....Wanted: Business Manager Hydro Power ..Lediga Jobb: Affärschef Vattenkraft ....

....We are looking for a Hydro Power Business Manager! ..Vi söker en Affärschef Vattenkraft! ....

....MVG is perhaps Sweden's oldest start-up company with it's roots extending as far back as 1822. We have a clear vision of building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry. Our conviction is that we are stronger together with our customers, suppliers and employees. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822. Vi har en tydlig vision att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.   ....

....We are looking for a Business Manager for the Hydro Power business segment. Our aim is to offer qualified services after the construction and design phase. For instance qualified project management, assembly management and supervision, assembly, mechanical work and welding as well as control and measurement. ..Vi söker en Affärschef för affärssegmentet Vattenkraft. MVGs mål är att genom denna tjänstetillsättning kunna erbjuda kvalificerade tjänster efter konstruktion och designfasen. Dessa utgörs av kvalificerad projektledning, montageledning, montage, mekanik- och svetsarbete samt kontroll och mätning. ....

....Wanted: Quality and External Environment Manager!..Lediga Jobb: Kvalitets- och yttre miljöchef! ....

....We are looking for a Quality and External Environment Manager!..Vi söker en Kvalitets- och yttre miljöchef! ....

....MVG is Sweden's perhaps oldest start-up company. We have roots extending as far back as 1822, but we have the energy and drive of a young company to further our clear vision; building Sweden's and the Nordic region's largest and best production partner in the heavy and medium-sized processing industry.
Our conviction is that we are stronger with our customers, suppliers and employees. We are looking for a Manager of Quality and External Environment that share our energy, conviction and ambition. ..MVG är Sveriges kanske äldsta start-up företag. Vi har rötter som sträcker sig så långt tillbaka som 1822 men vi har ett ungt företags energi att ta oss an vår tydliga vision; att bygga Sveriges och Nordens största och bästa produktionspartner inom tung och medeltung bearbetande industri. 
Vår övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi söker en chef för områdena kvalitet och yttre miljö som delar vår energi, övertygelse och ambition. ....

....MVG shows sales growth of 101%! .. MVG uppvisar en försäljningstillväxt på 101%!....

....MVG - Motala Verkstad Group AB has the ambition to become a leader in Sweden, the Nordic region and Northern Europe in the field of medium and heavy machining, assembly and welding. ..MVG – Motala Verkstad Group AB har som ambition att bli ledande i Sverige, Norden och Norra Europa inom medeltung och tung bearbetning, montering och svets. ....

....In recent years we have created a clear structural change and adaptation to the prevailing market, thus laying the foundations for strengthening our own and our customers' competitive advantages, which our customers now make use of by increasing their volumes. The market clearly demonstrates an increasingly globalized competition and this forces all parties in the market to develop their offers and grow stronger together. .. Under de senaste åren har vi skapat en tydlig strukturförändring och anpassning till rådande marknad och därmed lagt grunden för att stärka våra och våra kunders konkurrensfördelar vilket nu också våra kunder utnyttjar genom att lägga alltmer volym hos oss. Marknaden visar tydligt på en alltmer globaliserad konkurrens och detta tvingar alla parter i marknaden att utveckla sitt erbjudande och bli starkare tillsammans. ....

....In addition to leading quality and delivery precision, the business model, where our customers have access to the entire MVG's capability and capacity through a centralized customer organization, has been a contributing factor to strong sales growth. Accumulated during the first 6 months of 2017, MVG has a total increase of 101% (66% in comparable units), compared with the same period in 2016. .. Förutom en ledande kvalitet och leveransprecision så har affärsmodellen, där våra kunder har tillgång till hela MVG´s kapabilitet och kapacitet genom en centralt driven kundorganisation, varit en bidragande orsak till en kraftig försäljningstillväxt. Ackumulerat under det första 6 månaderna 2017 har MVG en försäljningsökning med totalt 101% (66% i jämförbara enheter), detta i jämförelse med samma period 2016. ....

....MVG offers high competence in advanced processing, complex welding and challenging assembly projects, on four different production units. MVG produces everything from components to ensuring the full flow from purchasing, production technology, production, warehousing and logistics for entire machinery / systems. .. MVG erbjuder hög kompetens inom avancerad bearbetning, komplex svetsning och utmanande monteringsprojekt, detta på fyra olika produktionsenheter. MVG producerar alltifrån komponenter till att säkerställa hela flödet från inköp, produktionsteknik, produktion, lager och logistik för hela maskinerier/system. ....


....For more information contact:
Daniel Ellison, CEO, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sales& Marketing Manager, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ..
För mer information, kontakta:
Daniel Ellison, VD, Motala Verkstad Group AB, mail: daniel.ellison@mvg.se alt. 
Mikael Bönnemark, Sälj& Marknadschef, mail: mikael.bonnemark@mvg.se ....

....Pulp & Paper Initiative .. Satsning på Pappers- och Massaindustrin ....

....Motala Verkstad Group Pulp & Paper Initiative ..Motala Verkstad Group Satsar på Pappers- och Massaindustrin ....

.... Motala Verkstad Group is one of Paper Province's newest member companies. Judging by the name, one might think that they are located in Motala - and so they do - but also in Kristinehamn and Malmö. A new important customer group is the pulp & paper industry. "In particular the Gustavsvik plant located in Kristinehamn has machines and operators with extensive experience from the paper and pulp industry. They are very capable of machining, welding and assembly," says Mikael Bönnemark, Sales and Marketing Manager. .. Motala Verkstad Group är ett av Paper Province nyaste medlemsföretag. Av namnet att döma kan man tro att de huserar i Motala – och det gör de också – men även i Kristinehamn och Malmö. En ny viktig kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. ”I framförallt Gustavsvik i Kristinehamn finns maskiner och operatörer med erfarenhet från pappers- och massaindustrin. De är mycket kapabla inom bearbetning, svets och montage”, säger Mikael Bönnemark, sälj- och marknadschef. ....

micke.png

.... Motala Verkstad Group (MVG) originated in Motala Verkstad - one of Sweden's oldest mechanical industrial companies. It's only a few years left so they can celebrate two hundred years. "It's a great company. There is a culture and a pride, a legacy that everyone shows great commitment and responsibility for, says Mikael Bönnemark. .. Motala Verkstad Group (MVG) har sitt ursprung i Motala verkstad – ett av Sveriges äldsta mekaniska industribolag. Det är bara några år kvar så kan de fira tvåhundra år.  – Det är ett jättespännande företag. Det finns en kultur och en stolthet, ett arv som alla känner ett stort ansvar för, säger Mikael Bönnemark.  ....

.... The company was formed in connection with the construction of Göta Canal 1822. It was those who were responsible for the mechanical bridge solutions and the canal sluices. They soon became a well-known workshop all over the world, awarded over 15 times at world exhibitions. Motala Verkstad built the first tankers for the Nobel brothers and many other ships, over 400 in all. They have built over 800 bridges, such as Ahvazbron in Iran and Skeppsholmsbron in Stockholm. Furthermore, they have built over 1000 locomotives and so the story goes on. .. Bolaget bildades i samband med bygget av Göta kanal 1822. Det var de som ansvarade för de mekaniska brolösningarna och slussarna i kanalen. De blev snabbt en välkänd verkstad världen över, prisades över 15 gånger på världsutställningar. Motala Verkstad byggde de första tankfartygen till bröderna Nobel och många andra fartyg, över 400 stycken. De har byggt över 800 broar, exempelvis Ahvazbron  i  Iran och Skeppsholmsbron i Stockholm. De kan skryta med att ha byggt över 1000 lokomotiv och så vidare. ....

....Four production units .. Fyra produktionsenheter....
....In 2011, entrepreneurs Anders Holm and Johnny Dahlberg created a new vision for the company by acquiring Motala Verkstad and Motala Train with a group of investors, and eventually creating Motala Verkstad Group (MVG). After a number of eventful years of successes and challenges, a sale of the train operations and the acquisition of three more workshops, Motala Verkstad Group now stands very strong in the market with four capable production units from Malmö in the south to Kristinehamn in the north. Much has obviously changed over time, but it is clear that Motala Verkstad Group can still call itself a world-class workshop. ..Under 2011 skapade entreprenörerna Anders Holm och Johnny Dahlberg en ny vision för bolaget genom att med en grupp investerare förvärva Motala Verkstad och Motala Train samt med tiden skapa Motala Verkstad Group (MVG). Efter ett antal händelserika år med både framgångar och motgångar, försäljning av tågverksamheten och förvärv av tre verkstäder står nu Motala Verkstad Group sig mycket stark på marknaden med fyra produktionsenheter från Malmö i söder till Kristinehamn i norr.  Mycket har förstås förändrats under tidens gång, men klart är att Motala Verkstad Group fortfarande kan kalla sig en verkstad i världsklass. ....

.... Workshop with expert competence .. Verkstad med expertkompetens ....
....We can do most anything. We have about 150 machining machines. But, in fact, it's expert competence and the breadth of skills of our operators, welders and fitters that are unique. Those are our backbone. Motala Verkstad Group has a very high capability. They have experience and expertise from purchasing, technology development, production, control and NDP ... They even handle full logistics flows for their customers. For example, they manufacture braking machines, lifting and turning bridges, complete systems for the medical industry and entire defense systems. They are active in the marine, energy, mining and hydropower industries. ..Vi kan göra det mesta. Vi har cirka 150 större bearbetande maskiner. Men egentligen är det expertkompetensen samt bredden på kompetens hos våra operatörer, svetsare och montörer som är det unika. Det är de som är vår ryggrad.
Motala Verkstad Group har en mycket stor kapabilitet. De har erfarenhet och kompetens från inköp, teknikutveckling, produktion, kontroller och OFP… De sköter till och med hela logistikflöden åt sina kunder. Exempelvis tillverkar de bromaskinerier, lyft och svängbroar, kompletta system till medicinindustrin samt hela försvarssystem. De är bland annat aktiva inom marin-, energi-, gruv- och vattenkraftsindustrin. ....

.... The paper industry is a growing customer group .. Pappersindustrin en växande kundgrupp ....
....A growing customer group is in the paper and pulp industry. To further learn and know the market, they chose to become members of the Paper Province. "We are already working with the big name companies on doing renovations and with a lot of new manufacturing. But we want to grow and think it is important that manufacturing and competence stay and develop further in Sweden. We are committed to becoming a complete supplier for both service and new manufacturing of selected key components for the paper industry. We are quite unique and can handle the big volumes and requirements, says Mikael Bönnemark. ..En växande kundgrupp finns inom pappers- och massaindustrin. För att lära sig och förstå marknaden tyckte de att det var viktigt att bli medlemmar i Paper Province. – Vi jobbar redan mot de stora bolagen på renoveringssidan och även med en hel del nytillverkning. Men vi vill växa och tycker att det är viktigt att tillverkningen och kompetensen stannar och utvecklas i Sverige. Vi satsar på att bli en komplett leverantör för både service och nytillverkning för utvalda nyckelkomponenter åt pappersindustrin. Vi är ganska unika och klarar av de stora volymerna och kraven, säger Mikael Bönnemark. ....

 

....Hannover Trade Show Launch..Hannovermässan öppnar sina portar. ....

....The Hannover Trade Show launched on the 24th of april. MVG is on display in the Swedish pavillion in hall 4. We were honoured by a visit of the swedish ambassador from Berlin and the swedish Trade council. A huge number of international and german exhibitors and visitors are present on the premises which are bustling with activity.
A number of interesting contacts have been established with potential customers in, amongst others, Belgium, China and Switzerland. Furthermore, there have been specific requests for quotations for some quite interesting projects and customers adding to our already valuable customer base. THese requests are interesting both from a technical point of view and from a business development perspective. We have also been approached by several highly qualified suppliers, i.e foundries, forges, subcontractors and specialists of whom some surely will prove valuable in the future. ..Hannovermässan startade den 24 april. MVG ställer ut i den svenska paviljongen i hall 4. Vi hedrades med ett besök av den svenska ambassadör i Tyskland och av representanter för svenska handelsrådet. Ett stort antal internationella och tyska utställare och besökare är närvarande i utställningslokalerna som är fulla av verksamheter.
Ett antal intressanta kontakter har etablerats med potentiella kunder i bland annat Belgien, Kina och Schweiz. Vi har även fått specifika förfrågningar och begäran om offerter för flera intressanta projekt. Intressanta både sett ur affärsperspektiv och ur teknisk synvinkel. Vi har också kontaktats av flera kvalificerade och kompetenta leverantörer, bl.a flera gjuterier, smedjor, underleverantörer och specialister, av vilka en del säkert kommer att visa sig värdefulla i framtiden. ....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Ready to go at 0900..Redo för start 0900....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Visitors from Portugal..Besökare från Portugal....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....Chinese visitors..Besökare från Kina....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....MVG information kiosk .. MVG Informationskiosk ....

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....swedish ambassador from Berlin and the swedish trade council at MVG booth.. Sveriges ambassadör i berlin och representanter för swedish trade council i MVGs monter

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....Swedish visitors with interesting ideas..Svenska besökare med intressanta ideer....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

....enthusiastic Vistor from Norway .. entusiastisk Besökare från Norge....

tv detail.jpg

....Hannover Trade Show presentation..Hannover Trade Show presentation....


mässa 1.jpg
mess4.jpg
IMG_8464.JPG
mess 3.jpg
bizcard.jpg
...Tools of the trade..

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

.... .. .... .... Lina Galow, elmia, Skilled Organiser of the Swedish Subcontractor pavillion .. Lina Gallow, Elmia, skicklig arrangör av den svenska underleverantörspavillionen ....

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

Johanna Rahm från elmia bistod oss utställare på plats i mässan med entusiasm och engagemang.

.... .. .... ....Friendly coexhibitors and subcontractors from Sweden .. Trevliga utställarkollegor i Svenska subcontractorpavilliongen ....

 

....MVG at the Hannover Show, free tickets ..MVG på Hannovermässan, gratis biljett....

....Hannover Trade Show, the world's leading industrial show. .. Hannovers Industrimässa är en av världens ledande industrimässor. ....

....Click image ABOVE for tickets .. Klicka bilden OVAN för biljett ....

....Click image ABOVE for tickets
.. Klicka bilden OVAN för biljett
....

Welcome to see us at the Hannover Trade Show (boot E52 in Hall 4) during the 24th to the 28th of April. We meet old and new trusted customers as well as possible new clients at one of the most inspiring industrial shows and take the opportunity to discuss business and future plans together.

You get a free entry ticket by clicking on the linked image to the right and register yourself. Make sure you do this well in advance so that your ticket gets activated.

You find more information about the Trade Show in the broschure below. You may also want to visit http://www.hannovermesse.de

Wir sehen uns in Hannover!

..

Välkommen att besöka oss i vår monter E52 i Hall 4 på Hannovermässan den 24 till 28e April. Vi passar på att träffa gamla såväl som nya kunder på en av världens mest inspirerande industrimässor samt att diskutera affärsmöjligheter och planer för framtiden.

Gratis inträdesbiljett om du klickar på bilden till höger och registrerar att du vill besöka oss och Hannovermässan. Gör det i god tid så biljetten blir aktiv.

Mer information om mässan finner du i nedan bilagd broschyr på engelska. Du kan även besöka http://www.hannovermesse.de

Wir sehen uns in Hannover! ....DM_3622_2016_hm17_besucherbroschuere_en_web.jpg

....Motala Verkstad Group appoints Daniel Ellison new President! .. Motala Verkstad Group utser Daniel Ellison till ny VD! ....

....The Board of MVG has appointed Daniel Ellison as the new CEO. He joins from Toyota Material Handling Europe in Mjölby where he since 2003 held several different positions. Daniel will take office on the 3rd of April 2017.
 
"We are very pleased with the recruitment of Daniel, who has the right profile and background for the mission. Our engineering group has had some challenging years with declining business volumes and staff reductions. Despite this, we have chosen a progressive strategy forward, including the addition of two new workshops to broaden our offer. Daniel contributes with his background from Toyota to develop MVG and to ensure that we continue to meet our customers' high demands on quality and delivery precision." Says Anders Holm, who returns to the role of Chairman.

Motala Verkstad Group performs qualified machining, welding and assembly of large, heavy components and systems. The group supplies components, subsystems and complete products and solutions to international industrial companies in several different industries.

"It will be very interesting and exciting to lead Motala Verkstad Group forward. With its close to 200-year history, the company has a fascinating background and we will reinforce MVGs position on the industrial map of the Nordic countries ", says Daniel Ellison, incoming President and CEO of Motala Verkstad Group.

For more information, please contact: Anders Holm, President, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se


Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering group in heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known industrial companies in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million. For more information see www.mvg.se.

..

Styrelsen för MVG har utsett Daniel Ellison till ny VD. Han kommer närmast från Toyota Material Handling Europe i Mjölby där han innehaft ett flertal olika befattningar sedan 2003. Daniel tillträder sin befattning den 3 april, 2017.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Daniel, som har helt rätt profil och bakgrund för uppdraget. Vår verkstadsgrupp har haft några besvärliga år med vikande affärsvolymer och personalneddragningar. Trots detta har vi valt en offensiv strategi framåt och bland annat tillfört två nya verkstäder för att bredda vårt erbjudande. Daniel kommer med sin bakgrund från Toyota att vidareutveckla MVG och verka för att vi fortsätter leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och leveransprecision. ”, säger Anders Holm, som återgår till rollen som styrelsens ordförande.                                                                                                                 
Motala Verkstad Group utför kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage av stora, tunga komponenter och system. Gruppen levererar komponenter, delsystem och kompletta produkter och lösningar till internationella industriföretag i flera olika branscher.

”Det ska bli mycket intressant och spännande att få leda Motala Verkstad Group framåt. Med sin snart 200-åriga historia så har bolaget en fascinerande bakgrund och vi ska se till att än en gång sätta MVG på industrikartan i Norden!”, säger Daniel Ellison, tillträdande VD och Koncernchef för Motala Verkstad Group AB.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se

 

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända industriföretag i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se. ....

....MVG is restructuring and gives notice to 28 employees in Motala ..MVG strukturerar om och varslar 28 medarbetare i Motala ....

....Motala Verkstad Group (MVG) reduces operations in Motala and gives notice to 28 employees. The Motala workshop has in recent years been hit by the downturn in the oil & gas and marine markets. It has previously accommodated for declining volumes and 2016 have been characterized by low demand in certain customer segments. The company is therefore now forced to make further staff reductions.

"It is very sad to have to make a decision like this, but unfortunately it is absolutely necessary to adapt the business to the generally weak market we are experiencing in some of our customer segments. I am saddened and feel with those of our employees who will now leave us. It is a difficult situation", says MVG CEO Anders Holm.
 
The Motala operations will after the planned staff reduction focus on select machining and assembly groups that have a strong competitiveness in the market. During our almost 200-year history Motala Verkstad has gone through numerous changes, sometimes with major staff reductions such as informed today. But Motala Verkstad has always managed to reinvent itself and come back in good shape ready for new challenges. This will be the case this time as well!

The group's other workshops continue with existing staff and have organizations based on the customer volumes we expect during 2017.

For more information, please contact: Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se


Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering group engaged in heavy qualified machining, welding and assembly work. Customers are mainly well-known industrial companies in Scandinavia. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries which includes the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industries and Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million.

For more information see www.mvg.se

..

Motala Verkstad Group (MVG) reducerar verksamheten i Motala och varslar 28 medarbetare. Gruppens verkstad i Motala har under de senaste åren drabbats av nedgången inom bl.a. olje & gasmarknaden samt den marina sektorn. Man har tidigare gjort neddragningar som följd av vikande volymer och 2016 har fortsatt kännetecknats av låg efterfrågan inom vissa kundsegment. Bolaget tvingas därför nu göra ytterligare en personalneddragning.

”Det är mycket tråkigt att behöva fatta beslut som detta, men det är tyvärr helt nödvändigt för att anpassa verksamheten till den generellt sett svaga marknad vi upplever i några av våra kundsegment. Jag beklagar och känner med de av våra medarbetare som nu kommer lämna oss. Det är en svår situation”, säger MVG ́s VD Anders Holm i en kommentar.

Verksamheten i Motala kommer efter planerad personalminskning fokusera på några utvalda maskin- och montagegrupper, som bedöms ha god konkurrenskraft i marknaden. Under vår snart 200-åriga historia så har Motala Verkstad gått igenom ett stort antal förändringar, ibland med stora personalminskningar som den vi idag informerar om. Men Motala Verkstad har alltid lyckats förnya sig och återkomma i god form för nya utmaningar. Det kommer även ske denna gång!

Gruppens övriga verkstäder fortsätter med befintlig personalstyrka och har en anpassad organisation för de kundvolymer vi förväntar oss under 2017.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se
 

Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända industriföretag i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK.

För mer information se www.mvg.se

....

....MVG and NSG protrude merger..MVG och NSG skjuter fram samgående....

....Motala Verkstad Group and Norrhults Stålgjuteri protrude possible merger

Motala Verkstad Group AB (MVG) signed an agreement to acquire all shares in Norrhults Steel Foundry AB (NSG) on December 1, 2016. The parties have now agreed that the conditions for the acquisition are not optimal and has therefore decided to postpone a possible merger.

The Parties agree to continue a close and increased cooperation in the processing of steel castings and emphasizes that the lack of a legal merger does not have any effect on the companies' customers in the short or long term.

"We have great respect for the expertise and capacity NSG possess and look forward to a continued and enhanced cooperation as supplier and customer.", Says Anders Holm, CEO of MVG in a statement. ..

Motala Verkstad Group och Norrhults Stålgjuteri skjuter fram eventuellt samgående

Motala Verkstad Group AB (MVG) tecknade avtal om att förvärva samtliga aktier i Norrhults Stålgjuteri AB (NSG) den 1 december, 2016. Parterna har nu enats om att förutsättningar för förvärvet inte är optimala och har därför beslutat att skjuta upp ett eventuellt samgående.

Parterna är överens om att fortsätta ett nära och utökat samarbete inom förädling av gjutgods i stål och betonar att det uteblivna legala samgåendet inte får någon påverkan för bolagens kunder på kort eller lång sikt.

”Vi har stor respekt för det kunnande och den kapacitet som NSG besitter och ser fram emot ett fortsatt gott och fördjupat samarbete som leverantör och kund.”, säger Anders Holm, VD för MVG i en kommentar.

....

...."The fact that we proceed as active partners is very positive. Our deeper partnership will generate positive opportunities for both NSG and MVG, but more important are the opportunities we can offer our customers." Comments Stefan Korzonek, CEO of NSG.

For more information contact:
Anders Holm, CEO, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 Alt email anders.holm@mvg.se ..

”Att vi går vidare som aktiva samarbetspartners ser jag som positivt, vårt fördjupade samarbete kommer generera positiva möjligheter för både NSG och MVG, men än viktigare är de möjligheter vi kan erbjuda våra kunder.”, kommenterar Stefan Korzonek, VD för NSG.

För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17 alt mail anders.holm@mvg.se

....

 
....CEO Stefan Korzonek left showing casting mold for mvg Board member Håkan Dahllöf .. VD Stefan Korzonek till vänster visar detaljer i en gjutform för mvg styrelsemedlem Håkan Dahllöf. ....

....CEO Stefan Korzonek left showing casting mold for mvg Board member Håkan Dahllöf .. VD Stefan Korzonek till vänster visar detaljer i en gjutform för mvg styrelsemedlem Håkan Dahllöf. ....

....Motala Verkstad Group ( "MVG") is an engineering industry group focusing on manufacturing systems and products that require heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known large companies based in Scandinavia as well as located abroad. MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industrier in Malmö and from October 1st Motala Verkstad Group in Gustavsvik. Growth takes place organically and through acquisitions. MVG has approximately 160 employees and a turnover of SEK 200 million. For more information see www.mvg.se. Further information on NSG www.nsg.se/en/

.. Motala Verkstad Group (”MVG”) är en koncern inom verkstadsindustrin med fokusering mot tillverkning av produkter som kräver tung kvalificerad maskinbearbetning, svetsning och montering. Kunderna består främst av välkända storföretag med basen i Skandinavien. MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och från den 1 oktober Motala Verkstad Group i Gustavsvik. Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 160 anställda och en omsättning på cirka 200 MSEK. För mer information se www.mvg.se. Mer information om NSG på www.nsg.se ....

....Charlotte Axelsson to MVG..Charlotte Axelsson till MVG....

Bild 2.jpg

....Charlotte Axelsson is Motala Verkstad Groups new HR Manager. She previously served as HR Business Partner at Siemens. Charlotte has ten years experience of broad HR-work within the Siemens group.

"I thoroughly enjoy working within manufacturing and engineering businesses and the breadth of issues and challenges that are associated with these kind of environments. After many years in a very large company, I do look forward to driving HR issues in an albeit smaller, but entrepreneurial driven organisation. I am a firm believer in the MVG vision and look forward to contributing to the exciting journey that we are on", says Charlotte.

Considering the recent acquistions and the groups future plans, the role of HR is getting even more strategic importance whilst at the same time there are a number of practical challenges that each requires swift and skilled responses and actions.

"We are delighted that Charlotte has chosen to join us. With her experience and fresh look on matters at hand we are more than ready to further our advances on consolidating the Swedish and Scandinavian machining and engineering market, says MVG CEO Anders Holm.

..

Charlotte Axelsson är vår nya personalchef på MVG. Senast arbetade Charlotte som HR Business Partner inom Siemens. Hon har tio års erfarenhet av brett HR-arbete inom Siemenskoncernen.

"Jag känner mycket för tillverkande verksamhet och den bredd på frågeställningar och utmaningar som ryms i denna typ av företag. Efter många år på ett större företag ser jag också fram emot att få driva HR-frågor i en visserligen mindre men mer entreprenörsdriven verksamhet. Jag tror starkt på den vision som finns för koncernen och ser fram emot att vara med och bidra i den spännande resa som MVG gör", säger Charlotte.

Med tanke på den senaste tidens förvärv och gruppens framtida plan får HR-rollen ännu mer strategiskt betydelse samtidigt som det finns ett antal praktiska frågor som varje dag kräver snabba och kompetenta svar och åtgärder.

"Vi är mycket glada över att Charlotte har valt att ansluta sig till oss. Med sin erfarenhet och fräscha sätt att se på sakfrågor är vi mer än redo att bygga vidare på våra framsteg i arbetet att konsolidera den svenska och skandinaviska tillverknings- och verkstadsmarknaden , säger MVGs VD Anders Holm ....

 

....Mega Lathe inauguration..Invigning av Porebasvarven....

....Inauguration of the 25 meter Poreba Lathe was carried out with a brief celebration and ceremony on the 13th of December. The event was well attended by customers and employees at Kristinehamn Höje plant. It was with great interest all the assembled admired the extensive efforts made to get the whole setup in place and ready for operation. COO Carl Löftstrand thanked the installation team and all involved for making this possible. Present were also representatives of MVGs management and board of directors. The newly installed lathe represents a significant strengthening of Kristinehamn and MVGs strategic business partners. This is another fine example of how MVG works to create tactical as well as strategic cost- and supply management benefits in our long-term partnerships for the ultimate benefit of our key customers. ..Invigning av 25 meterssvarven i Kristinehamn Höje genomfördes med ett enklare firande under Lucia den 13e december och med uppskattat besök av kunder och anställda. Det var med stort intresse som alla församlade beundrade det omfattande arbetet som gjorts med att få hela installationen på plats och redo för drift. COO Carl Löftstrand tackade installationsteamet och alla involverade som gjort detta möjligt. På plats fanns även representanter för MVGs ledning och styrelse samt advisory board. Den nu installerade svarven utgör en väsentlig förstärkning för Kristinehamn och MVGs strategiska affärs- och samarbetspartners. Detta är ytterligare ett exempel på hur MVG arbetar för att skapa taktiska såväl som strategiska kostnads- och supplymanagementfördelar i långsiktiga partnerskap till fördel för våra nyckelkunder. ....

....Johannes Alvestrand to MVG..Johannes Alvestrand till MVG....

6I7A3019.jpg

....Johannes Alvestrand is Motala Verkstad Groups new CFO / Finance Manager. He previously served as interim CFO / Finance Manager with the Cyclife Group (French EDF) and Studsvik. Prior to that, he held a senior position as Sales & Marketing Manager and Vice President at Granges Sweden AB.

Johannes have held key positions as CFO / Finance, Sales & Marketing, Supply Chain Manager, Business Controller, Deputy Managing Director and Acting CEO within several renowned international manufacturing companies: Sapa Heat Transfer, Fundia / Ovako, Cederroth International, Fiskeby Board / Riverwood International, Stora Enso Paperboard. He initialy launched his career as an auditor at Arthur Andersen & Co.

"We are delighted to have enrolled such a driving force as Johannes. He is a valuable addition to our company", says MVG CEO Anders Holm.

..

Johannes Alvestrand är ny CFO/Ekonomichef på MVG. Senast arbetade Johannes som interim CFO/Ekonomichef inom Cyclife Group (franska EDF) och Studsvik. Innan dess var han Försäljnings & Marknadschef och vice VD på Gränges Sweden AB.

Tidigare har han arbetat som CFO/Ekonomichef, Försäljnings & Marknadschef, Supply Chain manager, Business Controller, vice VD och tf VD inom ett flertal välkända tillverkande internationella företag: Sapa Heat Transfer, Fundia/Ovako, Cederroth International, Fiskeby Board/Riverwood International, Stora Enso Paperboard. Han har även varit revisor på Arthur Andersen & Co.

"Vi är myckel glada över rekryteringen av Johannes. Han är en värdefull kraft till vårt bolag", säger MVGs VD Anders Holm. ....

....Elmia Show Heats Up. Massive interest ..Elmia hettar till. Massivt intresse ....

....The MVG Boot B07:12 at the Elmia Subcontractor Show have received much attention and several visitors expressing an interest in the new capacities and technologies added through the acquisition of the Gustavsvik Machine Workshop and also due to the many new opportunities and attractive offers available. Our representatives have received an unprecedented number of RFQs and inquiries, according to MVG Business Manager Marcus Sandling. A spectacular propeller blade is on display in the boot B07:12. This level of finish and attention to detail is characteristic of the Gustavsvik workmanship and Motala Verkstad Group. You may not need a blade such as this but you may be interested in top notch workmanship and precision. You are welcome to talk to us about it. ..MVGs monter på Elmia har fått ett stort intresse och mycket uppmärksamhet för alla de nya kapaciteter och tekniker som tillförts koncernen genom förvärvet av Maskinverkstaden i Gustavsvik men även MVGs nya attraktiva erbjudanden har rönt stor uppskattning. Ett hittills oöverträffat antal RFQs har mottagits av våra representanter i montern, likaså ett stort antal förfrågningar och invitationer, enligt affärschef Marcus Sandling. I montern visas även ett spektakulärt propellerblad med enastående finish, något som är karaktäristiskt för kvalitetsarbeten från Gustavsvik och Motala Verkstad Group. Du kanske inte har intresse av propellerblad själv men kanske av högkvalitativt arbete och precision för dina produkter och kunder. Du är välkommen att tala med oss. ....

....Huge success for MVG Industrial Day ..Stor succe för MVG Industridag ....

....The first annual MVG Industry Day was a tremendous success. Welcoming was done by MVG CEO, Anders Holm and first keynote speaker was Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB, on the development of a competitive global supplier. The presentation was much appreciated and received plenty of applause and positive comments. ..Den första årligen återkommande MVG Industridagen var en stor succce och mycket uppskattad av alla deltagare. VD Anders Holm välkomnade alla gäster och lämnade över till förste talaren, Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB, temat var utveckling av en konkurrenskraftig global leverantörsbas. Presentationen var mycket uppskattad och fick långa applåder och många positiva kommentarer. ....

....The second keynote address was done by the Rolls Royce team in Gustavsvik, Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager. Topic: Rolls-Royce, a global player in change. Receiving accolades and flowers, this was a very inspirational message about turning things around despite how challenging it may seem. Many in the audiences could relate to that. ..Den andra presentationen gjordes av Rolls Royce team i Gustavsvik, Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager. Ämne: Rolls-Royce, en global aktör i förändring. Presentationen hyllades och presentatörerna fick blommor som ett tecken på uppskattning för ett mycket inspirerande budskap om hur man kan vända på utveckling oavsett stora utmaningar. Ett budskap många åhörare kunde känna igen sig i. ....

....Finally all participants were given a fully featured guided tour of the Gustavsviks Workshop by Workshop manager Niclas Häggroth and Technical manager Ulf Olsson. It was with great interest the tour participants asked questions and inquired into the outstanding facilities and machinery. ..Därefter vidtog en guidad tur i Gustavsviksanläggningen ledd av verkstadschef Niclas Häggroth och teknikchefen Ulf Olsson. Det var med stort intress som deltagarna ställde frågor och inspekterade den enastående anläggningen och dess moderna maskinpark. ....

....On a final note MVG Marketing manager Mikael Bönnemark opened up for new possibilities and invitations and greeted everyone a hearty Thank You and see you soon. ..Avslutningsvis öppnade MVGs Marknadschef Mikael Bönnemark för nya möjligheter och en invit till samtliga att fortsätta dialoger som påbörjats under mötet samt ett stort tack till alla församlade med en varm önskan om ett snart återseende. ....

....Images and video are available on request from Mikael Bönnemark and team. ..Bilder och video finns tillgängliga vid förfrågan till Mikael Bönnemark och team. ....

....Mikael Bönnemark, Sales-& Marketing Manager..Mikael Bönnemark, Sälj-& Marknadschef....
....Direct:            +46 70 728 34 75..Direkt:            +46 70 728 34 75....
....Switch:           +46 141 22 99 00..Växel:            +46 141 22 99 00....
....Email:             mikael.bonnemark@mvg.se..Email:             mikael.bonnemark@mvg.se....
....Website:         www.mvg.se..Hemsida:       www.mvg.se....
 

....Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB..Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB....

....Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine, Siemens Industrial Turbomachinery AB..Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin, Siemens Industrial Turbomachinery AB....

....Mikael Bönnemark and guests..Mikael Bönnemark och gäster....

....Mikael Bönnemark and guests..Mikael Bönnemark och gäster....

....Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager.Rolls Royce..Lars-Johan Margard Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager Rolls Royce....

....Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager.Rolls Royce..Lars-Johan Margard Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager Rolls Royce....

....MVG CEO Anders holm in introductory speech..Anders holm vd mvg introducerar bakgrunden för mvg....

....MVG CEO Anders holm in introductory speech..Anders holm vd mvg introducerar bakgrunden för mvg....

....MVG Industrial Day in Gustavsvik..MVG Industridag i Gustavsvik....

....On July 11, 2016 MVG took another step in leading the consolidation of the Swedish engineering and machine tooling industry through the acquisition of Rolls-Royce machine shop in Gustavsvik. As part of this acquisition MVG now launches its annual MVG Industry Day.

We combine a fully featured guided tour of the Gustavsviks workshop plant and a half-day seminar focusing on Swedish and international engineering industry's future!

Where: Gustavsvik (Boat Builders Road 1, Kristinehamn, Tel: 0550-84000)

When: Wednesday, November 9 2016. The time: 11:45 to 16:15

Agenda:
11:45 a.m. to 1:00 p.m. A light lunch will be served and the opportunity to exchange experiences with other participants
13:00 to 13:15 Welcoming of MVG CEO, Anders Holm
13:15 to 13:45 Siemens Industrial Turbomachinery AB, the development of a competitive global supplier, Thomas Wahlstrom, Purchasing Gas Turbine
13:45 to 14:15 Rolls-Royce, a global player in change. Lars-Johan Margard Operations Manager and Magnus Karlsson Project Manager
14:15 to 14:45 Coffee and the opportunity to exchange experiences with other participants
14:45 to 15:45 Guided Tour of the workshop
15:45 to 16:15 MVG "portfolio offering," MVG Sales & Marketing Michael Bönnemark.
Close

A warm welcome! Contact Michael Bönnemark
Sales & Marketing Manager / Sales- & Marketing Manager

..

MVG tog den 11 juli 2016 ytterligare ett steg i att leda konsolideringen av Svensk bearbetningsindustri genom förvärvet av Rolls-Royce maskinverkstad i Gustavsvik.  Som ett led i detta förvärv lanserar MVG nu sin årligen återkommande MVG Industridag.

Vi kombinerar en fulländad verkstadsguidning av Gustavsviksenheten och en halvdags seminarium med fokus på svensk och internationell bearbetningsindustris framtid!

Var: Gustavsvik (Båtbyggarevägen 1, Kristinehamn, Tfn: 0550-84000)

När: Onsdagen den 9:e November 2016. Klockan: 11.45 - 16.15

Agenda: 
11.45 - 13.00 Enklare lunch serveras och möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare
13.00 - 13.15 Välkomnande av MVG VD, Anders Holm
13.15 - 13.45 Siemens Industrial Turbomachinery AB, utveckling av en konkurrenskraftig global leverantörsbas, Thomas Wahlström, Inköpschef Gasturbin
13.45 - 14.15 Rolls-Royce, en global aktör i förändring. Lars-Johan Mårgård Operations Manager och Magnus Karlsson Project Manager
14.15 - 14.45 Kaffe och möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga deltagare
14.45 - 15.45 Guidad Verkstadstur
15.45 - 16.15 MVG "portföljerbjudande" MVG Sälj-& Marknadschef Mikael Bönnemark.
Avslut

Varmt välkomna! Kontakta Mikael Bönnemark
Sälj-& Marknadschef/Sales-& Marketing Manager....

Direct:            +46 70 728 34 75
Switch:           +46 141 22 99 00
Email:             mikael.bonnemark@mvg.se
Website:         www.mvg.se

 

 

 

....Visit us at Elmia Subcontractor 8-11 November..Besök oss på Elmiamässan 8-11 November....

....Visit us at Elmia Subcontractor Show 8-11 November in Jönköping, Sweden. You find us as usual in boot B07:12. Free admission by clicking link below..Besök oss på Elmiamässan 8-11 November i Jönköping. Du hittar oss som vanligt i monter B07:12. Fri entré genom att klicka på nedan länk. ....

 

....DI Article: Motala Verkstad on the offensive!..DI artikel: Motala Verkstad på offensiven!....

...."In a not too distant future, we will have a turnover of 1-2 billion SEK," says Anders Holm, CEO of Motala Verkstad. Photo: Henrik Lenngren..”På sikt hoppas vi kunna omsätta 1–2 miljarder kronor”, säger Anders Holm, vd för Motala Verkstad. Foto: Henrik Lenngren....

...."In a not too distant future, we will have a turnover of 1-2 billion SEK," says Anders Holm, CEO of Motala Verkstad. Photo: Henrik Lenngren..”På sikt hoppas vi kunna omsätta 1–2 miljarder kronor”, säger Anders Holm, vd för Motala Verkstad. Foto: Henrik Lenngren....

....By Henrik Lenngren
Published in Dagens Industri: October 30, 2016, 21:00

Increased investment interest from customers and strategic acquisitions enriches Motala Verkstad Group to grow through crisis. "Before our 200th anniversary in 2022, we are in Stockholm and call on the stock exchange bell," says company CEO Anders Holm.

When the investment company Aqilles Invest 2011 acquired all the shares in Motala Verkstad they did so in an industrial group that had lost its former glory. Distant was 1800s heyday, when the machines were booming and the company was regarded as one of Europe's largest engineering companies. The steel bath has continued into this decade.

"Since 2012, the volumes have basically been halved. We have had a tough journey with many clients in the oil and gas industry, mining and infrastructure, where the economy has hit us hard. The focus has been on adapting through rationalization and cost adjustments, "says Anders Holm.

In August, he handed over the chair to step into the CEO of Motala Verkstad Group, which , according to Anders Holm, is owned by "a number of financially strong and persevering entrepreneurs who belive that the Swedish engineering deserves a renaissance."

"Personally, I think it's great fun and commit to run a company with such an amazing history and with the opportunities we have now. I have not been satisfied with the company's development in recent years. As Chairman, it is even more troublesome and disturbing than sitting at the helm and running the company. As Chief Executive Officer I will now be able to make decisions in a different way. I like the pulse, " says Anders Holm.

He notes that the company "lost a lot of money in recent years," but quickly adds that "great companies do grow out of difficult times."

"Now is the time to dare to be offensive. Instead of holding a passive agenda and shrink even more, we have decided to grow our way through the crisis. "

Group turnover has dropped since 2012 from 370 to 200 million, but the tendency is that the winds have started to turn around now.

..

Av Henrik Lenngren
Publicerad i Dagens Industri: 30 oktober 2016, 21:00

Med ökad investeringsvilja från kunderna och strategiska förvärv ska anrika Motala Verkstad Group växa igenom krisen. ”Innan vårt 200-årsjubileum 2022 är vi i Stockholm och ringer i börsklockan”, säger företagets vd Anders Holm.

När investmentbolaget Aqilles Invest 2011 förvärvade samtliga aktier i Motala Verkstad gjorde man det i en industrikoncern som hade förlorat sin forna glans. Avlägsen var 1800-talets storhetstid, när maskinerna gick på högvarv och företaget betraktades som en av Europas största verkstadsindustrier. Stålbadet har fortsatt även under detta decennium.

”Sedan 2012 har volymerna i princip halverats. Vi har haft en tuff resa med många kunder inom olje- och gas-industrin, gruvindustrin och infrastruktur där konjunkturen drabbat oss hårt. Fokus har legat på att anpassa kostymen genom rationaliseringar och kostnadsanpassningar”, säger Anders Holm.

I augusti lämnade han över ordförandeposten för att kliva in som vd för Motala Verkstad Group, som enligt Anders Holm ägs av ”ett antal kapitalstarka och uthålliga entreprenörer som tycker att svensk verkstadsindustri förtjänar en renässans”.

”Själv tycker jag att det är jättekul och förpliktande att driva ett företag med en sådan fantastisk historia och de möjligheter vi nu har. Jag har inte varit tillfreds med bolagets utveckling de senaste åren. Som styrelseordförande är det nästan mer besvärande och oroande än att sitta vid ratten och driva bolaget. Som operativ vd får jag nu vara med och fatta beslut på ett annat sätt. Jag gillar den pulsen”, säger Anders Holm.

Han konstaterar att bolaget ”förlorat mycket pengar de senaste åren” men tillägger snabbt att ”fina bolag också kan växa fram ur besvärliga tider”.

”Nu är det rätt tid att våga vara offensiv. I stället för att hålla en passiv agenda och krympa ännu mer har vi beslutat oss för att växa oss igenom krisen.”

Koncernens omsättning har sedan 2012 sjunkit från 370 till 200 Mkr, men tendensen är att vindarna börjat vända nu. ....

....The foundation for the Mega Lathe is now complete!..Fundamentet för storsvarven är nu komplett!....

....The foundation for the 25 meter Poreba Mega Lathe is complete. Now commences the assembly of the huge lathe by our experts on site in Kristinehamn Höje. To be continued. ..Nu är fundamentet klart för den 25 meters stora supportsvarven av märket Poreba. Nu påbörjas själva montaget och uppställandet av den stora svarven på plats i Kristinehamn Höje verkstaden. Fortsättning följer. ....

....Open Position available for Senior Purchaser..Lediga Jobb: Senior Inköpare....

....We are looking for a Senior Buyer with technical background..Vi söker en Senior Inköpare med teknisk bakgrund....


....MVG are expanding. We are looking for a senior purchaser to be positioned at our unit in Kristinehamn. You will be an important part of Motala Verkstad Group's purchasing department and report directly to the purchasing manager. The person we are looking for is technically knowledgable with experience and interest in purchasing. We offer you a challenging and exciting shopping job where you are granted a high degree of responsibility and an opportunity to make a difference.

Your task as buyers mainly involves:

 • You are responsible for the operational purchases within your ranges and your projects.
 • You work tactically with negotiations and price agreements as well as supplier development in close cooperation with our technology organization.
 • You follow up the quality of the material with your suppliers and strive continuously to streamline the purchasing process through the ERP system.

To succeed in the role, we believe that you need:

 • A college or university education and preferably with a technical focus
 • Several years of purchasing experience from the automotive or engineering industry, preferably with a background in castings.
 • You master English in speech and writing.

Personal qualities that are important in the role:

 • You are analytical, structured and self directed.
 • You have the ability to cooperate and communicate both internally and externally.

Other information
For further information please contact the Purchasing Manager, Bo Andersson at +46 (0) 141-22 99 69
alt +46 (0) 703 429969, email: bo.andersson@mvg.se.

Application
The application is processed continuously. Access tentatively around the turn of the year or earlier.

Welcome with your application!
..

MVG önskar utöka med ytterligare en inköpare och söker därför en person för placering vid vår enhet i Kristinehamn. Du kommer att ingå i Motala Verkstad Groups inköpsavdelning och rapporterar till inköpschefen. Vi letar efter dig som är teknisk kunnig med erfarenhet och intresse för inköpsfrågor. Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande inköpsarbete där du får stort ansvar och kan göra skillnad.

Din uppgift som inköpare innebär främst att:

 • Du ansvarar för de operativa inköpen inom ditt sortiment och dina projekt.
 • Du jobbar taktiskt med förhandlingar och prisavtal samt med leverantörsutveckling i nära samarbete med teknikorganisationen.
 • Du följer upp materialkvalitén med dina leverantörer och arbetar kontinuerligt med att effektivisera inköpsprocessen med hjälp av affärssystemet.

För att lyckas i rollen bedömer vi att du behöver:

 • Du har en gymnasial- eller högskoleutbildning gärna med teknisk inriktning
 • Flera års inköpserfarenhet från fordon- eller verkstadsindustrin gärna med bakgrund inom gjutgods.
 • Du behärskar engelska i tal och skrift.

Personliga egenskaper som är viktiga i rollen:

 • Som person är du analytisk, strukturerad och drivande.
 • Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera både internt och externt. 

Övrig information
För ytterligare information om tjänsten kontakta Inköpschef, Bo Andersson på 0141-22 99 69
alt 0703 429969, mail: bo.andersson@mvg.se.  

Ansökan
Ansökan behandlas löpande, tillträde preliminärt runt årsskiftet alt tidigare. 

Välkommen med din ansökan!....

....Motala Verkstad Group expands in Kristinehamn! ..Motala Verkstad Group expanderar i Kristinehamn!....

....FROM LEFT; MARKeting manager MIKAEL BÖNNEMARK, GUSTAVSVIKS Plantmanager NICLAS HÄGGROTH, CEO ANDERS HOLM, COO CARL LÖFSTRAND..från vänster marknadschef Mikael Bönnemark, Gustavsviks verkstadschef Niclas Häggroth, VD Anders Holm, COO Carl Löfstrand....

....FROM LEFT; MARKeting manager MIKAEL BÖNNEMARK, GUSTAVSVIKS Plantmanager NICLAS HÄGGROTH, CEO ANDERS HOLM, COO CARL LÖFSTRAND..från vänster marknadschef Mikael Bönnemark, Gustavsviks verkstadschef Niclas Häggroth, VD Anders Holm, COO Carl Löfstrand....

....Motala Verkstad Group (MVG) today assumes control over the machine shop in Gustavsvik that previously belonged to Rolls-Royce AB. The business employs about 25 employees. MVG already owns the MVG machine shop in Höje, Kristinehamn, which has about 50 employees..Motala Verkstad Group (MVG) tillträder idag maskinverkstaden i Gustavsvik som tidigare tillhört Rolls-Royce AB. Verksamheten sysselsätter ca 25 medarbetare. Sedan tidigare äger MVG maskinverkstaden i Höje, Kristinehamn, som har ett 50-tal anställda....

...."We are very pleased to now include the machine shop in Gustavsvik in our workshop group. The business has modern equipment and a team of highly skilled and experienced employees. Rolls-Royce will be an important customer of the shop and we already have other industrial customers who want to locate their machining to MVG in Gustavsvik," said MVG's CEO Anders Holm..”Vi är mycket nöjda med att idag inkludera maskinverkstaden i Gustavsvik i vår verkstadsgrupp. Verksamheten har en modern maskinpark och ett team av mycket kunniga och erfarna medarbetare. Rolls-Royce kommer utgöra en betydelsefull kund till verkstaden och vi har redan andra industrikunder som vill förlägga sin maskinbearbetning till MVG i Gustavsvik”, säger MVG´s VD Anders Holm i en kommentar....

....MVG has in a relatively short time created a broad and cost-effective platform for the production of large, heavy components and entire systems. The group is a subcontractor performing everything from production of individual components and items to advanced machining, welding and assembly of complete systems..MVG har under relativt kort tid skapat en bred och kostnadseffektiv plattform för tillverkning av stora, tunga komponenter och hela system. Gruppen utför allt från produktion och framtagning av enstaka komponenter och artiklar som legoleverantör till kvalificerad bearbetning, svets och montage av kompletta system i små och medelstora serier....

...."Our customers want fewer and more integrated service providers in a professional and long-term contribution to the development of their business. This means that we are planning for continued growth both organically and through complementary acquisitions", says Anders Holm, CEO of Motala Works Group..”Våra kunder efterfrågar färre och mer integrerade leverantörer som på ett professionellt och långsiktigt sätt kan bidra till att utveckla deras affärer. Det gör att vi planerar för fortsatt tillväxt både organiskt och genom kompletterande förvärv”, säger Anders Holm, VD för Motala Verkstad Group AB....

....For more information, please contact: Anders Holm, President, Motala Works Group AB, tel: +46 (0) 70-310 43 17, alt mail anders.holm@mvg.se..För mer information, kontakta: Anders Holm, VD, Motala Verkstad Group AB, tel: 070-310 43 17, alt mail anders.holm@mvg.se....

 

....Motala Verkstad Group ( MVG) is an engineering group in heavy qualified machining, welding and assembly. Customers consist mainly of well-known international industrial companies.
MVG consists of the parent company Motala Verkstad Group AB and its subsidiaries, the production units Motala Verkstad, Motala Verkstad Group in Kristinehamn, Fosie Mechanical Industry and Motala Workshop Group in Gustavsvik.
Growth takes place both organically and through acquisitions. MVG has approximately 175 employees and a turnover of approximately SEK 250 million. For more information see www.mvg.se..
Motala Verkstad Group (”MVG”) är en verkstadsgrupp inom tung kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage. Kunderna består främst av välkända internationella industriföretag.
MVG består av moderbolaget Motala Verkstad Group AB och dotterbolagen tillika produktionsenheterna Motala Verkstad, Motala Verkstad Group i Kristinehamn, Fosie Mekaniska Industri och Motala Verkstad Group i Gustavsvik.
Tillväxt sker både organiskt och genom förvärv. MVG har cirka 175 anställda och en omsättning på cirka 250 MSEK. För mer information se www.mvg.se....