Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering company with core expertise in manufacturing, advanced welding, and qualified installation of heavy and medium-duty industrial systems and products. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter.

• MVG is a production partner to major industrial players..• MVG är en produktionspartner till stora industriella aktörer

• A sourcing and supply management partner..• En sourcing- och supplymanagement partner

• Subcontractor excellence in the manufacturing of components and subsystems.. • Underleverantör med excellens i tillverkning av komponenter och delsystem

MVG consists of: Motala Verkstad, Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn), Blue Future (Höje, Kristinehamn( and Sjölanders, Västerås. Each with a long and history in Swedish industry and are today market leaders in their respective fields. ..MVG består av: Motala Verkstad, Blue Future (Höje, Kristinehamn), Blue Future (Gustavsvik, Kristinehamn), Blue Future (Norra Verken, Kristinehamn), Blue Future (Höje, Kristinehamn) och Sjölanders (Västerås). Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden.

Our customers' business areas are well distributed in established markets as well as in expansive newer industries, which provide stability and opportunities for growth. ..Våra kunders verksamhetsområden är väl fördelade på såväl etablerade marknader som expansiva nyare branscher, vilket ger stabilitet och möjligheter till tillväxt.

Revenue about 400 million SEK. The group increase volume and profitability by expansion possibilities in the industrial segment and acquisitions. ..Omsättning cirka 400 MSEK. Gruppen ökar volym och lönsamhet genom expansionsmöjligheter inom industriella segment och företagsförvärv.

Facts..Fakta

CEO Daniel Ellison..VD Daniel Eliison

Sweden..Sverige

Engineering, machine tooling and heavy assembly..Verkstadsindustri

Production partner with six differentiated large production units..Produktionspartner med sex differentierade stora produktionsenheter

Turnover: 400 MSEK..Omsättning 400 MSEK

Employees: 210..Medarbetare 210