

The company has extensive experience in high-performance marine products. Completed works are often certified by customer classification societies such as Lloyds, ABS or DNV.

..

Våra medarbetare har kunskapen och vi har väl genomarbetade processer som ser till att erfarenheter tas till vara och säkrar kvaliteten.

Bolaget har lång erfarenhet av högpresterande marina produkter. Genomförda arbeten certifieras ofta genom kundens klassningssällskap t.ex. Lloyds, ABS eller DNV. ....

....

 • Products include shaft couplings, propeller and impeller shafts

 • Long hole drilling up to 24 meters. Turning up to 25 meters. Weights up to 50 tonnes

 • Processing of duplex steel is one of the company's specialties

 • Take responsibility over the entire production process including testing and documentation

..

 • Exempel på produkter är axelkopplingar, propeller- och impelleraxlar

 • Långhålsborrning upp till 24 meter. Svarvning upp till 25 meter. Vikter upp till 50 ton

 • Bearbetning av duplexstål är en av företagets specialiteter

 • Tar ansvar över hela produktionsprocessen inklusive provning och dokumentation....