....Many projects and products have been built, produced and delivered by Motala Verkstad through the years, for example more than 1300 trains, more than 800 bridges and more than 400 ships.

1822 Motala Verkstad was founded by Baltzar von Platen and quickly became important for industrial development

1955 Fosie Mechanical Industries (FMI) in Malmo

1968 Motala production opened at its current location

1979 FMI moves to its current premises

1986 Axel Johnson Group divested Motala Verkstad. Several ownership constellations followed, including Elekta and Scana

2007 Rail operations are demerged from Motala Works as an individual company and Motala Train AB was formed

2010 Motala Train is acquired by Aqilles Invest

2011 Motala Verkstad is acquired by Aqilles Invest

2013 Fosie Mechanical Industries in Malmö, southern Sweden, is acquired by Aqilles Invest

2014 Motala Verkstad Group (MVG) is formed by three companies:

2015 Motala Train is divested to Alstom Transport

2016 MVG acquires Scana Machining and creates MVG Kristinehamn AB. In October the Gustavsvik machine shop is acquired from Rolls Royce. ..

Åtskilliga projekt och produkter har byggts, producerats och levererats av Motala Verkstad genom åren, till exempel mer än 1300 lok, mer än 800 broar och mer än 400 fartyg.

1822      Motala Verkstad grundades av Baltzar von Platen och blev snabbt
              betydelsefullt för den industriella utvecklingen i landet

1955      Grundas Fosie Mekaniska Industrier (FMI) i Malmö

1968      Motala Verkstads produktion öppnas i nuvarande lokaler

1979      FMI flyttar till nuvarande lokaler

1986      Sålde Axel Johnson-koncernen Motala Verkstad. Flera olika ägarkonstellationer följde,
              bland annat ägde Elekta och Scana företaget

2007     Tågverksamheten avknoppas från Motala Verkstad som enskilt företag och Motala Train AB bildades

2010      Motala Train förvärvas av Aqilles Invest

2011       Motala Verkstad förvärvas av Aqilles Invest

2013      Fosie Mekaniska Industrier förvärvas av Aqilles Invest

2014      Motala Verkstad Group (MVG) bildas av de tre bolagen

2015      Motala Train avyttras till Alstom Transport

2016      MVG förvärvar Scana Machining (mars) och skapar MVG i Kristinehamn AB. I oktober förvärvas Gustavsviksverkstadem av Rolls Royce. ....