....Wanted: Technical Manager and achiever..Sökes: Teknikchef med kraft att genomföra ....

....Do you want to join Swedens and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry? ..Vill du vara med och bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri? ....

....MVG is quite possibly Sweden's oldest start-up company with its roots extending as far back as 1822. We have a clear vision and goal to be the largest and best production partner in the Nordic region within our segments. To achieve this goal, we are now building the foundation where our four workshops in Motala, Kristinehamn (two) and Malmö constitutes the core of our business. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision och målsättning att bli störst och bäst i Norden inom vårt segment. För att nå denna målsättning bygger vi nu från grunden där våra fyra verkstäder i Motala, Kristinehamn (två) och Malmö är kärnan i vår verksamhet. ....

....In line with our growth we are reinforcing the technology organization and are hence looking for a head in charge of our newly formed technology staff responsible for running and implementing projects and development work in the following areas: production technology, quality, commercialization, goal orientation and improvement work.  ..För en fortsatt tillväxt behöver vi förstärka vår organisation inom teknikområdet och söker nu en chef för vår nybildade teknikstab med ansvar för att driva och implementera projekt och utvecklingsarbete inom följande områden: produktionsteknik, kvalitet, kommersialisering samt målstyrning och förbättringsarbete. ....

....You will be part of the MVG management team and report to the CEO. You are responsible for core resources in the areas of project management and quality. You and your team work directly with each workshop manager and production engineer locally at each workshop. Your responsibility is to define and directly implement a common, cost effective and modern way of working for each site within MVG. The service requires you to successfully switch between the role of leader and performer. ..Du ingår i ledningsgruppen för MVG och rapporterar till VD. Du har ansvarar för centrala resurser inom områdena projektledning och kvalitet. Du och ditt team arbetar i direkt anslutning till varje verkstadschef och produktionstekniskt ansvarig lokalt på varje verkstad. Ert ansvar är att definiera och direkt implementera ett gemensamt, kostnadseffektivt och modernt arbetssätt för varje site inom MVG. Tjänsten kräver att du framgångsrikt kan skifta mellan rollen som ledare och genomförare. ....