....Physically..Fysiskt....

 1. ....Unique machine tooling capabilities and capacities in Northern Europe..Unik maskinpark, kapabilitet och kapacitet i Norra Europa....

 2. ....More than 200 different processing machines, divided over six units..Över 200 olika bearbetningsmaskiner fördelat på sex enheter....

 3. ....Three highly focused production units with less than five hours travel distance geographically..Tre väl koncentrerade produktionsenheter med mindre än fem timmars reseavstånd geografiskt....

 4. ....Production units aligned with our focus on pushing own technology development, preparation, planning, production, inspection & measurement and delivery..Produktionsenheter som i linje med sitt fokus driver egen teknikutveckling, beredning, planering, produktion, kontroll & mätning samt leverans....

 5. ....Integrated quality team with combined experience of Medicine, Oil & Gas, Infrastructure and bridges, Energy and many other Industries..Integrerad kvalitetsstab med samlad erfarenhet från Medicin, Olja & Gas, Infrastruktur och broar, Energi och många andra branscher....

 6. ....Integrated management team..Integrerad ledningsstab....


....Our Offer..Vårt erbjudande....

 1. ....Processing of the longest and heaviest components in northern Europe..Bearbetning av de längsta och tyngsta komponenterna i norra Europa....

 2. ....Processing of single or intermediate long runs..Bearbetning i engångs- eller mellanlånga serier....

 3. ....Quality management system at a globally competitive level.. Internt kvalitetssystem på en globalt konkurrenskraftig nivå....

 4. ....Internal quality experience from food industries, medical technologies, defense and oil & gas - all perceived within international industry as some of the toughest businesses..Intern kvalitetserfarenhet från livsmedelsindustri, medicin och olja & gas – inom internationell industri bedömda som de tuffaste branscherna....

 5. ....Systems Experience – project management, purchasing, engineering, manufacturing, electrical / control and mechanics – assembly, surface coating / painting, advanced control and measurement including delivery..Systemerfarenhet – projektledning, inköp, konstruktion, tillverkning, el/styr & mekanik – montering, ytbehandling / målning, avancerad kontroll och mätning inklusive leverans....