....Motala Verkstad Group (MVG) is an engineering company with core expertise in manufacturing, advanced welding, and qualified installation of heavy and medium-duty industrial systems and products. ..Motala Verkstad Group (MVG) är en verkstadskoncern med kärnkompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. ....

  • ....MVG is a production partner to major industrial players..MVG är en produktionspartner till stora industriella aktörer....

  • ....A sourcing and supply management partner..En sourcing- och supplymanagement partner....

  • ....Subcontractor excellence in the manufacturing of components and subsystems..Underleverantör med excellens i tillverkning av komponenter och delsystem....

....MVG consists of: Motala Verkstad, MVG Kristinehamn Höje (former Scana Machining), MVG in Gustavsvik, Kristinehamn (former Rolls-Royce Machining), Blue Future in Norra Verken, Kristinehamn and Sjölanders, Västerås. Each with a long and history in Swedish industry and are today market leaders in their respective fields. ..MVG består av: Motala Verkstad, MVG i Kristinehamn Höje (f.d. Scana Machining), MVG i Gustavsvik, Kristinehamn (f.d. Rolls-Royce maskinverkstad), Blue Future i Norra Verken, Kristinehamn samt Sjölanders, Västerås. Alla har ett långt förflutet inom svensk industri och är idag ledande marknadsaktörer inom sina respektive områden. ....

....The Company's customers' business areas are well distributed in established markets as well as in expansive newer industries which provide stability and opportunities for growth. ..Bolagets kunders verksamhetsområden är väl fördelade på etablerade marknader såväl som expansiva nyare branscher vilket ger stabilitet och möjligheter till tillväxt. ....

....Revenue in the current situation about 275 million. The group increase volume and profitability mainly by: ..Omsättning i dagsläget ca 275 MSEK. Gruppen ökar volym och lönsamhet genom främst: ....

  • ....Expansion possibilities in the industrial segment..Expansionsmöjligheter inom industriella segment....

  • ....Acquisitions..Företagsförvärv....

....Facts..Fakta....
....CEO: Daniel Ellison..VD: Daniel Ellison....
....Country: Sweden..Land: Sverige....
....Business: Engineering, machine tooling and heavy assembly..Bransch: Verkstadsindustri....
....Scope: Produktion partner with four differentiated large production units..Inriktning: Produktionspartner med fyra differentierade stora produktionsenheter....
....Turnover: 275 MSEK..Omsättning: 275 MSEK....
....Employees:170..Medarbetare: 170....